Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. AkvakulturChevronRight
  4. Helse og miljø i oppdrettsnæringaChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Helse og miljø i oppdrettsnæringa

For å sikra god fiskehelse må vi kjenna miljøkrava til dei ulike artane. Viss temperaturen vert for høg eller pH-en for låg, påverkar det korleis fisken trivst og veks. Oksygenmangel kan føra til akutt fiskedød. Vi må overvaka både fisk og miljø for å kunna setja inn tiltak når det trengst.

Laks i merd. Foto

Overvakinga skjer ofte ved hjelp av måleinstrument som sender informasjon til ein datasentral. Likevel er blikket røktaren har på fisken viktig for å avdekkja parasittar, sjukdom og andre forhold som bør rettast opp. Omsynet til dyrevelferd krev at vi sørgjer for gode tilhøve for dyr i fangenskap.

Læringsressursar

Helse og miljø i oppdrettsnæringa