Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Mat og næringsstoffChevronRight
  4. MatvaregruppeneChevronRight
  5. SaltChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Salt

Saltinnhaldet i kosten vår er omtrent det dobbelte av det som er anbefalt. Mykje av saltet i det norske kosthaldet kjem frå halv- og heilfabrikat.

Ulike typer salt. Foto.

Undersøkingar tyder på at eit redusert saltinnhald i maten kan redusere risikoen for hjarte- og karsjukdommar hos elles friske menneske.

Ei norsk tilråding om ernæring og fysisk aktivitet frå 2005 seier:

«Ein gradvis reduksjon av det gjennomsnittlege natriuminntaket til ei mengd som tilsvarar 5 gram koksalt (NaCI) per person og dag, er ønskjeleg på lang sikt. Anbefalt nivå for kosthaldet i befolkninga i eit kortare perspektiv og til bruk ved planlegging er 6 gram salt per dag for kvinner og 7 gram salt per dag for menn (svarer til høvesvis 2,3 og 2,8 gram natrium per dag). Saltinntaket bør også avgrensast hjå barn. For barn under 2 års alder bør saltinntaket ikkje vere høgare enn 0,5 g/MJ. Dette for å unngå at barn ven seg til eit kosthald med eit høgt saltinnhald.»
(Kjelde
: Oppskrift for et sunnere kosthold, Regjeringa)

Utfordringar til deg

  1. Les om salt på sidene til Helsedirektoratet og på Matportalen. Ta notat av det du les.
  2. Kvifor er det så viktig å redusere saltinnhaldet i kosten?
  3. Finn eksempel på korleis du kan redusere saltinnhaldet i kosten.
  4. Gå saman i grupper og finn oppskrifter der de reduserer saltinnhaldet. Bruk tips frå Matportalen og Helsedirektoratet og eigen kreativitet når de endrar oppskriftene. Lag matrettene og vurder resultatet.
  5. Kvifor bør vi vere ekstra merksame på saltinnhaldet i kosten til små barn?

Læringsressursar

Matvaregruppene