1. Home
  2. KinesiskChevronRight
  3. Leksjon 2: Å bli kjent med en medstudentChevronRight
  4. Å bli kjent med en medstudent – gloselisteChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Å bli kjent med en medstudent – gloseliste

Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.

第二课:生词

Dì èr kè: shēngcí

Forenklet Trad Pinyin Ordkl Oversettelse
同学 同學 tóngxué n medelev; medstudent
Eksempler: les mer
NrTekst
1 马红和李美玉是同学。//馬紅和李美玉是同學
Mǎ Hóng hé Lǐ Měiyù shì tóngxué.
Ma Hong og Li Meiyu er medstudenter.
2 我有一个美国同学。//我有一個美國同學
Wǒ yǒu yí ge Měiguó tóngxué.
Jeg har en amerikansk medstudent.
3 你们是同学。//你們是同學
Nǐmen shì tóngxué.
Dere er medstudenter.
Forenklet Trad Pinyin Ordkl Oversettelse
zǎo tv/uttr tidlig; god morgen
Eksempler: les mer
NrTekst
1
Zǎo!
God morgen!
2 我今天起得太了。
Wǒ jīntiān qǐ de tài zǎo le.
Jeg stod opp for tidlig i dag.
3 你明天可以一点来吗?//你明天可以一點來嗎?
Nǐ míngtiān kěyǐ zǎo yìdiǎn lái ma?
Kan du komme litt tidligere i morgen?
Forenklet Trad Pinyin Ordkl Oversettelse
请问 請問 qǐng wèn uttr kan jeg vennligst spørre ...?
Eksempler: les mer
NrTekst
1

请问,你认识王老师吗?// 請問,你認識王老師嗎?

Qǐng wèn, nǐ rènshi Wáng lǎoshī ma?

Kan jeg spørre om du kjenner lærer Wang?

2

请问,你是学生吗?// 請問,你是學生嗎?

Qǐng wèn, nǐ shì xuésheng ma?

Kan jeg spørre om du er student?

3

请问,她是谁?// 請問,她是誰?

Qǐng wèn, tā shì shéi?

Unnskyld, hvem er hun?

Forenklet Trad Pinyin Ordkl Oversettelse
qǐng v (høflig) vennligst ...; vær så snill
Eksempler: les mer
NrTekst
1

进!// 進!

Qǐng jìn!

Vennligst kom inn!

2

帮我翻译一下。// 幫我翻譯一下。

Qǐng bāng wǒ fānyì yíxià.

Vær så snill og hjelp meg med å oversette.

3

出示护照!// 出示護照!

Qǐng chūshì hùzhào!

Vennligst vis pass!

Forenklet Trad Pinyin Ordkl Oversettelse
wèn v å spørre
Eksempler: les mer
NrTekst
1

你们可以老师。// 你們可以老師。

Nǐmen kěyǐ wèn lǎoshī.

Dere kan spørre læreren.

2

你叫什么名字。// 他你叫什麽名字。

wèn nǐ jiào shénme míngzi.

Han spør hva du heter.

3

我想一下哪里有汽车站? // 我想一下哪裡有汽車站?

Wǒ xiǎng wèn yíxià nǎlǐ yǒu qìchēzhàn?

Kan jeg spørre hvor bussholdeplassen er?

Forenklet Trad Pinyin Ordkl Oversettelse
田中太郎 Tiánzhōng Tàiláng egn Tanaka Taro (japansk navn)
Eksempler: les mer
NrTekst
1

我叫田中太郎

Wǒ jiào Tiánzhōng Tàiláng.

Jeg heter Tanaka Taro.

2

我的名字叫田中太郎

Wǒde míngzi jiào Tiánzhōng Tàiláng.

Mitt navn er Tanaka Taro.


Forenklet Trad Pinyin Ordkl Oversettelse
ma par

(spørsmåls-

partikkel)

Eksempler: les mer
NrTekst
1

马红是老师?// 馬紅是老師

Mǎ Hóng shì lǎoshī ma?

Er Ma Hong lærer?

2

你喜欢看电影?// 你喜歡看電影

Nǐ xǐhuan kàn diànyǐng ma?

Liker du å se film?

3

她是你的朋友?// 她是你的朋友

Tā shì nǐde péngyou ma?

Er hun venninnen din?

Forenklet Trad Pinyin Ordkl Oversettelse

adv (nektingsadverb); ikke
Eksempler: les mer
NrTekst
1

是学生,我是老师。 // 我是學生,我是老師。

shì xuésheng, wǒ shì lǎoshī.

Jeg er ikke student, jeg er lærer.

2

认识王老师。// 他認識王老師。

rènshi Wáng lǎoshī.

Han kjenner ikke lærer Wang.

3

喜欢跳舞。// 我喜歡跳舞。

xǐhuan tiàowǔ.

Jeg liker ikke å danse.

Forenklet Trad Pinyin Ordkl Oversettelse

ppr hun
Eksempler: les mer
NrTekst
1

是中国人。// 是中國人。

shì Zhōngguórén.

Hun er kineser.

2

我不认识。 // 我不認識

Wǒ bú rènshi .

Jeg kjenner henne ikke.

3

妈妈是我的老师。// 媽媽是我的老師。

māma shì wǒde lǎoshī.

Moren hennes er læreren min.

Forenklet Trad Pinyin Ordkl Oversettelse

shì v å være
Eksempler: les mer
NrTekst
1

挪威人。

shì nuówēirén.

Jeg er nordmann.

2

我们朋友。 // 我們朋友。

Wǒmen shì péngyou.

Vi er venner.

3

我的电脑。// 這我的電腦。

Zhè shì wǒde diànnǎo.

Dette er min datamaskin.

Forenklet Trad Pinyin Ordkl Oversettelse
shéi spo hvem
Eksempler: les mer
NrTekst
1

他是?// 他是

Tā shì shéi?

Hvem er han?

2

认识王老师?// 認識王老師?

Shéi rènshi Wáng lǎoshī?

Hvem kjenner lærer Wang?

3

这是的书?// 這是的書?

Zhè shì shéi de shū?

Hvem sin bok er dette?

Forenklet Trad Pinyin Ordkl Oversettelse
de mar (eierskaps-
markør)
Eksempler: les mer
NrTekst
1

这是我书。// 這是我書。

Zhè shì wǒde shū.

Dette er min bok.

2

朋友是老师。 // 她朋友是老師。

de péngyou shì lǎoshī.

Moren hennes er lærer.

3

这是你们吗? // 這是你們嗎?

Zhè shì nǐmende ma?

Er dette deres?

Forenklet Trad Pinyin Ordkl Oversettelse
朋友 péngyou n venn
Eksempler: les mer
NrTekst
1

我有很多朋友

Wǒ yǒu hěn duō péngyou.

Jeg har (veldig) mange venner.

2

我和王美是好朋友

Wǒ hé Wǎng Měi shì hǎo péngyou.

Jeg og Wang Mei er gode venner.

3

我的朋友也是挪威人。

Wǒde péngyou yě shì Nuówēirén.

Vennen min er også nordmann.

Forenklet Trad Pinyin Ordkl Oversettelse
adv også
Eksempler: les mer
NrTekst
1

是学生。// 我是學生。

shì xuésheng.

Jeg er også student.

2

认识王老师。 // 我認識王老師。

rènshi Wáng lǎoshī.

Jeg kjenner også lærer Wang.

3

他是老师,是学生。 // 他是老師,是學生。

Tā shì lǎoshī, shì xuésheng.

Han er lærer, og er også student.

Forenklet Trad Pinyin Ordkl Oversettelse
哪里 哪裡 nǎlǐ spo hvor
Eksempler: les mer
NrTekst
1

你是哪里人?// 你是哪裡人?

Nǐ shì nǎlǐ rén?

Hvor kommer du fra?

2

你的学校在哪里?// 你的學校在哪裡

Nǐ de xuéxiào zài nǎlǐ?

Hvor er skolen din?

3

你去哪里?// 你去哪裡

Nǐ qù nǎlǐ?

Hvor skal du?

Forenklet Trad Pinyin Ordkl Oversettelse
rén n person; menneske
Eksempler: les mer
NrTekst
1

我家有五个。 // 我家有五個

Wǒ jiā yǒu wǔ ge rén.

Det er fem personer i familien min.

2

太多了!

Rén tài duō le !

Det er altfor mange mennesker [her]!

3

今天超市里不多。//今天超市裡不多。

Jīntiān chāoshì lǐ rén bù duō.

Det var ikke så mange mennesker på supermarkedet i dag.

Forenklet Trad Pinyin Ordkl Oversettelse
挪威人 nuówēirén n nordmann
Eksempler: les mer
NrTekst
1

我是挪威人

Wǒ shì nuówēirén.

Jeg er nordmann.

2

挪威人很高。

Nuówēirén hěn gāo.

Nordmenn er (veldig) høye.

3

挪威人喜欢滑雪。// 挪威人喜歡滑雪。

Nuówēirén xǐhuan huáxuě.

Nordmenn liker å gå på ski.

Forenklet Trad Pinyin Ordkl Oversettelse
挪威 Nuówēi egn Norge
Eksempler: les mer
NrTekst
1

我的家在挪威

Wǒde jiā zài Nuówēi.

Hjemmet mitt er i Norge.

2

挪威很小。

Nuówēi hěn xiǎo.

Norge er veldig lite.

3

挪威在欧洲。// 挪威在歐洲。

Nuówēi zài Ōuzhōu.

Norge befinner seg i Europa.

Forenklet Trad Pinyin Ordkl Oversettelse
中国人 中國人 zhōngguórén n kineser
Eksempler: les mer
NrTekst
1

我的老师是中国人。// 我的老師是中國人

Wǒde lǎoshī shì Zhōngguórén.

Læreren min er kineser.

2

我们学校有很多中国人。// 我們學校有很多中國人

Wǒmen xuéxiào yǒu hěn duō Zhōngguórén.

Det er (veldig) mange kinesere på skolen vår.

3

中国人真多。// 中國人真多。

Zhōngguórén zhēn duō.

Kineserne er virkelig mange.

Forenklet Trad Pinyin Ordkl Oversettelse
中国 中國 Zhōngguó egn Kina
Eksempler: les mer
NrTekst
1

中国在亚洲。// 中國在亞洲。

Zhōngguó zài Yàzhōu.

Kina befinner seg i Asia.

2

中国很大。// 中國很大。

Zhōngguó hěn dà.

Kina er (veldig) stort.

3

我想去中国。// 我想去中國

Wǒ xiǎng qù Zhōngguó.

Jeg har lyst til å reise til Kina.

Forenklet Trad Pinyin Ordkl Oversettelse
日本 Rìběn egn Japan
Eksempler: les mer
NrTekst
1

日本很小。

Rìběn hěn xiǎo.

Japan er veldig lite.

2

我的朋友住在日本

Wǒde péngyou zhù zài Rìběn.

Vennen min bor i Japan.

3

我喜欢看日本电影。// 我喜歡看日本電影。

Wǒ xǐhuān kàn Rìběn diànyǐng.

Jeg liker å se på japanske filmer.

Forenklet Trad Pinyin Ordkl Oversettelse
东京 東京 Dōngjīng egn Tokyo
Eksempler: les mer
NrTekst
1

东京是日本的首都。// 東京是日本的首都。

Dōngjīng shì Rìběnde shǒudū.

Tokyo er hovedstaden i Japan.

2

东京在哪里?// 東京在哪裡?

Dōngjīng zài nǎlǐ?

Hvor ligger Tokyo?

3

我喜欢东京。 // 我喜歡東京

Wǒ xǐhuan Dōngjīng.

Jeg liker Tokyo.

Liste over forkortelser

egn – egennavn
adv – adverb
mar – markør
n – nomen
par – partikkel
ppr – personlig pronomen
spo – spørreord
tv – tilstandsverb
uttr – uttrykk
v – verb

Læringsressurser

Leksjon 2: Å bli kjent med en medstudent

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs