Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert aktivitetChevronRight
 4. Reiseliv, helse, omsorg og læringChevronRight
 5. Gardsbruk for opplevingar, læring og betre helseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Gardsbruk for opplevingar, læring og betre helse

Når vi bruker ein gard som ressurs for læring, arbeidstrening eller omsorgstenester, driv vi med grøn omsorg. Alle gardar kan selja slike velferdstenester, men for å sikra god kvalitet på tenestene har landbruksorganisasjonane og styringsorgana utvikla eit program som vert kalla Inn på tunet, IPT.

Gutt og mann med kyr. Foto.
Trivsel på gard

Når du jobbar med dette temaet, får du svar på desse spørsmåla:

 • Kva kan vi læra på ein gard som vi ikkje lærer så lett på ein vanleg skule?
 • Kven kan ha nytte av å flytta skuledagen til eit gardsbruk?
 • Korleis kan kontakt med dyr hjelpa nokon som har rusproblem eller psykisk sjukdom?
 • Korleis kan opphald på ein gard gi eldre menneske betre livskvalitet?

Grøn omsorg og Inn på tunet

Gjennom IPT kan gardar som vil levera velferdstenester, tilbydarar, søkja om å verta godkjende som Inn på tunet-gardar. Då får dei hjelp til å utvikla velferdstilbod med god kvalitet.

Dei som får lov til å kalla seg Inn på tunet-gard, kan altså tilby godt tilrettelagde og kvalitetssikra aktivitetar. Aktivitetane skal vera knytte opp til garden, livet og arbeidet der. Tilbodet er lagt til rette etter målgruppa og brukarane. Døme på brukarar kan vera elevar som ikkje trivst med eller meistrar vanleg skule i eit klasserom, menneske som har rusproblem, menneske som har vore lenge sjuke og som treng ein dytt for å koma ut i arbeidslivet att, eller innvandrarar som skal læra norsk og verta kjende med norsk arbeidsliv.

Aktivitetane er sjølvsagt forskjellige og tilpassa kvar enkelt. Men éin ting er felles: Alle IPT-tenester skal gi meistring, utvikling og trivsel for deltakarane.

Hugselappen

 • Grøn omsorg er velferdstenester utvikla og levert av norske gardsbruk.
 • Inn på tunet-gardar er kvalitetssikra og godkjende av norske styresmakter.
 • Tilbydarar: Gardsbruk som tilbyr Inn på tunet-tenester.
 • Brukarar: Dei som deltek i Inn på tunet-tilbod, familiane deira og andre pårørande.
 • Kjøparar: Dei som bestiller tenesta, til dømes ein skule eller ein kommune, NAV eller barnevernet.
 • Godkjennar: Organisasjonen som godkjenner inn på tunet-gardane heiter Matmerk.

Læringsressursar

Reiseliv, helse, omsorg og læring