Hopp til innhold

Fagstoff

Fagbegreper i faget forretningsdrift

Her har vi samlet fagbegreper som er brukt i faget forretningsdrift.
To elever som snakker sammen i et klasserom. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

A

ad hoc
Det latinske begrepet ad hoc betyr "til dette formålet", og vi bruker det om noe vi gjør én gang eller i et spesielt tilfelle.
anbud
Et anbud er et bindende tilbud om å utføre et arbeid eller selge en vare eller tjeneste på bestemte betingelser.
AR
AR står for "augmented reality", eller "utvidet virkelighet" på norsk. AR-teknologi gjør det mulig å vise animerte elementer som en del av virkeligheten.
automatisering
Teknikk for å få systemer til å styre seg selv og fungere uten innblanding fra mennesker.

B

beleggsprosent
Solgte romdøgn i prosent av romkapasiteten, hvor romkapasitet er antall rom ganget med antall dager rommene er tilgjengelige for gjester (f.eks. 365).
bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste brukes i budsjett, regnskap og regnskapsanalyse. Det er forskjellen mellom salgsinntekten uten merverdiavgift og varekostnaden. Bruttofortjeneste i prosent regnes i forhold til salgsinntekt uten mva.
bruttonasjonalprodukt (BNP)
Verdien av alt som skapes/produseres i et land. BNP omfatter verdiskapingen i all markedsrettet næringsvirksomhet samt offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner og produksjon for eget bruk. BNP per innbygger brukes ofte som et mål på velstandsnivået i et land.
Business Model Canvas
Et utviklingsverktøy som hjelper gründere i prosessen fra idé til ferdig utviklet og testet forretningsmodell. Canvas gir oversikt over alle prosesser og ressurser en bedrift må håndtere for å tjene penger.
byråkrati
Benevnelsen byråkrati beskriver en beslutningsprosess der saker skal behandles etter et felles sett regler. Vektleggingen av korrekt framgangsmåte kan være tidkrevende, og derfor brukes ofte byråkrati som et nedsettende uttrykk for tungvint saksbehandling.
byråkratisk
Begrepet kommer fra det franske ordet bureau, som betyr "kontor". I et byråkratisk system er det klare ansvars- og myndighetsforhold, og alle skal gå tjenestevei når de har et problem som må løses. Det vil si at hvis du har et problem du ikke finner ut av selv, må du henvende deg til din nærmeste overordnede. Og hvis din overordnede heller ikke har en løsning på problemet, skal han eller hun gå til sin nærmeste overordnede igjen.
bærekraft
Handler om hvordan vi kan produsere varer og tjenester uten å ødelegge for framtidige generasjoner.
bærekraftpåstand
Bruk av utsagn, opplysninger, symboler, bilder, merkeordninger eller lignende i markedsføringen for å skape inntrykk av at et produkt har etiske eller miljømessige egenskaper, eller at en virksomhet tar særlige etiske eller miljømessige hensyn.
bærekraftig utvikling
En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

D

dekningsbidrag
Differansen mellom salgsinntekt (uten merverdiavgift) og variable kostnader. Et dekningsbidrag som er større enn bedriftens faste kostnader, gir et overskudd (eller en fortjeneste).
detaljist
En butikk som selger produkter direkte til forbrukerne.
digitalisering
Overgang fra manuelle og analoge rutiner til å utnytte datateknologi for å få prosesser til å gå automatisk. Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forbedre og forenkle.

E

eksklusiv distribusjon
At bare én eller svært få butikker kan selge et produkt.
empati
Evnen til å forstå en annens sinnstilstand eller følelser.

F

fadder
En kontaktperson på arbeidsplassen som kjenner bedriften og arbeidsoppgavene godt, og som kan gi god informasjon og veiledning til en nyansatt. Fadderen skal også bidra til at den nyansatte blir en del av arbeidsmiljøet og trives på jobben.
flat struktur
Bedriftsstruktur uten mange ledd med mellomledere. I en flat struktur er det kort vei fra topp til bunn i organisasjonen, og som ansatt får du gjerne en større følelse av likeverdighet og medbestemmelse.
forretningsmodell
En plan for hvordan en bedrift skal realisere forretningsideen sin.

G

grossist
En bedrift som kjøper varer fra produsenter og selger dem videre til detaljister.

H

halvoffentlige
Bedrifter som er finansiert dels av staten, dels av private aktører.
hierarki
En rangordning der de som er øverst, har mer ansvar og myndighet enn de lenger nede i strukturen.
Hovedavtalen
Hovedavtalen er en avtale mellom arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner. Den inneholder generelle bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold. Hovedavtalen gjelder normalt for fire år om gangen.

I

indikator
En indikator brukes for å angi eller beskrive forhold som gir en pekepinn eller viser noe. For eksempel er økt handel en indikator på økt velstand.
inntektsstrøm
Hva vi tjener penger på, aktiviteter som skaper inntekter.
insentiv
Et insentiv er noe som motiverer til handling. Det kan påvirke oss til å foretrekke ett valg framfor et annet.
internkontrollforskriften
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Forskriften har som formål å fremme forbedringsarbeid innenfor helse, miljø og sikkerhet, forebygging av miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester og vern av det ytre miljøet mot forurensning
introduksjonsplan
En plan som beskriver hva bedriften må ordne før nyansatte skal begynne. Bedriften må blant annet sikre at nyansatte får tilgang til digitale systemer, og at alt utstyr er på plass. I tillegg bør den legge en plan for opplæring.

J

jobbanalyse
Innledende vurderinger i forbindelse med rekruttering av nye medarbeidere, som en kartlegging av totalbehovet for ulik kompetanse i bedriften. Analysen danner utgangspunktet for hvilke stillinger som skal lyses ut, og hva som skal stå i stillingsannonsene.

K

kanaler
De ulike måtene vi når kundene våre på, og hvordan vi distribuerer produktene våre til kundene.
kassekreditt
En avtalt kredittramme hos banken som angir hvor mye bedriften kan overtrekke driftskontoen sin med. Bedriften betaler en rente for det beløpet som den til enhver tid skylder banken.
kjerneaktiviteter
Hovedaktivitetene til en bedrift, de som skaper størst inntekter.
kom­mandolinje
En oversikt over hvordan kommunikasjonen går i en bedrift med hensyn til hvem som bestemmer over hvem.
kontrollspenn
Antall fagområder og personer en leder har ansvar for.
kostnader
Forbruk av ressurser målt i penger, for eksempel utgifter periodisert etter når de er forbrukt.
kriterier
Kjennetegn som kan brukes for å avgjøre om en bestemt betingelse er tilfredsstilt eller oppfylt.
kunderelasjon
Forholdet vi har til kundene våre, hvordan kundene kjenner oss.
kundesegment
Inndeling av kunder i grupper ut fra hvilke behov kundene har.
kunstig intelligens
Datasystemer som er i stand til å gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens.

L

lean startup
En metode for å utvikle produkter som kan forkorte produktutviklingsprosessen, og for å analysere om forretningsmodellen er levedyktig.
lineær avskrivning
Ved lineær avskrivning avskriver bedriften eiendelen med et like stort beløp hvert år. For å beregne det årlige avskrivningsbeløpet tar bedriften eiendelens verdi og deler den på antall år som er eiendelens antatte levetid.
linjeledelse
Ved linjeledelse går ordrene, eller kommandoene, ovenfra og ned, og når en medarbeider har et uløst problem, går henvendelsen nedenfra og opp.
linjeorganisasjon
En linjeorganisasjon er en hierarkisk oppbygd organisasjon. Den kan illustreres med en pyramide der sjefen leder fra toppen, ledere og mellomledere med ansvar for hver sitt felt kommer i ulike lag nedover og "fotfolket" er på bunnen.
lobbyvirksomhet
Lobbyvirksomhet er en aktivitet som innebærer at interesseorganisasjoner, bedrifter, pressgrupper og enkeltpersoner forsøker å påvirke folkevalgte politikere og andre beslutningstakere.
losjiinntekter
Inntekter fra salg av rom.

M

markedsmekanismer
Forhold som har innvirkning på kjøp og salg av varer og tjenester i et fritt marked.
maskinlæring
Det at datamaskiner bruker statistiske metoder for å finne mønstre i store datamengder. Vi sier at maskinene "lærer" i stedet for å bli programmert.
megatrend
Framtredende utviklingsretning, særlig internasjonal, verdensomspennende.
merverdiavgift
Merverdiavgift er en generell forbruksavgift som blir lagt til varer og tjenester i hvert produksjons- og handelsledd.
MICE
Står for Meetings, Incentives, Conferencing og Exhibitons. På norsk har MICE-markedet blitt kalt for kurs- og konferansemarkedet.

N

norm
En norm er en regel eller et prinsipp som forbyr eller tillater en handling eller handlemåte. Det er en felles oppfatning av hva som er godtatt eller ikke i et samfunn. Vi kan si at en norm er en rettesnor for hvordan vi skal oppføre oss. Normer kan enten være formelle, nedskrevne lover og regler eller uformelle og uskrevne regler. For eksempel har vi normer for bordskikk som ikke er skrevet ned.

O

opphavsrett
Opphavsrett er den retten forfattere, komponister, fotografer og andre opphavere har til sine verk. Opphavsretten gir den som har lagd åndsverket, enerett til å bestemme over produktet sitt. I de fleste tilfeller opphører opphavsretten sytti år etter at opphaveren er død.
opphavsrettsmerking
Opphavsrettsmerking med © viser hvem som har opphavsrett til en tekst eller et bilde. I Norge er det ikke nødvendig med et slikt merke. Vi har – sammen med de fleste andre land i verden – sluttet oss til Bernkonvensjonen (1886). Den sier at opphavsretten gjelder uansett om den er presisert eller ikke.
oppskalere
Å oppskalere vil si å øke produksjonen.
organisasjonskart
Ved hjelp av et organisasjonskart kan du få oversikt over strukturen og dermed fordelingen av ansvar og myndighet i en bedrift.
organisasjonsstrukturen
Alle bedrifter trenger en ledelse og en ansvarsfordeling, og måten dette er organisert på, kaller vi organisasjonsstrukturen.

P

pantelån
Et langsiktig lån som ytes mot sikkerhet i fast eiendom, transportmidler, varelager, verdipapirer eller andre verdigjenstander.
paraplyorganisasjon
En paraplyorganisasjon er en fellesorganisasjon for flere mindre, selvstendige organisasjoner.
partnere
Leverandører og andre vi samarbeider med for å kunne utføre kjernevirksomheten vår.
periodisering
Periodisering er et uttrykk som brukes innen regnskapsføring. Å periodisere vil si å tidsavgrense. Inntekter skal regnskapsføres i den perioden varer er solgt eller tjenester er utført i, mens kostnader skal regnskapsføres i den perioden de har oppstått i. På kostnadssiden bruker man ofte periodisering for å skille mellom utgift og kostnad. En kostnad er en periodisert utgift. La oss si at man har kjøpt et vareparti i en viss periode, noe som ga en viss utgift. Det er bare kostnaden for det man faktisk har forbrukt i perioden, som skal regnskapsføres i denne perioden.

R

reisegaranti
Med reisegaranti menes en erklæring fra en bank eller et forsikringsselskap stilt overfor Reisegarantifondet. Garantistene forplikter seg til å utbetale et beløp til fondet etter påkrav. De skal også betale inn et årsgebyr.
rekrutteringsprosessen
Når vi skal ansette nye medarbeidere, er det nyttig å ha en plan for prosessen. Prosessen består av jobbanalyse, utlysning, utvelgelse, ansettelse og introduksjon.
reskontro
Samling av kontoer der vi fører spesifisert regnskap med hver enkelt forretningsforbindelse, for eksempel kundereskontro.
ressurser
Med ressurser mener vi her økonomiske, teknologiske og menneskelige innsatsfaktorer i produksjon av varer og tjenester.
risiko
Konsekvensen av en uønsket hendelse ganget med sannsynligheten for at akkurat denne uønskete hendelsen skal inntreffe.
romfaktor
Hvor mange gjester som i snitt bor på hvert hotellrom.

S

saldoavskrivning
Ved saldoavskrivninger avskrives eiendelen prosentvis likt hvert år. Kronebeløpet som eiendelen blir avskrevet med, blir da høyest første år og lavere for hvert år som går.
samfunnsansvar
Bedrifter som frivillig tar sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift, tar samfunnsansvar.
sensorer
En sensor registrerer ting som skjer i omgivelsene, og kan avgi data, eller informasjon på internett.
skal- og bør-krav
I forbindelse med rekruttering deler vi ofte inn i skal- og bør-krav. Setter du noe som et skal-krav, vil ikke personer som mangler disse kvalifikasjonene, være kvalifisert til stillingen.
stab
Ordet stab har militær bakgrunn og var opprinnelig en betegnelse på støtteapparatet rundt de militære lederne. Eksempler på staber i dag er personalavdelinger, IT-avdelinger og markeds- og økonomiavdelinger, som legges i tilknytning til ledelsen, utenom linjen.
stordriftsfordel
Stordriftsfordel (skalafordel) er betegnelsen på et stadium i produksjonen av en vare eller tjeneste der produksjonskostnadene blir mindre per enhet når mengden øker.

T

tilsynsmyndighet
En tilsynsmyndighet etter helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen fører tilsyn med gjennomføringen og etterlevelsen av en forskrift og gir veiledning om hvordan forskriften skal gjennomføres og etterleves.
tingenes internett
Et nettverk av ulike tekniske apparater som kan kommunisere med hverandre via internett.
tjenestevei
Tjenesteveien viser hvem du skal henvende deg til ved formelle spørsmål. På et organisasjonskart kommer tjenesteveien til syne ved linjene, som blir kalt kommandolinjer. Nærmeste leder blir derfor ofte kalt linjeleder.
tommelfingerregel
En omtrentlig regel som er enkel å bruke og gjerne er erfaringsbasert.
trainee
En trainee er en fagutdannet person som tas inn i en bedrift som aspirant for videre spesialopplæring.

U

utbetaling
Når du utfører selve betalingen for et produkt du har kjøpt.
utgift
En betalingsforpliktelse du pådrar deg når du kjøper et produkt.

V

verdiløfte
Et løfte om hvilke problemer vi skal løse for kundene, hvilke behov vi skal tilfredsstille i markedet, og hvilken verdi vi skal tilføre kundene.
verneombud
Et verneombud er en arbeidstaker som er valgt av sine kolleger for å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet trer inn i en sak dersom ikke arbeidstakeren selv får til en løsning. Verneombudet skal også melde fra om utilfredsstillende forhold på arbeidsplassen.
VR
VR står for "virtual reality", eller "virtuell virkelighet" på norsk. Virtuell virkelighet er en illusjon, vanligvis generert ved hjelp av informasjonsteknologi, som gir brukeren en opplevelse av å befinne seg på et annet sted. Det kan være et oppdiktet eller et virkelig sted.

Å

åndsverk
Et åndsverk er resultatet av en skapende virksomhet. Et åndsverk kan for eksempel være en film, en roman eller et fotografi.
CC BY-SASkrevet av Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 04.08.2021

Læringsressurser

Om faget forretningsdrift – for læreren