Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ver Varsam-plakaten om media si samfunnsrolle

Første punktet i Ver Varsam-plakaten fortel oss at «ytringsfridom, informasjonsfridom og trykkjefridom er grunnelement i eit demokrati», og at «ei fri, uavhengig presse er blant dei viktigaste institusjonane i demokratiske samfunn».

Lovanvendelse. Illustrasjon.

Ver Varsam-plakaten

Ver Varsam-plakaten er rett og slett ei kort oppsummering av kva som er pressa si samfunnsrolle, der det er pressa som «tek seg av viktige oppgåver som informasjon, debatt og samfunnskritikk», og at «pressa har eit særskilt ansvar for at ulike syn kjem til uttrykk».

1 Samfunnsrolla til pressa
1.1 Ytringsfridom, informasjonsfridom og trykkjefridom er grunnelement i eit demokrati. Ei fri, uavhengig presse er blant dei viktigaste institusjonane i demokratiske samfunn.
1.2 Pressa tek seg av viktige oppgåver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressa har eit særskilt ansvar for at ulike syn kjem til uttrykk.
1.3 Pressa skal verne om ytringsfridommen, trykkjefridommen og innsynsprinsippet. Ho kan ikkje gi etter for press frå nokon som vil hindre open debatt, fri informasjonsformidling og fri tilgang til kjeldene. Avtalar om eksklusiv formidling av arrangement skal ikkje vere til hinder for fri informasjonsformidling.
1.4 Pressa har rett til å informere om det som skjer i samfunnet, og avdekkje kritikkverdige forhold. Pressa har plikt på seg til å setje eit kritisk søkjelys på korleis media sjølve fyller si samfunnsrolle.
1.5 Pressa har til oppgåve å verne enkeltmenneske og grupper mot overgrep eller forsømming frå offentlege styresmakter og institusjonar, private føretak eller andre.

Kjelde: Ver Varsam-plakaten

Tenkjepause

Med eit slikt ansvar følgjer også makt. Men korleis tek pressa vare på makta si i praksis?

Sjå videoen til medielærer Joacim Laberg.

 • Synst du redaksjonen tek vare på samfunnsrolla si?
 • Kva sak ville du ha valt å setje i fokus?
Sist oppdatert 14.11.2018
Skrive av Grethe Melby

Læringsressursar

Mediemakt og ytringsfridom

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Ytringsfridom – ein menneskerett

 • SubjectMaterialFagstoff

  Ytringsfridom i terroren si tid

 • SubjectMaterialFagstoff

  Trugsmål mot prinsippet om ytringsfridom

 • SubjectMaterialFagstoff

  Kva er makt?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Demokrati og maktfordeling

 • SubjectMaterialFagstoff

  Media som den fjerde statsmakta

 • SubjectMaterialFagstoff

  Redaksjonelle medium som aktør og arena

 • SubjectMaterialFagstoff

  Ver Varsam-plakaten om media si samfunnsrolleDu er her

 • SubjectMaterialFagstoff

  Kjeldemakt

Oppgåver og aktivitetar

Vurderingsressurs