Hopp til innhald

  1. Home
  2. Teknologi- og industrifagChevronRight
  3. KvalitetsstyringChevronRight
  4. Helse, miljø og sikkerheitChevronRight
  5. SikkerheitChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Sikkerheit

Med S-en i HMS-omgrepet meiner vi sikkerheit for person, prosess og produkt. I HMS-samanheng blir ordet ofte brukt i samband med hendingar. Med hendingar meiner vi akutte situasjonar, enkeltsituasjonar eller enkeltjobbar som skal gjerast.

Arbeidar ved smelteomn med skikkerheitsutstyr. Foto.

Med sikkerheit meiner vi ”kontroll over tilstandar eller hendingar som kan føre til tap av verdiar”. Tap i denne samanhengen kan vere:

  • skade på kropp og sinn
  • skade på materiell og utstyr
  • skade på dyr eller natur

Farlege forhold og farlege handlingar

Kvifor skjer ulykker og nestenulykker? Alt som skjer, har ei årsak. Vi kan gruppere årsakene til ulykker og nesten-ulykker i to hovudgrupper: farlege forhold og farlege handlingar. Farlege handlingar er handlingar som i seg sjølv kan føre til ulykker. Dette kan vere handlingar som skjer på grunn av at nokon er uoppmerksam, har manglande kunnskapar eller slurvar.

Risikoframferd og mangelfulle rutinar kan òg føre til farlege handlingar. Farlege handlingar vil føre til ei ulykke når dei blir tekne opp att mange nok gonger. Farlege forhold er forhold som indirekte aukar sjansen for at ulykker skal inntreffe. Det kan vere uorden, manglande sikkerheitsutstyr, feilmontert sikkerheitsutstyr, dårleg vedlikehald og blokkerte rømmingsvegar, for å nemne nokre.

Erfaringar har vist at cirka 90 prosent av alle uønskte hendingar skjer på grunn av farlege handlingar, cirka 10 prosent skjer på grunn av farlege forhold. Dette betyr at bevisstgjering og å ta ansvar er viktig.

Legg merke til at vern mot langsiktige og permanente forhold, som støy i eit støyområde, er plassert under helse og ikkje under sikkerheit.

Læringsressursar

Sikkerheit