Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. BiologiChevronRight
 4. PlanterChevronRight
 5. UgrasChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Ugras

Ugras er artar som veks på uønskt stad. Ugrasplantene konkurrerer med plantene vi dyrkar, om næring, lys og vatn. Vi ønskjer ikkje mykje ugras, for det kan redusera avlinga. Ugras kan også forringa kvaliteten på avlinga og gi oss større kostnader med jordarbeid og ugraskamp.

Vi grupperer ugras etter kor lenge dei lever, og korleis dei formeirar seg. Kunnskap om artane og korleis dei lever, er viktig for å vita korleis vi skal handtera forskjellige typar ugras. I presentasjonen over kan du lesa meir om ulike ugrasartar.

Førebygging

Det viktigaste tiltaket for å førebyggja oppformeiring av ugras er vekstskifte. Då skiftar vi til andre kulturar for å kunna sanere ugraset, anten ved mekaniske metodar (radkulturar) eller ved hjelp av kjemiske middel.

Dersom vi for eksempel dyrkar gulrot fleire år etter kvarandre på eit stykke, fremjar det mengda av ugrasarten jordrøyk. Dyrkar vi derimot potet eit år mellom åra med gulrot, kan vi verta kvitt jordrøyk både mekanisk og kjemisk. I tillegg er potetplanta robust og utkonkurrerer jordrøyk ved å ta plass, næring og lys frå ugraset.

Alle tiltak som forbetrar tilhøva i jorda og det biologiske mangfaldet av liv der, førebyggjer også ugras. Det gir kulturplantene luft, vatn og næring. Slike tiltak kan vera å pløya, kalka, drenera, bruka dekkvekst i attlegg til eng og sørgja for balansert gjødsling.

Kampen mot ugraset

Som vi vet, er det mange måtar å kjempa mot ugraset kjemisk på. Men kjemiske middel bør vera absolutt siste tiltaket i kampen mot ugraset. Monokulturar år etter år og einsidig bruk av plantevernmiddel kan også føra til resistens mot dei aktuelle kjemiske midla. Vi bør derfor veksla på midla vi bruker.

Det aller viktigaste vi kan gjera, er å satsa på førebyggjande tiltak og direkte mekaniske tiltak, som radreinsing, mekanisk brakking, jorddekke og damping av såjord. I enkelte kulturar kan vi også ta i bruk biologiske verkemiddel, for eksempel nyttedyret gås mot ugras i potetåkeren.

«Ukrut forgår ikkje så lett»

Gammalt ordtak

«Ugras er blomster dei også, når du vert kjend med dei»

Ole Brumm

Hugselappen


Ugras er planter som veks på uønskt stad.

Vi skil mellom:

 • sommareittårige artar
 • vintereittårige artar
 • toårige artar
 • fleirårige artar

Førebyggjande tiltak mot ugras er:

 • jordarbeiding
 • vekstskifte
 • gode forhold for kulturplantene
 • jorddekke

Vi kjempar mot ugras med:

 • kjemiske metodar, sprøyting
 • mekaniske metodar

Læringsressursar

Planter