Hopp til innhold

Fagstoff

Lohkije-teekste

Aerpie-vuekien mietie lohkije-teeksth iktesth trygkeme plaerine jïh våhkoe-plaerine gååvnesamme. Daan biejjien dejtie gaavnebe aaj digitaale medijumine. Mijjieh maehtebe meatan årrodh digkiedidh, maehtebe teeksth jïjtje tjaeledh jallh lahtestidh maam mubpieh leah tjaaleme.

Gellie-såarhts teeksth

Doh jeanatjommes lohkije-teeksth leah digkiedimmie-lahtesh, amma åenehks argumentereles teeksth aktine tjïelke veanhtojne, man åssjele lea lohkijem jaehkiehtidh. Men maehtebe aaj teeksth tjaeledh mah uvtemes edtjieh bievnedh:

Vuesiehtimmien gaavhtan, Saemien Sijte maahta bievnedh akten prosjekten bïjre, jallh akte privaate almetje maahta akten konserten bïjre tjaeledh mesnie satne orreme.

Ajve akten aamhtesen bïjre

Ij leah naan byjjes njoelkedassh guktie akte lohkije-teeksteedtja vååjnedh, men jis sïjhth gellie lohkijh jaksedh, dellie dov teekste byöroe aktelaaketje årrodh. Tjaelieh dan åvteste åenehks jïh tjyölkehke, jïh ajve akten aamhtesen bïjre.

Aktene lohkije-teekstesne datne dov persovneles vuajnojne båatah, desnie dov åssjaldahkh jïh domtesh tjaalah. Dov lea luhpie aatide ånnetji gïeregen nïlle bïejedh, jïh maahtah maaje ånnetji striengkies årrodh jis tuhtjh daerpies. Ih byörh almetjh håasedh, jïh tjoerh ajve rïektesem tjaeledh.

Nuhtjh gïeleviehkie-dïrregh

Akte teekste nedtesne jallh paehpere-plaeresne tjuara lohkijen tsåatskelesvoeten bïjre gaahtjedh jïjnjh jeatjah teekstigujmie. Dan åvteste vihkeles datne buektehth lohkijen ïedtjem feengkedh guktie sæjhta dam lohkedh. Nuhtjh gïelem juktie domtesh gåaskodh, jïh tjaelieh naemhtie guktie lohkije datnem, tjaelijem laajhta.

Relatert innhold

CC BY-NC-SASkrevet av Marion Federl og Ellen Bull Jonassen.
Sist faglig oppdatert 12.01.2021

Læringsressurser

Guktie lohkije-teekstem tjaeledh