Hopp til innhald

Transport og logistikk

 1. Home
 2. Transport og logistikkChevronRight
SubjectEmne

Emne

Filter

 • Førstehjelp

  Når menneske treng hjelp, er det nødvendig at vi tør å hjelpe. Her skal vi sjå på ein del prinsipp vi må følgje når vi gir førstehjelp.

 • Heldigvis er ulykker med farleg gods nokså sjeldne. Du må vere medviten om ansvaret du har, for skjer det først noko, kan konsekvensane bli store.

 • Bransjelære

  I dette avsnittet lærer du om nettverka vi treng for person- og godstransport og formidling av informasjon.

 • Her lærer du kva internkontroll er. Du lærer også om korleis du møter krava internkontrollforskrifta stiller til det praktiske arbeidet ditt som yrkessjåfør eller logistikkoperatør.

 • Transportoppdrag

  Logistikk er «aktivitetar for å få riktig vare fram til riktig stad, i riktig mengd, til riktig tid, i riktig stand og til riktig pris».

 • Trafikktryggleik

  Her skal vi sjå på nokre faktorar som verkar inn når det skjer uhell med transportmiddel, og spesielt på tilhøvet mellom krava frå trafikksystemet og kva føraren er i stand til å yte.

 • Her lærer du litt om ressursar som en yrkessjåfør disponerer under transportoppdrag.

 • Prising

  Her lærer du at det ikkje er like lett å prissetje eit transportoppdrag som å prissetje ei vare. Vi bruker ulike modellar for ulike transportoppdrag.

 • Forsikring

  Her lærer du om kva ei forsikringsavtale er, og kva forsikringspremie er.

 • Her seier vi litt om vareflyten frå råvareuttak og fram til sluttbrukar, og om kva aktørar som er involverte i arbeidet.

 • Vi kan laste og losse i eitt og same planet, mellom ulike plan eller ved å bruke skråplan. Her lærer du om ulike teknikkar for sikker lasting og lossing av transporteiningar.

 • Lastsikring

  Her skal vi seie litt om ulykker som kan oppstå når lasta ikkje er godt nok sikra. Vi skal også seie litt om kva vi må kjenne til for å sikre lasta på riktig måte.

 • Her lærer du korleis du bør opptre i omgang med passasjerar på ein passasjerterminal.

 • Påbygg

  Ulike oppgåver krev ulike verktøy. I transporten betyr det at transportmidla blir tilpassa dei behova dei skal tene.

 • Her kan du lese litt om dei partane som kan vere involverte i eit internasjonalt godstransportoppdrag, og litt om kommunikasjonen mellom partane.

 • Mange papir skal følgje med ved ulike godstransportoppdrag. Her lærer du om dei. Somme kjem du borti dagleg, andre sjeldan.

 • Lagerstyring

  Nokon av prosessane er manuelle, medan andre blir styrte elektronisk av lagerstyringssystem.

 • Vi har i dag både kollektive og individuelle persontransportsystem. Her lærer du kvifor vi ikkje kan basere oss berre på individuelle transportformer.

 • Samfunnet bruker kvart år store midlar på kollektivtransport. Her lærer du kva universell utforming har å seie for utforminga av eit persontransportsystem.

 • Her skal vi seie litt om endringar i verdikjedene og det at vi har fått meir fritid. Dette har auka trafikken over landegrensene.

 • Betalingssystem

  Her skal vi seie litt om korleis betalingssystem i transportnæringa har utvikla seg.

 • Grøn logistikk

  Omgrepet grøn logistikk dreier seg om dei tiltaka ulike aktørar i verdikjeda kan setje i verk for å dempe belastinga på miljøet.

 • Arbeidsmiljølova og ulike forskrifter krev systematisk arbeid for å sikre helse, miljø og tryggleik for arbeidstakarane. Lær meir her.

 • Eksamen

  I dette emnet får du litt informasjon om skriftleg eksamen, og mange oppgåver du kan prøve deg på som førebuing til din eigen eksamen.

Om transport og logistikk Vg2

Om transport og logistikk Vg2

Liker du å ha system og god oversikt? Faget transport og logistikk handlar om persontransport, godstransport og logistikk. Du lærer god planlegging og effektiv handtering av gods. Faget gir deg også kunnskap om lover og system som sikrar at arbeidet blir utført på ein trygg måte for deg som yrkesutøvar, for arbeidskameratane dine og for andre som ferdast i trafikken.

Nytt innhald

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonner på siste nytt frå NDLA.

Facebook