Hopp til innhold

Oppgave

Eksamensforberedelse: Drøft mediepolitikk, nyheter og offentlighet

Drøft påstanden: Dagens mediepolitikk kan endres fordi sosiale medier dekker offentlighetens behov for nyheter og debatt. Forbered et manus og lag en podkast.

LK20
Menn snakker under en globus. Kollasj.

Hvilken sammenheng er det mellom nyheter, mediepolitikk og mediebruk, for eksempel? Og hvordan finner vi sammenhenger og problemstillinger som går på tvers?

Formålet med denne oppgaven er å sette ulike deler av mediefaget i sammenheng. Arbeidet med oppgaven kan også ses som en forberedelse til nasjonal skriftlig slutteksamen i Mediesamfunnet Vg3.

Drøft påstanden

Dagens mediepolitikk kan endres fordi sosiale medier dekker offentlighetens behov for nyheter og debatt.

1 Forberedelse til drøftingen

Studer påstanden nøye og plukk ut sentrale deler av påstanden.

For eksempel:
 • dagens mediepolitikk
 • offentligheten
 • nyheter og debatt
 • sosiale medier

Skaff oversikt

Få oversikt og brett ut fagkartet. Du kan lage tankekart, bruke læringsressurser og passe på å ha klart for deg definisjoner og faktakunnskaper fra sentrale kilder. Skaff deg også en oversikt over sammenhenger mellom ulike deler i påstanden. Det gjør du gjennom å formulere en rekke spørsmål.

Bruk tankekart (-verktøy) eller skjematiske oversikter.

For eksempel:

For hver underdel av påstanden, få oversikt over fagkunnskaper.

Hva er dagens mediepoltikk? Hva er offentligheten? Hva er nyheter og debatt? Hva er sosiale medier?

Finn eksempler som illustrerer fagkunnskapen og forbindelser mellom de ulike delene.

Hva er nyheter og debatt i sosiale medier? Hvilken konsekvens har norsk mediepolitikk for sosiale medier – for nyheter i sosiale medier osv.? Her går det an å stille et utall ulike spørsmål.

Velg en avgrensing

Velg deg noen av spørsmålsstillingene du har formulert, sett dem i sammenheng med eksempler og pass på at du hele tiden har den opprinnelige påstanden i fokus, slik at du ikke sporer av.

For eksempel:
 • Hva er den mediepolitiske situasjonen i dag?
 • Hva er, etter ditt syn, god mediepolitikk? Hvorfor?
 • Hvorfor er nyheter og debatt viktig for et demokratisk samfunn?
 • Hvilke konkrete politiske tiltak er gjort og kan gjøres for å sikre at befolkningen har tilgang på nyheter og debatt?
 • ta notater
 • samarbeid med andre
 • finn kilder, sitater, formuler argumenter
 • organiser materialet

2 Kjør drøftingen – lag en podkast

 • Arbeid i grupper på tre. Bli enige om hvordan dere fordeler formidling av ståsteder og ekspertise dere i mellom.
 • Forbered et manus. Test det ut og juster i flere omganger før dere gjør et endelig opptak. 5–10 minutter skulle holde.
 • Problemstillinger som blir drøftet, må komme tydelig fram for lytteren.
 • Husk å bruke kunnskapen din og argumentene dine!
 • Oppgi og vis til sentrale kilder du bygger argumentasjonen på, selv om dere samtaler muntlig.

Taletips til oppfølging og oppklaring

Du kan vise at du har hørt og forstått det motparten har sagt ved å gjenta eller oppsummere hovedpoenget deres før du kommer med ditt utspill – og ved å stille oppfølgingsspørsmål får vi ofte en mer nyansert diskusjon. Hvis du ber samtalepartneren din forklare eller utdype det som ble sagt, unngår dere krangler på grunn av misforståelser.

Hjelpesetninger dere kan bruke i manus

Så det du sier er at... (gjengi poeng)

Det du mener er altså at… (gjengi poeng)

Jeg forstår det slik at du sier at.... (gjengi poeng)

Har jeg tolket det rett at du mener...(avklaring)

Kan du forklare hva du legger i ordet...? (avklaring)

Kan du fortelle mer om...? (utdyping)

Hva slags kunnskap eller kilder bygger du denne påstanden på? (utdyping)

Jeg vil legge til det du sier at… (bygge videre på)

Hva om det du sier er… (bygge videre på)

Jeg hører hva du sier, og jeg tror at dette kan bety at… (bygge videre på)

Jeg er uenig med deg i dette, fordi jeg mener at... (uenighet)

Det er viktig at du kommer med din mening, fordi det gjør at jeg ser... (uenighet)

Finn og bruk en podkast som modelltekst

Podkastkanalen Ekko på NRK

Podkastkanalen Kurer på NRK

3 Reflekter

 • Hvilke deler av mediefaget har dere satt i sammenheng i arbeidet? Og hvordan gjorde dere det?
 • Prøv å forklare ett eller to punkt om hvilken ny forståelse dere har fått om sammenhenger i mediefaget.
 • Hva har vært enkelt, hva har vært vanskelig?
 • Hva ville dere gjort om igjen, og hva kommer dere til å gjøre annerledes neste gang?

4 Lever

Lever arbeidet deres etter avtale med lærer.

Sist oppdatert 16.06.2019
Skrevet av Albertine Aaberge og Caroline Nesbø Baker

Læringsressurser

Makt og medier

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs