Hopp til innhald

 1. Home
 2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
 3. PneumatikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Pneumatikk

Pneumatikk er overføring av kraft og rørsle ved hjelp av trykkluft. Med pneumatiske arbeidselement meiner vi maskinar eller utstyr som utfører sjølve arbeidet.

Luftkompressorrør foto.
Luftkompressorrør

Ordet pneuma er gresk og tyder «luft» eller «ande». På fransk kallar ein bildekk «pneu».

Vi kjenner bruk av trykkluft frå trykkluftbor for boring i fjell, luft i bildekk, lakksprøyter, lastebilbremsar med meir.
I industrien blir trykkluft brukt til å drive handverktøy: drillar, slipemaskinar osv., eller til transport av pulveraktige medium som blir blåsne gjennom røyr.

Men vi tenkjer på pneumatikk først og fremst i samband med automatisering. Her blir det brukt pneumatiske arbeidselement i næringsmiddelindustri, møbelindustri, eksplosjonsfarlege område (ex-soner) og produksjonsbedrifter.

Pneumatikk er overføring av kraft og rørsle ved hjelp av trykkluft.

Bar
MPa
Enhet for trykk.
Dette er ikke den "helt riktige" betegnelsen
for trykk, men det er enheten som brukes i
fagmiljøet.
MegaPascal

1 Bar = 100 000 Pa
1kp/cm^2 = 0,981 bar
1 psig = 0,07 bar
1 Bar = 0,1 MPa
Pa er Sl enhet.
Kilopond per cm^2
Punds per square inch gauge.
Atm. (atmosfære) = 1,013 bar. Dette avviker så lite fra 1 bar, så vi setter i
dette kapittelet, 1 Atm = 1 Bar.
Overtrykk: bar Trykk som er over atmosfæretrykket.
Trykket som vi leser av på en måler
(manometer)
Vi kan også finne benevnelser som barg og
psig. "g" betyr for gauge engelsk for viser
eller skala og står for overtrykk.
Absolutt trykk: bara Totalt lufttrykk. Overtrykk + atmosfæretrykk.
a' en betyr selvfølgelig absolutt.
Trykket vi bruker når vi gjør beregninger.
Vi kan også finne psia.
Nl. Normaliteter
Nm^3 Normalkubikkmeter
Luft med 1 atm trykk ved 20°C.
(temperaturendringer brukes ikke ved
overslagsregning)

Fordelar med pneumatikk

Trykkluft som energiform har mange fordelar. Nokre av desse er:

 • kan lagrast på ein tank klar til bruk
 • eit raskt arbeidsmedium
 • ein av dei få metodane vi har for å utføre rettlinja rørsler
 • miljøvennleg
 • brann- og eksplosjonssikkert
 • overbelastningssikkert

Trykkluft

Trykkluft er luft som er pressa saman, komprimert luft. Til å komprimere luft bruker ein ein kompressor. Kompressorar lærer du meir om på VG2 produksjon og industriteknikk dersom du vel å gå den vegen, så det går vi ikkje nærare inn på her.

Arbeidselement

Med pneumatiske arbeidselement meiner vi maskinar eller utstyr som utfører sjølve arbeidet. Dei mest vanlege arbeidselementa som blir brukte i pneumatikken, er sylindrar og motorar.

Sylindrar

I pneumatikken er trykkluftsylinderen eit viktig element for å utføre det arbeidet som skal gjerast.

Ein sylinder er eit arbeidselement som arbeider med ei rettlinja rørsle. Dette er ein av dei store fordelane med pneumatikk som kraftkjelde.

Trykkluftsylinderen er enkelt sagt eit røyr som er lukka av gavlar i endane. Inne i sylinderen er det eit stempel og ei stempelstong som går ut gjennom den eine gavlen. Stempelet blir drive fram og tilbake med trykkluft, og krafta blir overført gjennom stempelstonga.

Vi skil mellom to typar sylindrar etter korleis rørsla den eine vegen blir utført. Dobbeltverkande sylindrar bruker luft i begge rørsleretningane. Enkeltverkande sylindrar blir drivne med luft i den eine retninga og med ei fjør i den andre.

Felles for alle typar sylindrar er at det krev gode tetningar, først og fremst for å utnytte effekten i lufta, men òg for å avgrense tap i trykkluftsystemet. Det sit òg ein avskrapar mot stempelstonga slik at vi unngår å få smuss inn i sylinderen.

Sylindrane kan bli utstyrte med endedemping. Dette kan ein gjere ved å montere eit elastisk materiale som stempelet slår mot i enden, anslagsdemping, eller det kan vere utført som pneumatisk demping. Det vil seie at stempelet er utstyrt med eit dempestempel som går inn i ei forlenging av sylinderen i endegavlen. I gavlen er det ein kanal som lufta blir pressa gjennom. Kanalen er utstyrt med ein justeringsskrue, som vi bruker til å stille luftmengda som skal gå igjennom. På denne måten bestemmer vi kor kraftig dempinga skal vere.

Trykkluftsylinderen blir brukt til mange ulike arbeidsoperasjonar som elles ofte er blitt utførte manuelt, for eksempel opning og lukking, skyving og trekking, lyfting og senking, pressing eller fastspenning av emne og vending og vriding og mange andre operasjonar i samband med arbeid med og transport av materialar. Vi seier at sylinderen gjer ei "pluss-rørsle" når han rører seg utover, og at han gjer ei "minus-rørsle" når han rører seg innover.

Motorar

Det finst fleire typar pneumatiske motorar. Nokre av desse er:

 • lamellmotor
 • stempelmotor
 • turbinmotor

Det finst òg stempelmotorar som blir brukte til operasjonar i fleire trinn.

Motorane som blir drivne med luft, har ein del fordelar. Dei er kompakte, har stor yting og toler store lastvariasjonar. Dei kan ha omdreiingstal frå 0 til 30 000 rpm, og lufta sørgjer i tillegg for god kjøling.

Læringsressursar

Pneumatikk