1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. TransportøkonomiChevronRight
  4. Påverknad av faste og variable kostnader gjennom førebyggjande vedlikehaldChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Påverknad av faste og variable kostnader gjennom førebyggjande vedlikehald

Her lærer du kva eit godt førebyggjande vedlikehald har å seie for driftskostnadene til eit køyretøy.

Bussverksted. foto.
Sørg for rutinemessig service

Vedlikehaldsprogrammet for eit køyretøy er ein del av brukarrettleiinga som bilfabrikken har laga for produktet. Vedlikehaldsprogrammet skal sikre at produktet er driftssikkert og trafikksikkert, og at driftskostnadene er låge.

Vedlikehaldsprogrammet til eit køyretøy består av:

  • rutinemessig service ved bestemte transportintervall
  • skifte av slitasjekomponentar etter spesifiserte kilometerintervall

Rutinemessig service

Som regel gir instrumentpanelet i nyare køyretøy melding når eit køyretøy skal ha service eller komponentskifte. Somme gonger kan varsellampa i instrumentpanelet vere i ustand. Derfor er det lurt å følgje med på serviceintervalla, og at dei mest vitale komponentskifta blir overhaldne. Noter gjerne i vognboka til køyretøyet etter kvart som du oppdagar avvik eller forhold som bør bli sjekka.

Komponentskifte når komponentar har nådd levealderen sin

Somme komponentar i eit køyretøy er slitasjedelar. Slitasjedelar har ulik levetid, og derfor må vi følgje med og sørgje for skift når levealderen er nådd.

Det er ikkje nødvendigvis slik at det lønner seg å tøye levetida på dei ulike komponentane i eit køyretøy. Dette kan fort resultere i havari som kan koste mykje meir enn det vi meinte å spare. Når vi forsikrar eit køyretøy, inngår vi ein avtale med eit forsikringsselskap. I ein slik avtale føreset forsikringsselskapa at vi følgjer rettleiingane frå leverandøren om førebyggjande vedlikehald. Om vi ikkje overheld desse rettleiingane, reknar forsikringsselskapa ut ein avkortingsfaktor. Erstatninga du har avtala, blir då korta ned med ein prosentsats. Om erstatninga blir korta ned med 100 %, får du inga erstatning.

I tillegg kan vi få store bøter om vi går på akkord med tryggleiken og køyrer med nedslitne dekk.

Det beste er derfor å følgje det tilrådde førebyggjande vedlikehaldsprogrammet frå køyretøyfabrikkane. Da bidrar vi til å sikre at bedrifta heile tida har låge og føreseielege kostnader.

Oppgåve

Kan du nemne nokre slitasjedelar som må bli skifta med jamne mellomrom på eit tungt køyretøy?

Bilmorot. foto.
Sørg for forebyggende vedlikehold.

Læringsressursar

Transportøkonomi

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs