Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Kommunikasjon og relasjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kommunikasjon og relasjon

Menneskeleg kommunikasjon kan gå føre seg på ulike måtar og har som mål at kvart individ får formidla tankane og behova sine. Det kan gå føre seg verbalt (språkleg) og ikkje-verbalt ved hjelp av kroppsspråk eller til dømes lydar, peiking eller augekontakt.

Lege snakkar med eit barn som er saman med mor si. Foto.

Som fagarbeidar innan helse- og oppvekstsektoren er kommunikasjon og relasjoner med menneske i ulike situasjonar ein sentral del av jobben din. Det er derfor viktig at du har kunnskapar om og ferdigheiter innan dei ulike formene for kommunikasjon.

Emne

Kommunikasjon og relasjon

  • Ein kommunikasjonsprosess kan forklarast med at det skjer ei overføring av informasjon mellom sendar og mottakar.

  • Som fagarbeidar i helse- og oppvekstsektoren blir det stilt krav til kommunikasjon. Du skal kunne uttrykkje deg godt skriftleg og munnleg.

  • Fagarbeidarar innan helse- og oppveksttenestene møter menneske frå mange ulike kulturar, i ulike aldrar og i ulike livssituasjonar.

  • I arbeid med menneske er det viktig å byggje gode relasjonar mellom deg som profesjonell yrkesutøvar og brukarane av helse- og oppveksttenester.