Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. RegnskapsføringChevronRight
  4. Periodiseringer – del 2ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Periodiseringer – del 2

Det finnes flere typer periodiseringer – to av dem er beholdningsendringer og avskrivninger. Med beholdningsendring mener vi for eksempel endringen i varelagerets verdi i løpet av et regnskapsår. Med avskrivninger mener vi kostnaden ved slitasje på bedriftens eiendeler.

Humoristisk bilde av overrasket regnskapsmedarbeider som drukner i dokumentmapper.

Beholdningsendringer

Ved beholdningsendring er det kontoene for varebeholdning, kundefordringer og anleggsmidler som må justeres.

Vi skal vise et eksempel med varebeholdning. (Det foretas normalt kun én opptelling av varebeholdningen i året).

Når en handelsbedrift går inn i et nytt år, har den en beholdning av varer. Verdien regnes til inntakskost. La oss si at beholdningen er 500 000 kroner.

I løpet av året kjøpes det varer for videresalg for 3 000 000 kroner. Vareopptellingen den 31. desember viser en beholdning på 600 000 kroner.

Først kan vi se på en logisk måte å vise beregningene på:

Varebeholdning 1. januar (IB)500 000+Varekjøp i løpet av året:3 000 000=Varer som totalt har vært tilgjengelige:3 500 000-Varer  lager 31. desember (UB)600 000=Varer som er forbrukt (varekostnad):2 900 000

Vi kan da si at 100 000 av varekjøpet har gått til å øke beholdningen, mens varer til en verdi av 2 900 000 er levert kundene – som altså da er varekostnaden.

Føringene i regnskapet blir da:

1460 Varebeholdning
Debet Kredit
IB 500 000
100 000
4300 Varekjøp
DebetKredit
3 000 000
100 000

Avskrivninger

Mens varebeholdningen normalt periodiseres én gang i året, har vi mulighet til å periodisere beholdningen av anleggsmidlene hver måned.

Anleggsmidler som biler, inventar og datautstyr forringes ved bruk og alder. Dette verditapet (bruken) må fanges opp i regnskapet som en kostnad.

En bil som er kjøpt inn til 480 000 kroner, har for eksempel en beregnet levetid på 4 år. Da blir verdiforringelsen beregnet til 120 000 kroner i året eller 10 000 kroner per måned. I den første måneden vil føringen se slik ut:

1230 Bil
DebetKredit
IB 480 000

10 000
6010 Avskrivning
DebetKredit
10 000

Med hensyn til beholdningen av kundefordringer er det normalt bare ved årsavslutningen det blir foretatt en periodisering. Da beregnes det mulige fremtidige tapet på de fordringene bedriften har ved nyttår. Vi skal ikke gå mer inn på dette temaet her.

Det er ikke lovbestemt å foreta periodiseringer hver måned, men ved årsoppgjøret må det gjøres. Det er imidlertid nyttig å måle verdiskapningen både på måneds- og årsbasis.

Læringsressurser

Regnskapsføring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter