Hopp til innhold

Veiledning

Muntlig-praktisk eksamen MIK 2

På en muntlig-praktisk eksamen får du vist de praktisk-estetiske ferdighetene du har opparbeidet deg i løpet av skoleåret. I tillegg får du vist din evne til å presentere et tema, og til å reflektere over ulike sider ved den produksjonen du har laget.

Filmproduksjon

Muntlig-praktisk eksamen

Læreplanen i medie- og informasjonskunnskap 2 åpner for to eksamensformer:

  • sentralgitt skriftlig eksamen
  • lokalgitt muntlig-praktisk eksamen.

Det er eksamenskontoret i hjemfylket ditt som bestemmer hvilke av disse eksamensformene du eventuelt blir trukket ut til.

Siden eksamen er lokalgitt, finnes det mange ulike måter å gjennomføre en muntlig-praktisk eksamen på. Under får du presentert en modell som brukes av flere skoler.

Eksempel på muntlig-praktisk eksamen

Forberedelsesdel: 24 eller 48 timer. Det varierer fra fylkeskommune til fylkeskommune.

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden

Instruks og råd til eksaminandene

Du har nå 24 eller 48 timer til å arbeide med oppgaven. Oppgaven gir deg et tema og en oversikt over relevante læreplanmål. Ut fra tema og læreplanmål skal du lage en medieproduksjon og forberede en presentasjon der du reflekterer over din egen produksjon, setter den inn i en mediehistorisk og mediefaglig sammenheng og diskuterer aktuelle problemstillinger innenfor temaet ditt.

Du trekker oppgave. Dere vil være to eller tre som har samme oppgave. Det kan være en fordel å diskutere mulige problemstillinger, relevant fagstoff og ideer til produksjon med hverandre. Diskuter gjerne med både faglærer, de som har trukket samme oppgave som deg, og andre. Men pass på at du holder deg til oppgaven/temaet du har trukket, og at du finner din egen vinkling på arbeidet.

Produksjonsidé og aktuelle problemstillinger du vil ta opp i presentasjonen, skal legges fram for faglærer i løpet av første forberedelsesdag.

I løpet av forberedelsestiden skal du lage en medieproduksjon. Du velger selv hvilket format og hvilken sjanger du vil lage produksjonen i. Velg et medium og en sjanger du selv mener du mestrer. Pass på at du tar hensyn til at produksjonen skal kunne fullføres i løpet av 24 eller 48 timer, og at du tenker igjennom og kan grunngi valg av medium/publiseringsform/sjanger.

På eksamen skal du legge fram en medieproduksjon. Du velger òg hvordan du vil legge fram presentasjonen din, og diskusjonen rundt din egen produksjon og aktuelle problemstillinger knyttet til produksjonen og temaet ditt. Til medieproduktet skal det følge med et refleksjonsnotat ut fra en egen mal.

Eksamen er individuell. Du skal da presentere det du har arbeidet med i forberedelsesdelen. Presentasjonen bør ikke legges opp som en opplesing fra et ferdigskrevet manus, men framføres muntlig med utgangspunkt i en disposisjon og/eller en momentliste.

Nødvendig teknisk utstyr vil stå klart på medielabben. Dersom det er spesielt teknisk utstyr utover pc, videokanon, høyttalere og tavle du har bruk for til presentasjonen din, må du enten ta det med selv eller melde fra senest kl. 12.00 dagen før eksamen.

Oversikt over kilder du har brukt, skal settes opp ifølge standard og leveres på et eget ark til sensor.

Under eksamen blir det lagt opp til at du bruker inntil 20 minutter til presentasjonen din og om lag 20 minutter er satt av til oppfølgingsspørsmål, videre diskusjon og samtale innenfor temaet. Du må være forberedt på å svare på spørsmål innenfor hele temaet – og problemstillinger du selv ikke har tatt opp i presentasjonen din.

Vurdering

I vurderingen av presentasjonen vil det bli lagt vekt på at du kan følgende:

  • presentere en produksjon
  • grunngi valg av medium og publiseringsform
  • bruke fortellerteknikker og virkemidler i forhold til målgruppe, budskap, avsender og tiltenkt effekt
  • analysere, vurdere og reflektere rundt din egen produksjon

For å oppnå karakterene 5 og 6 må du i tillegg kunne trekke inn mediehistoriske og samfunnsmessige momenter som setter din egen produksjon inn i en slik sammenheng.

Eksempelsett

Filer

Sist faglig oppdatert 25.04.2023
Skrevet av Hilde Kvamsås Aa, Albertine Aaberge og Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Muntlig-praktisk eksamen i MIK 2

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs