Hopp til innhold

Fagstoff

Markedsføring og ledelse 1, fagfornyet på NDLA

Programfaget markedsføring og ledelse 1 er revidert, og det er produsert mange nye ressurser for å dekke kompetansemålene i den nye læreplanen, LK20. Vi håper du finner det nye innholdet både nyttig og interessant. Lykke til med det gode læringsarbeidet!

En jente og en gutt sitter ved en datamaskin og samarbeider. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fullverdig læremiddel

I programfaget markedsføring og ledelse 1 vil du finne læringsressurser som dekker kompetansemålene for faget i LK20. Læringsressurser i form av fagartikler, varierte og utforskende oppgaver, filmer og podkaster, utgjør til sammen et rikt og helhetlig læremiddel for faget.

Flere av emnene i faget er nye, og emneinndelingen følger kompetansemålene i læreplanen. I hvert emne er det produsert mange nye læringsressurser. Vi har vært opptatt av å lage ressurser som skal være relevante og engasjerende for elevene, og som skal fremme elevaktivitet, utforsking og kritisk tenking.

Fagfornyelsen og læreplanen i markedsføring og ledelse

Markedsføring og ledelse 1 er et sentralt fag for å forstå markeder i en verden i stadig endring. Faget skal bidra til at elevene tilegner seg oppdaterte kunnskaper og ferdigheter slik at de kan utarbeide markedsføringsstrategier og iverksette tiltak for å nå konkrete markedsføringsmål.

Læremiddelet knytter fagstoffet til en stadig mer digital verden og dekker samtidig sentral teori. Konkurransemidlene er er et viktig teoretisk fundament i faget. Hvert enkelt konkurransemiddel blir derfor behandlet som et eget emne. I tillegg er det kommet til et nytt emne i faget, markedsmiks, som kan hjelpe elevene til å se sammenhengen i bruken av konkurransemidlene.

Det er produsert flere nye filmer og podkaster, blant annet en ny animasjonsfilm om konkurransemidlene. Det er også utviklet flere caseoppgaver som tar utgangspunkt i reelle virksomheter.

Faget markedsføring og ledelse 1 skal bidra til å utvikle skaperglede, engasjement og utforskertrang. Elevene skal utfordres til å reflektere, se etter sammenhenger, være kritiske og gå i dybden, og virkelighetsnære og praktiske problemstillinger i markedsføringsfaget skal gjøre dem i stand til å bruke kritisk tenkning og kreativitet for å komme fram til gode løsninger.

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema

Til læreplanen i markedsføring og ledelse 1 hører også det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling:

I markedsføring og ledelse handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om å vurdere etiske og ansvarlige valg for virksomheter med tanke på sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Dette innebærer at virksomheter har et ansvar for å bidra til bærekraftig utvikling gjennom visjoner, forretningsidéer og overordnede mål og ved valg av tiltak og strategier i de ulike prosessene i markedsføringen.

Vi har derfor utviklet et eget emne som heter samfunnsansvar og bærekraft. I tillegg er bærekraftig utvikling et perspektiv som går igjen i de fleste emnene i faget.

Kjerneelementer

Kjerneelementene beskriver temaområder, prinsipper og en slags prosesstankegang som er gjennomgående i faget markedsføring og ledelse 1 og som gjenspeiles i læremidlene våre for faget:

Markedsanalyse og innsikt

Kjerneelementet markedsanalyse og innsikt handler om perspektiver på markeder, målgrupper og deres behov gjennom innhenting og vurdering av aktuell kunnskap. Dette skal bidra til refleksjon over markeds- og samfunnsutvikling av betydning for markedsføring, for å ta framtidsrettede beslutninger.

Markedsstrategiske vurderinger

Kjerneelementet markedsstrategiske vurderinger handler om å vurdere tiltak og virkemidler for å nå virksomheters mål. Dette innebærer å kunne ta etiske, bærekraftige og markedsstrategiske vurderinger og beslutninger i et ledelsesperspektiv. Det innebærer forståelse for hvordan markedsføring, ledelse og beslutninger henger sammen.

Kreativitet og problemløsninger

Kjerneelementet kreativitet og problemløsninger handler om å vurdere nye og gode løsninger på forhold eller problemstillinger. Det innebærer å kombinere etisk bevissthet og refleksjon med faglig innsikt og bruke relevante virkemidler.

Kompetansemål og vurdering

Læremiddelet i faget har et variert innhold som dekker alle kompetansemålene. Nedenfor finner du lenke til læreplanen for programfaget markedsføring og ledelse 1.

I et avsnitt om vurdering i læreplanen står det følgende:

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom ulike muntlige, skriftlige, og praktiske måter, hvor elevene utforsker og finner svar på faglige spørsmål og problemstillinger med betydning for markedsføring og ledelse.

I arbeidet med revidering og nyproduksjon av læringsressurser for faget markedsføring og ledelse 1 har vi vært opptatt av å lage ressurser som skal vekke lyst til å lære og som skal gi elevene mulighet til å utvikle kompetanse i faget. Oppgavene er varierte og kan bidra til et bredt vurderingsgrunnlag i faget.

Vi håper du finner innholdet i markedsføringsfaget nyttig og interessant. Vedlagt finner du et forslag til årsplan for faget, med lenker til foreslåtte ressurser på NDLA. Lykke til med det gode læringsarbeidet!

Kilde

UDIR. Læreplan i i markedsføring og ledelse (MFL01‑03). UDIR. https://www.udir.no/lk20/mfl01-03

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 15.06.2021

Læringsressurser

Om faget – for læreren

Fagstoff