Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Personalet og ledelsen

For å nå målene sine må bedrifter ta
gode markedsstrategiske valg. Dette krever kompetent styring fra ledelsen, noe som blant annet innbefatter at personalet må bli inkludert i prosessen på en god måte. Vellykket markedsføring bygger på en god markedsstrategi, og da er personalet og ledelsen viktig.

Forretningsfolk står med hendene i været og feirer. I bakgrunnen er en kurve som peker oppover. Illustrasjon.

Personalet og ledelsen har en viktig rolle for at en virksomhet skal kunne ta gode valg og nå målene sine. På hvilke måter har personalet og ledelsen direkte innvirkning på forhold som har med markedsføring å gjøre?

Personalet og ledelsen i en virksomhet er en viktig ressurs. Verdien av personalet og ledelsens kvalifikasjoner, evner og kunnskap kan omtales som humankapital.

Ved strategiske beslutninger, som ved valg av målgrupper og ved måten en virksomhet bruker og kombinerer konkurransemidlene på, er personalet og ledelsen viktig. Personalet og ledelsens rolle kan videre påvirke etterspørsel og virksomhetens omdømme og posisjon i markedet.

Tenk over

Hva tror du kan være viktige forutsetninger for at personalet og ledelsen skal kunne yte sitt beste og tilføre verdi til en virksomhet?

Personalet

For at menneskene i en virksomhet skal yte sitt beste og tilføre virksomheten verdi, må de ha riktig kompetanse ut fra hvilke oppgaver de skal utføre. Det er derfor viktig at ledelsen i en virksomhet sørger for å ansette mennesker med den kompetansen virksomheten trenger, og at kompetansen videreutvikles og tilpasses når behovene i virksomheten endrer seg.

Virksomheten må også ha systemer som ivaretar den enkelte ansatte både faglig og sosialt, slik at trivselen blir så høy som mulig. Trivsel på arbeidsplassen sørger for større produktivitet og høyere kvalitet på arbeidet. Med tanke på hvor stor del av livet vårt vi tilbringer på jobb, forstår vi at det er viktig at vi skal trives.

Mange produkter og produksjonsteknikker kan kopieres, men relasjonene mellom menneskene i en virksomhet og kundene deres er mye vanskeligere å kopiere. Vi er alle forskjellige, og hvordan vi bygger relasjoner til andre, varierer avhengig av de ulike personlighetene våre. En tilnærming som er naturlig for noen, kan bli veldig kunstig for andre. Hver enkelt ansatt må derfor få øve på hvordan de best kan bygge relasjoner, ut fra sin egen personlighet.

Personalets rolle kan være svært viktig for kundenes kjøpsopplevelse. For eksempel kan en dyktig selger med god produktkunnskap i mange tilfeller være avgjørende for om kunden handler noe. En god kjøpsopplevelse vil også kunne føre til økt sannsynlighet for gjenkjøp, som igjen kan legge grunnlaget for langsiktige og lønnsomme kundeforhold.

En viktig oppgave for ledere er å motivere og ivareta personalet. Et personale med god produktkunnskap, serviceinnstilling og engasjement vil ha stor betydning for en virksomhet.

Fire arbeidskollegaer står i ring og legger hendene sammen i midten. Foto.

Ledelsen

På samme måte som personalet er ledelsen en svært viktig ressurs. For at en virksomhet skal fungere og være god å jobbe i, må den ledes. Å lede kan omtales som å nå en virksomhets mål gjennom andre. Det å nå mål er viktig i markedsføring, og god ledelse er i så måte viktig.

Det finnes flere ulike lederroller, og noen viktige lederoppgaver er

  • å planlegge og kontrollere

  • å organisere

  • å administrere og motivere

  • å ta beslutninger

  • å informere og kommunisere

Tenk over

På hvilke måter tror du ledelse kan ha direkte innvirkning på ulike markedsføringsforhold?

Ledelse har direkte innvirkning på flere forhold som har med markedsføring å gjøre. Blant annet har ledelsen en viktig rolle i strategiske beslutninger som valg av målgrupper og måten en virksomhet bruker og kombinerer konkurransemidlene på. Å analysere, planlegge, gjennomføre og kontrollere aktiviteter for å skape og opprettholde kundeforhold er noe av det som er viktig i markedsføring og ledelse.

En viktig lederoppgave er å sørge for godt samarbeid og en fornuftig arbeidsdeling. For eksempel er en stor virksomhet som McDonald's avhengig av å ha gode arbeids- og stillingsinstrukser, slik at alle vet hva de skal gjøre, og slik at de jobber mot felles mål.

Nedenfor kan du se en kampanjefilm fra McDonald's ved navn "Stjel våre ansatte". McDonald's ønsket å sette de unge medarbeiderne sine i sentrum av kampanjen. McDonald's uttrykker et ønske om å gi sine unge ansatte en større sjanse til å oppnå drømmene sine i yrkeslivet.

Ledere har en viktig oppgave i å motivere, lære opp og ivareta personalet, som igjen kan gi positive ringvirkninger til kundene. Vi kan si at god ledelse er med på å legge et viktig grunnlag for en "god spiral". Et motivert og fornøyd personale med god produktkunnskap yter mer i sin kontakt med kunder, noe som igjen er viktig for at en virksomhet skal kunne lykkes.

Som leder er det som nevnt viktig å motivere og ivareta personalet. I illustrasjonsvideoen nedenfor, med BI-professor Anders Dysvik og intervjueren Stig Hjerkinn Haug, kan du høre om hvordan ledere kan få personalet til å yte sitt beste.

Hvis du har behov for å lese det som blir sagt, finner du et tekstsammendrag av illustrasjonsvideoen nedenfor.

Tekstsammendrag av filmen

I filmens introduksjon sitter Stig, fra firmaet Stig og Stein AS, på kontoret sitt. Han introduserer seg selv og forteller at han skal ta turen til BI for å ta en prat med BI-professor Anders Dysvik.

Intervjueren Stig og BI-professor Anders Dysvik møtes i heisen på BI, der Anders Dysvik forteller om hva som skal til for at de ansatte skal yte maksimalt. Intervjueren Stig noterer ned stikkord mens Anders snakker.

Anders Dysvik forteller at alle mennesker har et grunnleggende behov for å få det beste ut av seg selv. Dette kan komme til syne ved at vi er engasjert i jobben og har en indre motivasjon. Indre motivasjon har tre kilder:

  • Autonomi innebærer at man i størst mulig grad får lov til å være involvert, til å ta beslutninger og til å gjøre ting som oppleves som viktig for en selv.

  • Mestringsopplevelser innebærer at man får til noe og får gjøre noe som man selv kjenner at man er god på, og som gjerne også anerkjennes av andre.

  • Gode relasjoner innebærer at man har gode relasjoner til kollegaer og til lederen sin. Man ser kanskje at det man gjør har betydning for andre.

Forskning viser at når disse behovene er tilfredsstilt, leverer man kjempegode prestasjoner.

Stig oppsummerer at ledere skal fokusere på autonomi, mestringsopplevelser og gode relasjoner. Anders kommenterer at hva som skal til for at hver enkelt person skal oppleve indre motivasjon, kan være ulikt fra person til person. Han poengterer til slutt at det for en leder er lurt å kjenne sine ansatte.

Under kan du lytte til en podkast med lederen Stine Trygg-Hauger. Da podkasten ble spilt inn, var Stine Trygg-Hauger administrerende direktør for Clas Ohlson. I 2021 ble hun norgessjef for sportskjeden XXL.

Stine Trygg Hauger under NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum. Foto.

Stine Trygg-Hauger

Under "Relatert innhold" ligger det en oppgave som er relatert til podkasten.

Ledelse og intern markedsføring

0:00
-0:00
Sist oppdatert 26.03.2021
Skrevet av Elisabeth Thoresen Olseng

Læringsressurser

Personale og ledelse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale