Hopp til innhold

Fagstoff

Gloseliste til leksjon 7

Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

第七课:生词

Dì qī kè: shēngcí

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

约会

約會

yuēhuì

vo/n

å gå på date; å ha et stevnemøte; (stevne)møte; date; avtale; treff

Nr

Tekst

1

我和张红明天约会。// 我和張紅明天約會

Wǒ hé Zhāng Hóng míngtiān yuēhuì.

Jeg og Zhang Hong skal gå på date i morgen.

2

李菲很想和我去约会。// 李菲很想和我去約會
Li Fēi hěn xiǎng hé wǒ qù yuēhuì.

Li Fei har veldig lyst å dra på date med meg.

3

这个月我已经有四个约会了。// 這個月我已經有四個約會了。 
Zhè ge yuè wǒ yǐjīng yǒu sì ge yuēhuì le.

Jeg har allerede hatt fire stevnemøter denne måneden.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

打电话

打電話

dǎ diànhuà

vo

å ringe (til noen)

Nr

Tekst

1

昨天你的朋友打电话给我了。// 昨天你的朋友打電話給我了。 

Zuótiān nǐde péngyǒu dǎ diànhuà gěi wǒ le.

I går ringte vennen din til meg.

2

他常常晚上给我打电话。// 他常常晚上給我打電話
Tā chángcháng wǎnshang gěi wǒ dǎ diànhuà.

Han ringer meg ofte på kvelden.

3

如果你明天不能来,请给我一个电话。//
如果你明天不能來,請給我一個電話
Rúguǒ nǐ míngtiān bù néng lái, qǐng gěi wǒ yí ge diànhuà.

Dersom du ikke kan komme i morgen, vær så snill og ta en telefon til meg.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

电话

電話

diànhuà

n

telefon

Nr

Tekst

1

你们家有没有电话?//
你們家有沒有電話

Nǐmen jiā yǒu méi yǒu diànhuà?

Har dere telefon hjemme?

2

妈妈总是把电话放在卧室。// 媽媽總是把電話放在臥室。
Māma zǒngshì bǎ diànhuà fàngzài wòshì.

Mamma legger alltid telefonen på soverommet.

3

能不能给我你的电话号码?// 能不能給我你的電話號碼?
Néng bu néng gěi wǒ nǐde diànhuà hàomǎ?

Kan du gi meg telefonnummeret ditt?

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

号码

號碼

hàomǎ

n

nummer

Nr

Tekst

1

我已经记下了你的电话号码。// 我已經記下了你的電話號碼

Wǒ yǐjīng jìxià le nǐde diànhuà hàomǎ.

Jeg har allerede skrevet ned telefonnummeret ditt.

2

昨天是我把你的号码给我妹妹的。// 昨天是我把你的號碼給我妹妹的。
Zuótiān shì wǒ bǎ nǐde hàomǎ gěi wǒ mèimei de.

Det var jeg som ga nummeret ditt til lillesøster i går.

3

你的新手机号码是多少?// 你的新手機號碼是多少?
Nǐde xīn shǒujī hàomǎ shì duōshǎo?

Hva er det nye mobiltelefonnummeret ditt?

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

小林太一


Xiǎolín Tàiyī

egn

Taichi Kobayashi

Nr

Tekst

1

王菲的男朋友叫小林太一。// 王菲的男朋友叫小林太一

Wáng Fēi de nánpéngyou jiào Xiǎolín Tàiyī.

Kjæresten til Wang Fei heter Taichi Kobayashi.

2

小林太一是我的高中同学。// 小林太一是我的高中同學。
Xiǎolín Tàiyī shì wǒde gāozhōng tóngxué.

Taichi Kobayashi var klassekameraten min på videregående skole.

3

小林太一是日本人。
Xiǎolín Tàiyī shì rìběnrén.

Taichi Kobayashi er japaner.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

交往


jiāowǎng

v/n

å ha kontakt; å ha omgang; å ha samkvem; kontakt; omgang; samkvem

Nr

Tekst

1

严军想认识你,想和你交往。 // 嚴軍想認識你,想和妳交往

Yán Jūn xiǎng rènshi nǐ, xiǎng hé nǐ jiāowǎng.

Yan Jun har lyst til å bli kjent med deg og ha kontakt med deg.

2

你和我弟弟已经交往半年了,感觉怎么样?// 妳和我弟弟已經交往半年了,感覺怎麼樣?
Nǐ hé wǒ dìdi yǐjīng jiāowǎng bàn nián le, gǎnjué zěnmeyàng?

Du har allerede hatt kontakt med lillebroren min i et halvt år nå. Hva synes du?

3

我跟王刚没有交往。// 我跟王剛沒有交往
Wǒ gēn Wáng Gāng méi yǒu jiāowǎng.

Jeg har ikke noe kontakt med Wang Gang.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
la

part

(kombinasjon av 了 le og 啊 a)

Nr

Tekst

1

你住的这个房子太好。// 你住的這個房子太好

Nǐ zhù de zhè ge fángzi tài hǎo la.

Denne leiligheten du bor i, er helt topp.

2

全班同学都知道他喜欢你已经很久。// 全班同學都知道他喜歡你已經很久
Quán bān tóngxué dōu zhīdào tā xǐhuan nǐ yǐjīng hěn jiǔ la.

Hele klassen vet at han har likt deg veldig lenge.

3

对不起,我忘了你的电话号码。// 對不起,我忘了你的電話號碼。
Duìbùqǐ la, wǒ wàng le nǐ de diànhuà hàomǎ.

Beklager, jeg har glemt telefonnummeret ditt.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

后来

後來

hòulái

tu

etterpå; deretter; senere; siden

Nr

Tekst

1

你们后来去哪儿玩儿了?// 你們後來去哪兒玩兒了? 

Nǐmen hòulái qù nǎr wánr le?

Hvor dro dere etterpå?

2

王明后来到北京去上大学了。// 王明後來到北京去上大學了。
Wáng Míng hòulái dào Běijīng qù shàng dàxué le.

Wang Ming dro senere til Beijing for å gå på universitetet.

3

后来,他们都去唱卡拉OK了。// 後來,他們都去唱卡拉OK了。
Hòulái, tāmen dōu qù chàng kǎlā OK le.

Siden dro de alle for å synge karaoke.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

答应

答應

dāying

v

å gå med på; å samtykke i; å si seg villig til

Nr

Tekst

1

答应了和王成去约会。// 我答應了和王成去約會。

dāying le hé Wáng Chéng qù yuēhuì.

Jeg gikk med på å gå på date med Wang Cheng.

2

答应了周六十点去机场接我。// 他答應了週六十點去機場接我。
dāying le zhōu liù shí diǎn qù jīchǎng jiē wǒ.

Han sa seg villig til å dra til flyplassen og hente meg på lørdag kl. 10.

3

妈妈一开始不愿意和我一起去逛街,后来答应了。// 媽媽一開始不願意和我一起去逛街,後來答應了。
Māma yī kāishǐ bú yuànyì hé wǒ yìqǐ qù guàngjiē, hòulái dāying le.

Mamma var først ikke villig til å bli med meg på shopping, men senere samtykket hun.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

推荐

推薦

tuījiàn

v

å anbefale

Nr

Tekst

1

同学们都推荐王维去当班长。// 同學們都推薦王維去當班長。 

Tóngxuémen dōu tuījiàn Wáng Wéi qù dāng bānzhǎng.

Alle klassekameratene anbefaler Wang Wei som tillitsmann i klassen.

2

昨天晚上我和海伦去了她推荐的意大利餐厅吃晚饭。// 昨天晚上我和海倫去了她推薦的義大利餐廳吃晚飯。
Zuótiān wǎnshang wǒ hé Hǎilún qù le tā tuījiàn de Yìdàlì cāntīng chī wǎnfàn.

I går kveld dro jeg og Helen og spiste middag på den italienske restauranten hun anbefalte.

3

你能推荐一本好的中文书吗?// 你能推薦一本好的中文書嗎?
Nǐ néng tuījiàn yì běn hǎo de zhōngwén shū ma?

Kan du anbefale en god kinesisk bok?

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

叫做


jiàozuò

v

å hete; å kalles

Nr

Tekst

1

我们昨天去吃晚餐的餐厅叫做“美食堂”。 //&#xa我們昨天去吃晚餐的餐廳叫做“美食堂”。

Wǒmen zuótiān qù chī wǎncān de cāntīng jiàozuò "Měishítáng".

Restauranten vi spiste middag på i går, heter Meishitang.

2

这只狗叫做“旺旺”。// 這隻狗叫做“旺旺”。
Zhè zhī gǒu jiàozuò “Wàngwàng”.

Denne hunden heter Wangwang.

3

学校后面的那座大山叫做“狮子山”。// 學校後面的那座大山叫做“獅子山”。
Xuéxiào hòumian de nà zuò dàshān jiàozuò “Shīzishān”.

Fjellet som ligger bak skolen, kalles Løvefjellet.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

大阪烧烤

大阪燒烤

Dàbǎn shāokǎo

egn

Osaka grill (navn på restaurant)

Nr

Tekst

1

那家烧烤店叫做“大阪烧烤”。// 那家燒烤店叫做“大阪燒烤”。

Nà jiā shāokǎodiàn jiàozuò “Dàbǎn shāokǎo”.

Den grillrestauranten heter Osaka grill.

2

我觉得 “大阪烧烤” 的菜都很好吃。// 我覺得 “大阪燒烤” 的菜都很好吃。
Wǒ juéde “Dàbǎn shāokǎo” de cài dōu hěn hǎochī.

Jeg synes all maten på Osaka grill smaker godt.

3

周五晚上八点我们去 “大阪烧烤”吃烧烤和寿司。 // 週五晚上八點我們去 “大阪燒烤”吃燒烤和壽司。
Zhōuwǔ wǎnshang bā diǎn wǒmen qù “Dàbǎn shāokǎo” chī shāokǎo hé shòusī.

På fredag kveld kl. 20 skal vi til Osaka grill for å spise grillmat og sushi.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

大阪

大阪

Dàbǎn

egn

Osaka

Nr

Tekst

1

大阪是日本的一个大城市。// 大阪是日本的一個大城市。 

Dàbǎn shì Rìběn de yí ge dà chéngshì.

Osaka er en stor by i Japan.

2

大阪有各种各样的美食。// 大阪有各種各樣的美食。
Dàbǎn yǒu gèzhǒng-gèyàng de měishí.

Osaka har all slags delikatesser.

3

我暑假想去日本的东京和大阪旅游。// 我暑假想去日本的東京和大阪旅遊。
Wǒ shǔjià xiǎng qù Rìběn de Dōngjīng hé Dàbǎn lǚyóu.

I sommerferien har jeg lyst til å dra på tur til Tokyo og Osaka i Japan.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

烧烤

燒烤

shāokǎo

v/n

å grille; grill(mat)

Nr

Tekst

1

明天王鹏约我去公园烧烤。// 明天王鵬約我去公園燒烤

Míngtiān Wáng Péng yuē wǒ qù gōngyuán shāokǎo.

I morgen har Wang Peng avtalt med meg å dra til parken for å grille.

2

我觉得韩国烧烤特别好吃。// 我覺得韓國燒烤特別好吃。
Wǒ juéde Hánguó shāokǎo tèbié hǎochī.

Jeg synes koreansk grillmat er veldig godt.

3

在挪威,我们夏天常常在花园里烧烤。// 在挪威,我們夏天常常在花園裏燒烤
Zài Nuówēi, wǒmen xiàtiān chángcháng zài huāyuánli shāokǎo.

I Norge griller vi ofte i hagen om sommeren.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

寿司

壽司

shòusī

n

sushi

Nr

Tekst

1

大板烧烤的寿司很好吃。// 大板燒烤的壽司很好吃。

Dàbǎn shāokǎo de shòusī hěn hǎochī.

Sushien på Osaka grill smaker veldig godt.

2

寿司包括很多生鱼,我很喜欢吃。// 壽司包括很多生魚,我很喜歡吃。
Shòusī bāokuò hěn duō shēngyú, wǒ hěn xǐhuan chī.

Det er mye rå fisk i sushi, jeg liker det veldig godt.

3

这个周末我们去春游,我会带一点寿司和清酒。// 這個週末我們去春遊,我會帶一點壽司和清酒。
Zhè ge zhōumò wǒmen qù chūnyóu, wǒ huì dài yìdiǎn shòusī hé qīngjiǔ.

Denne helgen skal vi på vårutflukt, og jeg kommer til å ta med litt sushi og sake.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

咖啡店


kāfēidiàn

n

kafé

Nr

Tekst

1

咖啡店喝咖啡很有意思。//&#xa去咖啡店喝咖啡很有意思。

kāfēidiàn hē kāfēi hěn yǒu yìsi.

Det er veldig morsomt å drikke kaffe på kafé.

2

那家咖啡店虽然很贵,但是咖啡很好喝。// 那家咖啡店雖然很貴,但是咖啡很好喝。
Nà jiā kāfēidiàn suīrán hěn guì, dànshì kāfēi hěn hǎohē.

Selv om den kafeen er dyr, så smaker kaffen veldig godt.

3

我和朋友们常常周末一起去咖啡店聊天。// 我和朋友們常常週末一起去咖啡店聊天。
Wǒ hé péngyoumen chángcháng zhōumò yīqǐ qù kāfēidiàn liáotiān.

Jeg og vennene mine går ofte på kafé i helgene og prater.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

咖啡


kāfēi

n

kaffe

Nr

Tekst

1

家里的咖啡喝完了,得去买。// 家裡的咖啡喝完了,得去買。

Jiāli de kāfēi hēwán le, děi qù mǎi.

Kaffen hjemme er drukket opp, så vi må dra og kjøpe.

2

我觉得冰咖啡和热咖啡一样好喝。// 我覺得冰咖啡和熱咖啡一樣好喝。
Wǒ juéde bīng kāfēi hé rè kāfēi yíyàng hǎohē.

Jeg synes iskaffe og varm kaffe smaker like godt.

3

这杯咖啡里有奶和糖。// 這杯咖啡裏有奶和糖。
Zhè bēi kāfēili yǒu nǎi hé táng.

Det er melk og sukker i denne koppen med kaffe.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

开玩笑


kāi wánxiào

vo

å spøke; å vitse; å skøye

Nr

Tekst

1

李静很喜欢开玩笑,我觉得她很好玩儿。// 李靜很喜歡開玩笑,我覺得她很好玩兒。 

Li Jìng hěn xǐhuan kāi wánxiào, wǒ juéde tā hěn hǎowánr.

Li Jing liker å spøke, jeg synes hun er veldig morsom.

2

她老和我们开玩笑。// 她老和我們開玩笑
Tā lǎo hé wǒmen kāi wánxiào.

Hun skøyer alltid med oss.

3

的这个玩笑不好笑。// 你的這個玩笑不好笑。
kāi de zhè ge wánxiào bù hǎoxiào.

Den vitsen du fortalte, var ikke morsom.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

呵呵


hēhē

on

(latter) he-he

Nr

Tekst

1

我看了这个电影呵呵大笑。// 我看了這個電影呵呵大笑。  

Wǒ kàn le zhè ge diànyǐng hēhē dàxiào.

Jeg lo så jeg skrek da jeg så denne filmen.

2

呵呵,我把这件事情给忘了。// 呵呵,我把這件事情給忘了。
Hēhē, wǒ bǎ zhè jiàn shìqing gěi wàng le.

He-he, dette hadde jeg helt glemt.

3

呵呵,你是开玩笑的吧。// 呵呵,你是開玩笑的吧。
Hēhē, nǐ shì kāi wánxiào de ba.

He-he, nå tuller du vel.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

类型

類型

lèixíng

n

type; sort

Nr

Tekst

1

你们两个不是一个类型的人。//&#xa你們兩個不是一個類型的人。

Nǐmen liǎng ge bú shì yí gè lèixíng de rén.

Dere to er ikke samme type personer.

2

你比较直率,我喜欢这种类型的人。// 你比較直率,我喜歡這種類型的人。
Nǐ bǐjiào zhíshuài, wǒ xǐhuan zhè zhǒng lèixíng de rén.

Du er ganske ærlig og direkte, jeg liker denne typen personer.

3

中文有很多这种类型的说法。// 中文有很多這種類型的說法。
Zhōngwén yǒu hěn duō zhè zhǒng lèixíng de shuōfǎ.

På kinesisk finnes det mange uttrykk av denne typen.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
sòng

v

å følge av sted; å levere; å bringe; å overrekke

Nr

Tekst

1

吃完饭以后,男朋友她回家了。// 吃完飯以後,男朋友她回家了。 

Chīwán fàn yǐhòu, nánpéngyou sòng tā huíjiā le.

Etter at de hadde spist, fulgte kjæresten henne hjem.

2

爸爸每天早上开车她去学校。// 爸爸每天早上开车送去學校。
Bàba měi tiān zǎoshang kāichē sòng tā qù xuéxiào.

Pappa kjører henne til skolen hver morgen.

3

王蓉明天会把英文书给我过来。// 王蓉明天會把英文書給我過來。
Wáng Róng míngtiān huì bǎ yīngwén shū gěi wǒ sòngguòlái.

Wang Rong skal levere engelskboka til meg i morgen.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

突然


tūrán

adv/tv

plutselig; brått; høyst uventet

Nr

Tekst

1

不知道怎么了,他突然跑出去了。// 不知道怎麼了,他突然跑出去了。 

Bù zhīdào zěnme le, tā tūrán pǎochūqù le.

Jeg vet ikke hvorfor, men han løp plutselig ut.

2

你想跟我结婚,有点太突然了。// 你想跟我結婚,有一點太突然了。
Nǐ xiǎng gēn wǒ jiéhūn, yǒudiǎn tài tūrán le.

Du vil gifte deg med meg, dette kommer litt for brått på.

3

陈伟送李美辰回家的时候,突然拥抱了她。// 陳偉送李美辰回家的時候,突然擁抱了她。
Chén Wěi sòng Lǐ Měichén huí jiā de shíhou, tūrán yōngbào le tā.

Da Chen Wei fulgte Li Meichen hjem, omfavnet han henne plutselig.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

拥抱

擁抱

yōngbào

v

å omfavne; å klemme; å holde rundt

Nr

Tekst

1

挪威人见面的时候经常拥抱。// 挪威人見面的時候經常擁抱

Nuówēirén jiànmiàn de shíhou jīngcháng yōngbào.

Når nordmenn treffer hverandre, klemmer de ofte hverandre.

2

那天下午他突然拥抱了我,我不知道怎么办。// 那天下午他突然擁抱了我,我不知道怎麼辦。
Nà tiān xiàwǔ tā tūrán yōngbào le wǒ, wǒ bù zhīdào zěnme bàn.

Den ettermiddagen omfavnet han meg plutselig, og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre.

3

小宝宝喜欢和妈妈拥抱在一起。// 小寶寶喜歡和媽媽擁抱在一起。
Xiǎo bǎobao xǐhuan hé māma yōngbào zài yìqǐ.

Babyer liker å bli klemt av mamma.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

尴尬

尷尬

gāngà

tv

flaut; pinlig; forlegen

Nr

Tekst

1

王菲觉得很尴尬,因为李勇突然抱了她。// 王菲覺得很尷尬,因為李勇突然抱了她。 

Wáng Fēi juéde hěn gāngà, yīnwèi LǏ Yǒng tūrán bào le tā.

Wang Fei følte seg veldig flau fordi Li Yong plutselig omfavnet henne.

2

我没做功课,尴尬地对老师道歉了。// 我沒做功課,尷尬地對老師道歉了。 
Wǒ méi zuò gōngkè, gāngà de duì lǎoshī dàoqiàn le.

Jeg hadde ikke gjort leksene mine, så jeg ba forlegent om unnskyldning til læreren.

3

李丽口语考试的时候总是觉得很尴尬。// 李麗口語考試的時候總是覺得很尷尬
Lǐ Lì kǒuyǔ kǎoshì de shíhou zǒngshì juéde hěn gāngà.

Li Li synes alltid det er pinlig når hun har muntlig prøve.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

呆住


dāizhù

vk

å bli lamslått; å bli målløs

Nr

Tekst

1

王林拥抱了李小文,然后李小文呆住了。// 王林擁抱了李小文,然後李小文呆住了。 

Wáng Lín yōngbào le Lǐ Xiǎowén, ránhòu Lǐ Xiǎowén dāizhù le.

Wang Lin klemte Li Xiaowen, og etterpå ble Li Xiaowen helt lamslått.

2

妹妹听到考上大学的消息之后就呆住了。// 妹妹聽到考上大學的消息之後就呆住
Mèimei tīngdào kǎoshàng dàxué de xiāoxi zhīhòu jiù dāizhù le.

Etter at lillesøster hørte at hun ble tatt opp på universitetet, ble hun målløs.

3

欧文突然求婚的时候,我呆住了。// 歐文突然求婚的時候,我呆住了。
Ōu Wén túrán qiúhūn de shíhou, wǒ dāizhù le.

Da Ou Wen plutselig fridde, ble jeg lamslått.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

马上

馬上

mǎshàng

adv

straks; med det samme; med en gang; umiddelbart

Nr

Tekst

1

欧文抱了我,我很尴尬,马上跑回宿舍了。// 歐文抱了我,我很尷尬,馬上跑回宿舍了。 

Ōu Wén bào le wǒ, wǒ hěn gāngà, mǎshàng pǎohuí sùshè le.

Ou Wen klemte meg, og da ble jeg flau og løp tilbake til internatet med en gang.

2

我们现在忙着收拾行李,因为马上要去中国旅行了。// 我們現在忙著收拾行李,因為馬上要去中國旅行了。
Wǒmen xiànzài mángzhe shōushi xínglǐ, yīnwèi mǎshàng yào qù Zhōngguó lǚxíng le.

Vi er travelt opptatt med å pakke nå fordi vi straks skal reise på tur til Kina.

3

请告诉向高,马上到我办公室来。// 請告訴向高,馬上到我辦公室來。
Qǐng gàosu Xiàng Gāo, mǎshàng dào wǒ bàngōngshì lái.

Vennligst fortell Xiang Gao at han må komme til kontoret mitt umiddelbart.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

房子


fángzi

n

hus; bygning; rom

Nr

Tekst

1

我父母的房子很大、很漂亮,还有花园。// 我父母的房子很大、很漂亮,還有花園。  

Wǒ fùmǔ de fángzi hěn dà, hěn piàoliang, hái yǒu huāyuán.

Huset til foreldrene mine er stort og vakkert, og det har en hage.

2

我去奥斯陆的时候总是住我哥哥的房子。// 我去奧斯陸的時候總是住我哥哥的房子
Wǒ qù Àosīlù de shíhou zǒngshì zhù wǒ gēge de fángzi.

Når jeg drar til Oslo, bor jeg alltid i huset til storebroren min.

3

爸爸买房子花了两百万克朗。// 爸爸買房子花了兩百萬克朗。
Bàba mǎi fángzi huā le liǎngbǎi wàn kèlǎng.

Pappa brukte to millioner kroner på å kjøpe hus.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse
pǎo

v

å løpe; å stikke av; å flykte

Nr

Tekst

1

李菲刚才去学校了。// 李菲剛才去學校了。 

Li Fēi gāngcái pǎo qù xuéxiào le.

Li Fei løp til skolen i stad.

2

向高看到狗的时候,就开了。// 向高看到狗的時候,就開了。
Xiàng Gāo kàndào gǒu de shíhou, jiù pǎokāi le.

Xiang Gao løp vekk da han så hunden.

3

小白想到美国去,不再回来了。// 小白想到美國去,不再回來了。
Xiǎo Bái xiǎng pǎo dào Měiguó qù, bú zài huílai le.

Lille Bai har lyst til å flykte til USA og aldri komme tilbake.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

直率


zhíshuài

tv

direkte; ærlig; åpen

Nr

Tekst

1

欧文直率地告诉我, 他很喜欢我。// 歐文直率地告訴我,他很喜歡我。 

Ōu Wén zhíshuài de gàosu wǒ, tā hěn xǐhuan wǒ.

Ou Wen fortalte meg åpent at han likte meg.

2

我觉得挪威人很直率,中国人没那么直率。// 我覺得挪威人很直率,中國人沒那麽直率
Wǒ juéde nuówēirén hěn zhíshuài, zhōngguórén méi nàme zhíshuài.

Jeg synes nordmenn er veldig direkte og ærlige, men kinesere er ikke så direkte.

3

我很直率,希望你不觉得尴尬。// 我很直率,希望你不覺得尷尬。
Wǒ hěn zhíshuài, xīwàng nǐ bù juéde gāngà.

Jeg er veldig direkte, så jeg håper ikke du synes det er pinlig.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

愿意

願意

yuànyì

mv

å være villig; å være klar

Nr

Tekst

1

愿意和我一起去伦敦吗?// 你願意和我一起去倫敦嗎? 

yuànyì hé wǒ yìqǐ qù Lúndūn ma?

Har du lyst til å dra til London sammen med meg?

2

我们都愿意帮助张飞学挪威文。// 我們都願意幫助張飛學挪威文。
Wǒmen dōu yuànyì bāngzhù Zhāng Fēi xué nuówēiwén.

Vi er alle klare til å hjelpe Zhang Fei med å lære norsk.

3

如果你愿意的话,可以和我一起住在我的公寓。// 如果你願意的話,可以和我一起住在我的公寓。
Rúguǒ nǐ yuànyì de huà, kěyǐ hé wǒ yìqǐ zhùzài wǒde gōngyù.

Hvis du er villig, kan du bo sammen med meg i leiligheten min.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

加上


jiāshàng

vk

å legge til; i tillegg; på toppen av det hele

Nr

Tekst

1

两个老师加上三个学生都去了中国学习。// 兩個老師加上三個學生都去了中國學習。 

Liǎng ge lǎoshī jiāshàng sān ge xuésheng dōu qù le Zhōngguó xuéxí.

I tillegg til to lærere dro tre studenter til Kina for å studere.

2

赵宇很高、很帅,再加上他读了大学,我很想跟他去约会。// 趙宇很高、很帥,再加上他讀了大學,我很想跟他去約會。
Zhào Yǔ hěn gāo, hěn shuài, zài jiāshàng tā dú le dàxué, wǒ hěn xiǎng gēn tā qù yuēhuì.

Zhao Yu er høy og kjekk. I tillegg har han studert på universitetet, jeg har veldig lyst til å gå på date med ham.

3

天冷,再加上下雨,今天别出门。// 天冷,再加上下雨,今天別出門。
Tiān lěng, zài jiāshàng xiàyǔ, jīntiān bié chūmén.

Det er kaldt, og på toppen av det hele regner det, ikke gå ut i dag.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

大家


dàjiā

pr

alle (sammen)

Nr

Tekst

1

大家都知道他们两个是男女朋友。// 大家都知道他們兩個是男女朋友。 

Dàjiā dōu zhīdào tāmen liǎng ge shì nánnǚ péngyǒu.

Alle vet at de to er kjærester.

2

大家都去上课了,你为什么没去?// 大家都去上課了,你為甚麼沒去?
Dàjiā dōu qù shàngkè le, nǐ wèishénme méi qù?

Alle gikk til timen, hvorfor gikk ikke du?

3

大家好!
Dàjiā hǎo!

Hei, alle sammen!

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

伤心

傷心

shāngxīn

tv

lei seg; trist; nedbrutt

Nr

Tekst

1

王红很伤心,因为她学不会滑雪。// 王紅很傷心,因为她学學不會滑雪。 

Wáng Hóng hěn shāngxīn, yīnwèi tā xuébuhuì huáxuě.

Wang Hong er lei seg fordi hun ikke klarer å lære seg å gå på ski.

2

他很伤心,因为王红不喜欢他。// 他很傷心,因為王紅不喜歡他。
Tā hěn shāngxīn, yīnwèi Wáng Hȯng bù xǐhuan tā.

Han er veldig trist fordi Wang Hong ikke liker ham.

3

白玉中文考试考得不好,她很伤心。// 白玉中文考試考得不好,她很傷心
Bái Yù zhōngwén kǎoshì kǎo de bù hǎo, tā hěn shāngxīn.

Bai Yu gjorde det ikke bra på kinesiskeksamenen, så hun er veldig nedbrutt.

Liste over forkortelser

adv – adverb
egn – egennavn
mv – modalverb
n – nomen
on – onomatopoetikon
part – partikkel
pr – preposisjon
tu – tidsuttrykk
tv – tilstandsverb
v – verb
vk – verb-komplement
vo – verb-objekt

Relatert innhold

Dette må du kunne på kinesisk når du skal gå på date.

CC BY-SASkrevet av Ole Fossgård.
Sist faglig oppdatert 31.10.2018

Læringsressurser

Leksjon 7: På date