Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. FraktdokumentasjonChevronRight
  4. SkademeldingspapirChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Skademeldingspapir

Forsikringsselskapet skal alltid ha melding utan grunnlaust opphald om du skulle skade eller tape gods.

Vogntog i ulykke

Skademelding ved forsikringsskade på gods

Vegfraktlova pålegg fraktførarar ansvar for tap og skade på gods og for forseinka utlevering. Vi finn dei viktigaste reglane i §§ 27, 31 og 32. Faktaruta som er henta frå www.lovdata.no, viser paragrafane noko nedkorta.

§ 27. Fraktføreren er ansvarlig for tap og skade som rammer godset i tiden fra overtakelsen til utleveringen, og for forsinket utlevering.

Forsinket utlevering foreligger når godset ikke er blitt utlevert til avtalt tid, eller – om utleveringsfrist ikke er avtalt – når den faktiske befordringstid overstiger hva det etter forholdene ville være rimelig å innrømme en omsorgsfull fraktfører. Ved dellast tas særlig i betraktning den tid som vanligvis trengs for å samle full last.

§ 31. Er godset ikke utlevert innen 30 dager etter utløpet av den avtalte utleveringsfrist eller – om slik frist ikke er avtalt – innen 60 dager etter at fraktføreren overtok godset, kan den berettigede kreve at fraktføreren skal være ansvarlig for godset som om det var tapt.

Ved mottakelsen av erstatning for det tapte gods kan den berettigede skriftlig kreve å bli underrettet straks dersom godset skulle komme til rette innen ett år fra erstatningens utbetaling. Fraktføreren skal skriftlig bekrefte at slikt krav er framsatt.

§ 32. Erstatning for helt eller delvis tap av godset regnes etter godsets verdi på stedet og tiden for overtakelsen til befordring. Verdien bestemmes etter børsprisen eller – i mangel av slik pris – etter markedsprisen. Fins heller ikke slik pris, beregnes verdien etter vanlig verdi av gods av samme art og kvalitet.

Ved innenriks befordring kan erstatningen likevel ikke overstige 17 SDR for hvert kilogram av det tapte gods i bruttovekt.

Ved internasjonal befordring skal erstatningen ikke overstige 8,33 SDR for hvert kilogram av det tapte gods i bruttovekt.

Ved oppgjør i norske penger legges til grunn den omrekningskurs som gjelder på oppgjørsdagen.

For å gardere seg mot erstatningsansvaret sitt for skade på eller tap av gods teiknar fraktførarar godsansvarsforsikringar. Forsikringsselskapa krev samtidig at dei skal ha varsel utan grunnlaust opphald ved forsikringsskadar. Du må derfor alltid varsle forsikringsselskapet med ein gong det oppstår ein forsikringsskade.

Læringsressursar

Fraktdokumentasjon