Hopp til innhold

Åarjelsaemien voestesgïeline (BF jåa1/jåa2)

  Tjaeledh

  Gosse datne tjaalah, dellie maahtah dov teekstem soejkesjidh, jeatjahtehtedh jïh bueriedidh. Mujhtieh dah mah dov teekstem luhkieh, eah maehtieh datnem gihtjedh jis ih tjïelke tjaaleme. Hijven tjaeleme-teekste lea buerie viehkie lohkijasse jïh aaj luste lohkedh.

  Guktie barkoe-faageles teeksth tjaeledh

  Dah barkoe-faageles sjangerh leah funksjovnelle aamhtseprosa-teeksth. Dagkerh teeksth edtjieh vuesiehtimmien gaavhtan soejkesjh jïh barkoem vihtesjidh. Dah maehtieh nænnoestimmiej bïjre årrodh jallh edtjieh datnem viehkiehtidh barkoem åadtjodh maam sïjhth utnedh.

  Læringsressurser

  Guktie barkoe-faageles teeksth tjaeledh