Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Vuertieminie

Vuartesjh filmem jïh vaestedh gyhtjelasside.

Vuartesjh Youtube-filmem Vuertieminie jïh vaestedh laavenjasside.

Laavenjasse

  1. Mennie sjangerisnie daate filme?
  2. Gie vuertieminie? Buerkesth. Man åvteste vuertieminie?
    Mij heannadamme eannan filme aalka?
  3. Mij heannede mænngan filme orrijamme? Tjaelieh tjaalegem. Veeljh sjangerem.
CC BY-SASkrevet av Helen Blind Brandsfjell.
Sist faglig oppdatert 20.02.2018

Læringsressurser

Sjangerh

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter