Hopp til innhald

 1. Home
 2. Religion og etikkChevronRight
 3. EtikkChevronRight
 4. Etiske problemstillingarChevronRight
 5. Ære og skamChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Film og filmklipp

Ære og skam

Skam og ære er omgrep vi kanskje forbind meir med andre kulturar enn den norske. Men dette har vore viktig også i norsk kultur. Revygruppa på Elvebakken videregående skole snakkar saman om kva dei meiner om skam og ære.

Før du ser videoen

Kva tenkjer du er samanhengen mellom ære og skam?

Etter at du har sett videoen

 1. I videoen kjem det fram ulike perspektiv på omgrepet "ære". Gi døme på ulike forståingar av omgrepet. Bruk gjerne døme frå videoen.
 2. Korleis forstår du omgrepet "skam"?
 3. Kva er samanhengen mellom ære og skam?
 4. Ære og skam kan vere både positivt og negativt. Prøv å finne minst tre argument for kvart av standpunkta. Bruk gjerne døme frå videoen. Del argumenta i to grupper:

  1. Ære og skam er bra og nyttig.
  2. Ære og skam er negativt og skadeleg.
 5. Ein av deltakarane seier at ære og skam er ei form for tankekontroll. Er du einig i dette utsegnet? Grunngi svaret.

Diskusjon

Snakk saman om temaet i klassen eller i grupper. Fokuser på følgjande punkt:

 • I dagens Noreg, kva slags handlingar eller kva livsstil meiner du medfører mest skam i fleirtalet sine auge?
 • Bør vi prøve å kjempe mot æreskultur i Noreg? Korleis bør dette i tilfelle gjerast?
 • Kva er forbindelsen mellom religion, ære og skam?

Fordjuping

Les utdraget frå snl.no sin artikkel om ære:

Om "ære" frå snl.no

Begreper om ære (og skam) står gjerne sterkt i samfunn der familie og klan er viktige sosiale institusjoner og mer moderne nasjonale og regionale institusjoner, som rettsvesen og politi, er mindre utviklet eller fremtredende. Det enkelte individ og den enkelte familie må i stor grad selv hevde og forsvare sin materielle og sosiale posisjon, om nødvendig med fysisk makt. Dette har til ulike tider og på ulike steder ført til skikker som blodhevn, æresdrap og duell.

Tradisjonelle æresbegreper er vanskelig forenlige med de mer generelle moralbegrepene som en moderne rettsstat bygger på, som rett, plikt, rimelighet og nytte. Juridisk sett godtar en moderne rettsstat ikke dueller eller æresdrap, og det er ikke overlatt til den enkelte å avgjøre om det foreligger en ærekrenkelse. Verken moralsk eller rettslig er det akseptert for en person som mener seg krenket, å ta hevn eller utøve selvtekt. Voldelig håndhevelse av ære er derimot ofte moralsk akseptabel i samfunn der sedvanen er normgivende, selv om det er i strid med gjeldende offisiell rett.

Det er imidlertid viktig å presisere at æresdrap eller vold ikke er en automatisk reaksjon i slike samfunn, og at det alltid har fantes fredelige alternativer for å løse konflikter rundt for eksempel uønskede kjærlighetsforhold. Forelskede par kan stikke av eller få lov til å gifte seg. Drap kan kompenseres med blodpenger, og har ikke alltid utløst blodhevn eller feider.

Ærens sentrale plass i slike samfunn henger sammen med samfunnets uformelle eller relasjonspregede organisering å gjøre. Å bli betraktet som lite ærefull vil kunne få store konsekvenser for en persons sosiale, økonomiske og politiske liv. Her kan man snakke om en æreskultur, der personer eller gruppers forsvar av ære forventes og aksepteres. Det vil være viktig for personer å fremvise og forsvare sin ære offentlig, og en persons ære vil også berøre deres familie, allierte og slektninger. I mange slike samfunn er ære den grunnleggende verdien i livet, i den grad at ære beskrives som ensbetydende med liv.

CC-BY-SA Kjetil Fosshagen/SNL, 2018.
https://snl.no/ære

 1. Kva kjenneteiknar ein æreskultur?
 2. Kva er grunnen til at Noreg ikkje er prega av ein æreskultur?
 3. Kvifor kan æreskultur føre til valdsbruk?
 4. Korleis kan det oppstå konfliktar mellom æreskultur og likestilling?
 5. Æreskultur har fått mykje merksemd i media. Finn tre døme på artiklar om æreskultur og arbeid med desse spørsmåla:
  1. Kva handlar artiklane om?
  2. Kvifor trur du desse sakene får så mykje merksemd?
  3. I kva grad trur du religion speler noka rolle i desse sakene?

Kjelder

 • Fosshagen, Kjetil. (2018, 20. februar). ære. I Store norske leksikon. Henta 3. januar 2020.

Læringsressursar

Etiske problemstillingar

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter