Hopp til innhald

Naturfag (PB) (LK06)

Berekraftig utvikling

Alle vil leve gode liv – både vi som lever i dag, og dei som kjem etter oss. Viss det skal bli mogleg, må vi forvalte dei ressursane naturen gir oss, på ein god måte. Det blir enklare om vi forstår korleis vi menneske påverkar naturen: både dyr og planter, vatn og luft, jord og mineral.

Feltarbeid – vi undersøkjer eit økosystem

I feltarbeidet skal du undersøkje og skildre suksesjonsprosessar i eit økosystem. Det vil seie at du skal studere korleis miljøet og utvalet av artar endrar seg over tid, til dømes etter snauhogst eller når ein åker blir lagt brakk. Her finn du forslag til korleis du kan gjennomføre feltarbeidet.

Læringsressursar

Feltarbeid – vi undersøkjer eit økosystem

Du er her