Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. NaturgrunnlagetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Naturgrunnlaget

Naturressursar er grunnlaget for matproduksjon og næringsverksemd. I naturbruksnæringane treng vi kunnskap om dyr og biologien til plantar og om tolegrensene til naturen slik at vi kan drive berekraftig naturbruk. Dette emnet handlar om naturressursar, naturtypar, krinsløp og samanhengar i naturen.

To hender som held planeten jorda. Illustrasjon.

Emne

Naturgrunnlaget

  • Berekraftig naturbruk vil seie at vi forvaltar naturressursane på ein slik måte at dei som kjem etter oss, òg kan ha nytte av dei same ressursane.

  • For å få ei utvikling som er berekraftig, må vi forstå korleis det vi menneske gjer, påverkar både det levande og ikkje-levande rundt oss.

  • I dette emnet lærer du meir om korleis jord vert danna, og på kva måte dei ulike eigenskapane ved jorda påverkar planteveksten.