Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Samiske språk

En beskrivelse av de samiske språka i Norge i dag.

Fagartikkel

Samiske språk

Samisk er ikke bare ett språk. I alt finnes det ti ulike samiske språk. Seks av disse har vært i bruk i Norge. Nå er det bare tre igjen.

Samiske språk i Norge i dag

I Norge er det i dag tre samiske språk som fortsatt er i bruk: nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tallet på barn som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk i grunnskolen, har gått litt tilbake de siste ti åra, og nedgangen gjelder hovedsakelig nordsamisk. I videregående skole har tallet på elever som velger samisk økt noe, men økningen gjelder de elevene som har samisk som andrespråk.

Nordsamisk

Nordsamisk er det største samiske språket, og omtrent 25 000 bruker språket aktivt. Det snakkes i Troms og Finnmark, og i enkelte kommuner i Nordland fylke. Siden en relativt stor del av befolkninga i dette området snakker samisk, holder språket seg levende også blant unge. Tallet på elever med samisk som første- eller andrespråk i grunnskolen har likevel gått noe tilbake de siste ti åra.

Lulesamisk

Kjerneområdet for lulesamisk språk er Tysfjord kommune i Nordland, men det fins lulesamisktalende også i de andre kommunene i Nord-Salten. Tysfjord inngår i det samiske forvaltningsområdet, og derfor er lulesamisk og norsk likestilte språk i kommunen. Lulesamisk likner mye på nordsamisk, men skiller seg fra nabospråket på enkelte grammatiske områder. Cirka 600 personer bruker språket aktivt.

Sørsamisk

Det sørsamiske området strekker seg fra Saltfjellet i Nordland og sørover til Hedmark i Innlandet fylkeskommune. En regner med at det fins omtrent 2000 sørsamer, og omtrent halvparten av dem bor i Norge. Men vi regner med at under halvparten av disse igjen behersker språket. Det sørsamiske språket er inne i en revitaliseringsprosess.

NDLA tilbyr sørsamiske læremidler.

Umesamisk

Umesamisk regnes som helt utdødd i Norge og som nesten utdødd i Sverige.

Pitesamisk

Pitesamisk regnes også som helt utdødd i Norge, og som nær utdødd i Sverige. Det pitesamiske senteret Duoddara Raffe i Beiarn kommune arbeider for revitalisering av pitesamisk språk og kultur.

Skoltesamisk (østsamisk)

Skoltesamisk (østsamisk) snakkes i dag bare av noen få personer i Sør-Varanger kommune og i Nord-Finland.

Kampen for sørsamisk

I NRK-programmet Den stille kampen: Kampen for språket, kan du se hvordan Marja og familien hennes kjemper for at det truede språket sørsamisk skal bestå.

Tenk over mens du ser filmen:

 1. Hvorfor er det så viktig for Marja at sørsamisk ikke dør ut?
 2. Når bruker hun norsk, og når snakker hun sørsamisk?
 3. Hvordan jobber familien til Marja for å bevare sørsamisk?
 4. Hvorfor snakket Marjas besteforeldre norsk til vanlig?
 5. Enaresamisk er virkelig et truet samisk språk. Hvordan har det blitt jobbet for å redde dette språket?
 6. Hvilket syn på flerspråklighet kommer fram i dokumentaren?
 7. Hvilke konsekvenser fikk det at samisk ble offisielt språk i seks norske fylker?
 8. Hvorfor førte samisk skilting til språkstrid i deler av Nord-Norge?

Diskuter i grupper etter å ha sett filmen:

 1. Kan dere forstå Marjas kamp for å bevare hjertespråket sitt?
 2. Hvilket inntrykk sitter dere igjen med av behandlingen samer og det det samiske språket har fått i Norge?
 3. Hva ville dere ha gjort om deres hjertespråk var truet? Ville dere kjempet like hardt?

Kilder

Regjeringen. (2018). Fakta om samiske språk. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/samiske-sprak/fakta-om-samiske-sprak/id633131/

Statistisk sentralbyrå (u.å.). Samiske forhold. Hentet 06. desember 2019 fra https://www.ssb.no/statbank/table/07587/tableViewLayout1/

Sist faglig oppdatert 06.04.2020
Skrevet av Oddvar Engan, Ragna Marie Tørdal og Åsa Abusland
Rettighetshaver: Dialektxperten
Ressursen er hentet fra NDLA