Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er helse?

God helse er nært knyttet til opplevelse av livskvalitet og å kunne mestre sin egen hverdag. Helse omfatter både fysisk og psykisk helse.
Ung kvinne som holder et rødt eple i hver hånd og smiler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Tenk etter

Hva tenker du på når du hører ordet "helse"?

Syn på helse – holistisk og medisinsk

Det finnes flere syn på helse, og oppfatninga av hva som er god helse, varierer fra person til person. De fleste vil nok si at helse handler om mer enn å ikke være syk.

Holistisk syn

Det holistiske (helhetlige) synet på helse inkluderer både fysisk og psykisk helse. Her blir helse forstått som noe alle har. Synet hver enkelt har på helse, vil variere gjennom ulike faser i livet og kan endre seg avhengig av livssituasjon. Sykdom eller arbeids- og familiesituasjon er eksempler på situasjoner i livet som vil påvirke det du tenker om helse. Hvordan du ser på helse, og hvordan besteforeldrene dine ser på helse, vil høyst trolig være ulikt fordi dere er i ulike faser i livet. Et helhetlig syn fokuserer på hvilke muligheter du har til bevegelse og tar utgangspunkt i forutsetningene dine. Man er da opptatt av hvilke faktorer som gir god helse og velvære framfor hva som fører til sykdom.

God helse er grunnleggende for at vi skal kunne utvikle oss både personlig, sosialt og økonomisk. I tillegg er god helse viktig for livskvaliteten vår og en viktig ressurs for å mestre utfordringene i hverdagen. Bruken av begrepet ressurs framfor ordet tilstand medfører at helse blir et middel for å nå andre mål, i motsetning til at helse som tilstand er målet i seg selv.

Tradisjonelt medisinsk syn

I det tradisjonelle medisinske synet på helse blir folk delt inn i friske og syke. Du har helse om du er frisk og uhelse om du er syk. Det medisinske synet inkluderer både fysisk og psykisk helse og ser på helse som det normale. Å ha helse er det samme som å ha god helse, og målet for samfunnet er at alle skal ha helse og være friske til enhver tid. Å være syk vil påvirke helsa di negativt, og ved sykdom (uhelse) er målet at du skal bli frisk igjen. Målet med å fremme helse er å forebygge sykdom, skader og overvekt. Helse er ikke noe alle har, men et sluttprodukt du kan oppnå om du har en livsstil med fokus på blant annet riktig ernæring og tilstrekkelig mengde fysisk aktivitet, i motsetning til det holistiske synet på helse der helse er en del av livet.

Ulike definisjoner på helse

Professor Peter F. Hjort har lagd denne definisjonen på helse: "God helse har den som har evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg livets uunngåelige vanskeligheter."

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerte i 1948 helse som "en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lidelser".

Tenk etter

Hvordan forstår du definisjonen til Peter F. Hjorth?

Hvordan forstår du definisjonen til Verdens helseorganisasjon?

Hva er positivt og hva er negativt med Verdens helseorganisasjon sin definisjon?

Hvorfor tror du samfunnet ønsker å fremme helse?

Ulik opplevelse av helse

Det er store variasjoner i hva mennesker legger i begrepet helse. På samme måte som sykdom blir opplevd ulikt fra person til person, vil også oppfatninga om hva som er god helse, være ulik. En person med utmerket fysisk helse, god utdanning og økonomi kan likevel oppleve at helsa er dårlig fordi isolasjon og mangel på sosialt nettverk påvirker den psykiske helsa. På den andre sida kan en person med en kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse oppleve helsetilstanden sin som god fordi han eller hun med tilrettelegging mestrer hverdagen sin.

Tenk etter

Hva er helse for deg? Lag din egen definisjon av helse.

Hva er de viktigste faktorene for at du skal oppleve god helse og livskvalitet?

Hvordan vil du beskrive din egen helsetilstand? Grunngi svaret.

Kilder

Brønstad, A., Hoem, N. F. & Volden, M. (2016). Helse: Vg1 helse og oppvekstfag (3. utg.). Gyldendal.

Fugelli, P. & Ingstad, B. (2001, 10. desember). Helse – slik folk ser det. Tidsskriftet for Den norske legeforening, 121(30), 3600–3604. https://tidsskriftet.no/2001/12/tema-helse-og-kultur/helse-slik-folk-ser-det

Regjeringen. (2014, 16. desember). Verdens helseorganisasjon. https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/internasjonalt-helsesamarbeid/innsikt/verdens-helseorganisasjon-who/id435126/

World Health Organization. (u.å.). Health Promotion. Hentet 2. februar 2021 fra https://www.who.int/teams/health-promotion/enhanced-wellbeing/first-global-conference

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan, Jorid Bakken Steigum og Cathrine Dunker Furuly.
Sist faglig oppdatert 13.04.2021

Læringsressurser

Fysisk og psykisk helse