Hopp til innhold

Åarjelsaemien voestesgïeline (Utgått) (BF vg2)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Soptsesh

Soptsese mij dïhte? Ij iktegisth aelhkie daejredh jis akte tjaalege lea soptsese, vaajese, heamturh jnv. Almetjh gujhth iktegisth soptsestamme jïh mijjieh fïerhten biejjien maam akt soptsestibie. Gosse mijjieh dellie soptsestibie maam dååjreme jallh mij heannadamme dellie mijjieh soptsesem darjobe.

Soptsesi bïjre

Soptsesh mij dïhte? Ij iktegisth aelhkie daejredh jis akte tjaalege lea soptsese, vaajese, heamture j.n.v. Almetjh iktegisth soptsestamme jïh fïerhten biejjien mijjieh maam akt soptsestibie. Gosse soptsestibie maam dååjreme jallh mij heannadamme, dellie mijjieh soptsesem darjobe.