Hopp til innhold

Fagartikkel

Vokabeln "Ein anderes Leben"

Ordsky. Illustrasjon.

Stell dir vor …

 • Stell dir vor, du wärst … Forestill deg at du var …
 • Das ist lange her. Det er lenge siden
 • genau genommen strengt tatt
 • ein paar noen få
 • entweder – oder enten – eller
 • man hat Glück, man hat Pech man har flaks, man har uflaks
 • durch Krieg zerstört ødelagt av krig
 • das Land, in dem du bald geboren wirst landet der du snart blir født
 • Dein Leben könnte so verlaufen. Livet ditt kommer kanskje til å forløpe slik.

Ein Soldat kehrt heim

 • Der Krieg tobt. Krigen raser.
 • Deutschland kapituliert. Tyskland kapitulerer. (= innrømmer nederlaget)
 • nach Kriegsende etter krigsslutt
 • viele seiner Freunde mange av vennene hans
 • von denen, die heimkehren av dem som kommer hjem igjen
 • auf dem Weg zurück ins normale Leben på veien tilbake til et normalt liv

Kurz vor deiner Geburt

 • kurz vor deiner Geburt like før du blir født
 • eine demokratische Staatsform wird eingeführt en demokratisk statsform blir innført
 • der Übergang von Monarchie zu Demokratie overgangen fra monarki til demokrati
 • Es herrscht Unruhe. Det hersker uro; det er urolige tider.
 • Sie erwarten ihr erstes Kind. De venter sitt første barn.

Inflation

 • Inflation inflasjon (= prisstigning)
 • wegen des Krieges på grunn av krigen
 • fast bankrott nesten bankerott
  (nesten ute av stand til å betale utgiftene sine)
 • Reparationszahlungen reparasjonsbetalinger
  (= penger som den tapende part i en krig blir pålagt å betale til den seirende part)
 • um die Schulden bezahlen zu können for å kunne betale gjelda
 • Hyperinflation hyperinflasjon (prisstigning som er helt ute av kontroll)
 • dies führt zu dette fører til
 • Geld, das immer schneller immer weniger wert wird
  penger som stadig raskere blir stadig mindre verd
 • ein Laib Brot et helt, større brød

Neues Kind – neue Hoffnung

 • von Luft und Liebe leben leve av luft og kjærlighet
 • Ein kind kommt zur Welt. Et barn kommer til verden.
 • Sie machen sich viele Sorgen. De har mange bekymringer.
 • Sie können sich gar nicht richtig freuen über ...
  de er ikke riktig i stand til å glede seg over ...
 • eine neue Währung wird eingeführt en ny valuta blir innført

Die "Goldenen Zwanzigerjahre"

 • die "Goldenen Zwanzigerjahre" de "gylne 1920–åra"
 • mit Toilette draußen im Hof med utedo (= toalett ute i bakgården)
 • eine Wohnung mit fließendem Wasser leilighet med innlagt vann
 • auf die Kinder aufpassen ta seg av barna
 • In Berlin ist viel los. I Berlin skjer det mye.
 • das Schulgebet skolebønn
 • das Kirchenlied salme

Wirtschaftskrise

 • bis inntil
 • Die Börse bricht zusammen. Børsen kollapser.
 • Es kommt zu einer weltweiten Wirtschaftskrise.
  Det oppstår en verdensomfattende økonomisk krise.
 • noch immer fremdeles
 • Die Krise trifft Deutschland mit voller Kraft.
  Krisen rammer Tyskland med full tyngde.
 • Die Regierung schafft es nicht, die Krise zu lösen.
  Regjeringa makter ikke å løse krisen.
 • Die Kritik wird immer lauter. Kritikken blir stadig mer høylydt.

Adolf Hitler kommt an die Macht

 • an die Macht kommen komme til makta
 • Hitler wird Reichskanzler. Hitler blir statsminister.
 • Er schafft demokratische Grundrechte ab.
  Han avskaffer demokratiske grunnrettigheter.
 • nach der Machtübernahme etter maktovertakelsen
 • ein Anhänger der neuen Regierung tilhenger av den nye regjeringa

Die Hitlerjugend

 • Die Hitlerjugend nazistenes ungdomsorganisasjon for tyske barn og unge
 • auf etwas vorbereitet werden bli forberedt på noe
 • die Rolle als Hausfrau und Soldatenmutter rolla som husmor og soldatmor
 • großartig – storarta
 • auf den Führer vertrauen – ha tillit til føreren (= Adolf Hitler)
 • der Zusammenhalt – samhold
 • zelten ligge i telt

Die Juden

 • dass das deutsche Volk zur arischen Rasse gehört
  at det tyske folk hører til den ariske rase
 • nicht ganz ikke helt
 • der Vater deines jüdischen Freundes faren til din jødiske venn
 • sein Geschäft verlieren miste forretningen sin
 • etwas laut sagen si noe høyt
 • jedoch imidlertid
 • Außerdem hat der Führer ja sicher recht.
  Dessuten har føreren jo sikkert rett.

Krieg

 • Dir kann nichts Schlimmes passieren. Det kan ikke hende deg noe alvorlig.
 • ganz unmerklich helt umerkelig
 • (Der) Krieg bricht aus. Det bryter ut krig. (Krigen bryter ut.)

Wie geht es weiter?

 • Wie geht es weiter? Hva skjer nå?
 • Jetzt fängt unsere Geschichte erst richtig an.
  Det er først nå historien vår begynner på ordentlig.
 • Der Sommerwind streift dein Gesicht und lockt dich fort. – Sommervinden streifer ansiktet ditt og lokker deg bort.
 • bald – snart
Sist faglig oppdatert 05.03.2017
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

"Unsere Mütter, unsere Väter"