Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Gloseliste

CC BY-SA

Sett deg inn i glosene til dialogen.

Forslag til arbeidsmetode:

  • Les tegn, pinyin og oversettelse.
  • Lytt til uttalen av hvert ord.
  • Gjenta uttalen høyt.
  • Se på noen av eksempelsetningene for å forstå hvordan ordene brukes i kontekst.

Fagstoff

Gloseliste til leksjon 3

Dì sān kè: shēngcí
Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

第三课:生词

Dì sān kè: shēngcí

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

上海环球金融中心

上海環球金融中心

Shànghǎi huánqiú jīnróng zhōngxīn

egn

Shanghai World Financial Center

Nr

Tekst

1

上海环球金融中心在哪里?// 上海環球金融中心在哪裡?

Shànghǎi huánqiú jīnróng zhōngxīn zài nǎli?

Hvor ligger Shanghai World Financial Center?

2

我在上海环球金融中心工作。// 我在上海環球金融中心工作。 
Wǒ zài Shànghǎi huánqiú jīnróng zhōngxīn gōngzuò.

Jeg arbeider i Shanghai World Financial Center.

3

很多公司在上海环球金融中心都有办公室。// 很多公司在上海環球金融中心都有辦公室。
Hěn duō gōngsī zài Shànghǎi huánqiú jīnróng zhōngxīn dōu yǒu bàngōngshì.

Mange bedrifter har kontorer i Shanghai World Financial Center.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

环球

環球

huánqiú

n

jordkloden; hele verden; jorda rundt

Nr

Tekst

1

她很想去环球旅行。// 她很想去環球旅行。

Tā hěn xiǎng qù huánqiú lǚxíng.

Hun ønsker å reise jorda rundt.

2

这家环球公司有五千名员工。// 這家環球公司有五千名員工。 
Zhè jiā huánqiú gōngsī yǒu wǔqiān míng yuángōng.

Dette globale selskapet har 5000 ansatte.

3

这家环球旅行社在北京有办公室。// 這家環球旅行社在北京有辦公室。
Zhè jiā huánqiú lǚxíngshè zài Běijīng yǒu bàngōngshì.

Dette globale reisebyrået har kontor i Beijing.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

金融


jīnróng

n

finans

Nr

Tekst

1

他们俩都在金融行业工作。// 他們倆都在金融行業工作。

Tāmen liǎ dōu zài jīnróng hángyè gōngzuò.

Begge to jobber i finansnæringen.

2

上海是中国的金融中心。// 上海是中國的金融中心。 
Shànghǎi shì Zhōngguó de jīnróng zhōngxīn.

Shanghai er Kinas finanssenter.

3

我将来想学金融。// 我將來想學金融
Wǒ jiānglái xiǎng xué jīnróng.

Jeg vil studere finans i framtiden.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

中心


zhōngxīn

n

senter; sentrum

Nr

Tekst

1

北京是中国的文化中心。// 北京是中國的文化中心

Běijīng shì Zhōngguó de wénhuà zhōngxīn.

Beijing er Kinas kulturelle sentrum.

2

他在金融中心上班。 // 他在金融中心上班。
Tā zài jīnróng zhōngxīn shàngbān.

Han jobber i finanssenteret.

3

上海市中心有很多商店。// 上海市中心有很多商店。
Shànghǎi shìzhōngxīn yǒu hěn duō shāngdiàn.

Det er mange butikker i sentrum av Shanghai.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

什么样

什麼樣

shénmeyàng

spo

hva slags

Nr

Tekst

1

金融中心是什么样的地方?// 金融中心是什麼樣的地方?

Jīnróng zhōngxīn shì shénmeyàng de dìfang?

Hva slags sted er finanssenteret?

2

我不知道挪威是什么样的国家。// 我不知道挪威是什麼樣的國家。 
Wǒ bù zhīdào Nuówēi shì shénmeyàng de guójiā.

Jeg vet ikke hva slags land Norge er.

3

明天是什么样的考试? // 明天是什麼樣的考試? 
Míngtiān shì shénmeyàng de kǎoshì?

Hva slags prøve har vi i morgen?

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

摩天大厦

摩天大廈

mótiān dàshà

n

skyskraper

Nr

Tekst

1

中国的城市到处都是摩天大厦。// 中國的城市到處都是摩天大廈

Zhōngguó de chéngshì dàochù dōu shì mótiān dàshà.

I Kinas byer er det skyskrapere overalt.

2

那栋摩天大厦里都是办公室。// 那棟摩天大廈裡都是辦公室。
Nà dòng mótiān dàshà li dōu shì bàngōngshì.

I den skyskraperen er det bare kontorer.

3

挪威连一栋摩天大厦都没有。// 挪威連一棟摩天大廈都沒有。 
Nuówēi lián yí dòng mótiān dàshà dōu méi yǒu.

Det er ikke en eneste skyskraper i Norge.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

摩天


mótiān

vo

å rekke til himmels

Nr

Tekst

1

明天我们去摩天楼开会 。// 明天我們去摩天樓開會。  

Míngtiān wǒmen qù mótiānlóu kāihuì.

I morgen skal vi ha møte i skyskraperen.

2

伦敦的摩天轮很好玩。// 倫敦的摩天輪很好玩。  
Lúndūn de mótiānlún hěn hǎowán.

Pariserhjulet i London er veldig morsomt.

3

摩天岭很高。// 摩天嶺很高。  
Mótiānlǐng hěn gāo.

Himmelfjellet er veldig høyt.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

大厦

大廈

dàshà

n

høyhus; stort bygg

Nr

Tekst

1

这栋大厦很漂亮。 // 這棟大廈很漂亮。  

Zhè dòng dàshà hěn piàoliang.

Dette bygget er veldig fint.

2

帝国大厦在纽约。 // 帝國大廈在紐約。  
Dìguó dàshà zài Niǔyuē.

Empire State Building ligger i New York.

3

我住在这栋大厦的第三层。 // 我住在這棟大廈的第三層。  
Wǒ zhùzài zhè dòng dàshà de dì sān céng.

Jeg bor i 3. etasje i dette høyhuset.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse


lóu

n

(fleretasjes) hus/bygg; etasje

Nr

Tekst

1

你家在几?// 你家在幾

Nǐ jiā zài jǐ lóu?

I hvilken etasje er hjemmet ditt?

2

上海金融中心是上海第二高。// 上海金融中心是上海第二高
Shànghǎi jīnróng zhōngxīn shì Shànghǎi dì èr gāo lóu.

Shanghai Financial Center er den nest høyeste bygningen i Shanghai.

3

咱们上去吧。// 咱們上去吧。  
Zánmen shànglóu qù ba.

La oss gå opp en etasje.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse


céng

n

etasje

Nr

Tekst

1

这栋摩天大厦有二百。 //
0; 這棟摩天大廈有二百

Zhè dòng mótiān dàshà yǒu èrbǎi céng.

Denne skyskraperen har 200 etasjer.

2

晚上可以去顶看夜景。// 晚上可以去頂看夜景。
Wǎnshàng kěyǐ qù dǐngcéng kàn yèjǐng.

I kveld kan vi dra til toppetasjen for å se på nattutsikten.

3

妈妈的房子在第十八。// 媽媽的房子在第十八
Māma de fángzi zài dì shíbā céng.

Mammas leilighet ligger i 18. etasje.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

上面


shàngmian

sto

på; oppe (på); på toppen av

Nr

Tekst

1

这栋楼好高,在上面可以看到整个北京。// 這棟樓好高,在上面可以看到整個北京。

Zhè dòng lóu hǎo gāo, zài shàngmian kěyǐ kàndào zhěnggè Běijīng.

Denne bygningen er veldig høy, på toppen kan man se hele Beijing.

2

这个蛋糕很好吃,上面的蜡烛也很漂亮。// 這個蛋糕很好吃,上面的蠟燭也很漂亮。
Zhè ge dàngāo hěn hǎochī, shàngmian de làzhu yě hěn piàoliang.

Denne kaka er veldig god, og lysene oppå er også veldig fine.

3

请把你的名字写在这张纸上面。// 請把你的名字寫在這張紙上面
Qǐng bǎ nǐde míngzì xiězài zhè zhāng zhǐ shàngmian.

Vennligst skriv navnet ditt på dette papiret.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

整个

整個

zhěnggè

adj

hele

Nr

Tekst

1

在上面可以看整个城市的夜景。// 在上面可以看整個城市的夜景。

Zài shàngmian kěyǐ kàn zhěnggè chéngshì de yèjǐng.

På toppen kan man se den nattlige utsikten over hele byen.

2

整个家都很干净整洁。// 她整個家都很乾淨整潔。 
zhěnggè jiā dōu hěn gānjìng zhěngjié.

Hele huset hennes er veldig rent og ryddig.

3

王鹏整个暑假都在工作。// 王鵬整個暑假都在工作。
Wáng Péng zhěnggè shǔjià dōu zài gōngzuò.

Wang Peng jobbet hele sommeren.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelsezhěng

tv/adj

hel; total

Nr

Tekst

1

孩子们一天都在沙滩上玩儿。// 孩子們一天都在沙灘上玩兒。 

Háizimen yī zhěng tiān dōu zài shātānshàng wánr.

Barna leker på stranden hele dagen.

2

我们十二点就开会。// 我們十二點就開會。
Wǒmen shí’èr diǎn zhěng jiù kāihuì.

Vi skal ha møte presis klokka 12.

3

学生们都看懂了篇课文。// 學生們都看懂了篇課文。 
Xuéshēngmen dōu kàndǒng le zhěng piān kèwén.

Studentene forsto hele lærebokteksten.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

面貌


miànmào

n

utseende; trekk; ansikt

Nr

Tekst

1

几年不见,他的面貌都改变了。// 幾年不見,他的面貌都改變了。

Jǐ nián bú jiàn, tāde miànmào dōu gǎibiàn le.

Etter ikke å ha sett ham på noen år har utseendet hans forandret seg fullstendig.

2

这个城市的面貌与过去不一样。// 這個城市的面貌與過去不一樣。 
Zhè ge chéngshì de miànmào yǔ guòqù bù yíyàng.

Denne byen ser annerledes ut enn tidligere.

3

这个孩子的面貌像他父亲。// 這個孩子的面貌像他父親。
Zhè ge háizi de miànmào xiàng tā fùqīn.

Utseendet på dette barnet likner på hans far.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelsev

å være redd (for)

Nr

Tekst

1

坐飞机吗?// 你坐飛機嗎?

zuò fēijī ma?

Er du redd for å ta fly?

2

李静虽然不高,但是不喜欢登山。// 李靜雖然不高,但是不喜歡登山。 
Lǐ Jìng suīrán bú gāo, dànshì bù xǐhuan dēngshān.

Selv om Li Jing ikke er redd for høyder, så liker hun ikke å klatre i fjellet.

3

学生很考试考得不好。// 學生很考試考得不好。
Xuéshēng hěn kǎoshì kǎo de bù hǎo.

Studenter er redde for å gjøre det dårlig på eksamen.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

一点(儿)也不

一點(兒)也不

yīdiǎn(r) yě bù

uttr

ikke i det hele tatt

Nr

Tekst

1

他们一点儿也不怕下雨。// 他們一點兒也不怕下雨。

Tāmen yìdiǎnr yě bú pà xiàyǔ.

De bryr seg ikke om det regner i det hele tatt.

2

哎呀,我一点现金也没有了。// 哎呀,我一點現金也沒有了。
Āiyā, wǒ yìdiǎn xiànjīn yě méi yǒu le.

Uff, jeg har ingen penger igjen i det hele tatt.

3

一点儿也不喜欢这个城市。// 我一點兒也不喜歡這個城市。
yìdiǎnr yě bù xǐhuan zhè ge chéngshì.

Jeg liker overhodet ikke denne byen.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

听起来

聽起來

tīngqǐlái

v

høres ut (som at)

Nr

Tekst

1

这个主意听起来很不错。// 這個主義聽起來很不錯。

Zhè ge zhǔyì tīngqǐlái hěn búcuò.

Denne idéen høres ut til å være veldig bra.

2

听起来你很喜欢这个电影。// 聽起來你很喜歡這個電影。 
Tīngqǐlái nǐ hěn xǐhuan zhè ge diànyǐng.

Det høres ut som at du liker denne filmen godt.

3

他的声音听起来很像周杰伦。// 他的聲音聽起來很像周杰倫。
Tāde shēngyīn tīngqǐlái hěn xiàng Zhōu Jiélún.

Stemmen hans høres ut som Jay Zhou.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

南京西路


Nánjīng xīlù

egn

Vestre Nanjing-gate

Nr

Tekst

1

我们一起去南京西路逛街吧。// 我們一起去南京西路逛街吧。 

Wǒmen yìqǐ qù Nánjīng xīlù guàngjiē ba.

La oss dra til Vestre Nanjing-gate for å shoppe.

2

他家在南京西路附近。// 他家在南京西路附近。
Tā jiā zài Nánjīng xīlù fùjìn.

Hjemmet hans ligger i nærheten av Vestre Nanjing-gate.

3

南京西路有什么好玩儿的吗?// 南京西路有什麼好玩兒的嗎? 
Nánjīng xīlù yǒu shénme hǎowánr de ma?

Finnes det noe morsomt på Vestre Nanjing-gate?

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

繁华

繁華

fánhuá

tv

livlig; travel

Nr

Tekst

1

上海这个城市很繁华。// 上海這個城市很繁華

Shànghǎi zhè ge chéngshì hěn fánhuá.

Shanghai er en veldig travel by.

2

这个地方越来越繁华了。// 這個地方越來越繁華了。 
Zhè ge dìfang yuèlái yuè fánhuá le.

Dette stedet blir mer og mer livlig.

3

很多中国人都喜欢繁华的都市生活。// 很多中國人都喜歡繁華的都市生活。 
Hěn duō zhōngguórén dōu xǐhuan fánhuá de dūshì shēnghuó.

Mange kinesere liker det travle og livlige bylivet.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

购物街

購物街

gòuwùjiē

n

handlegate

Nr

Tekst

1

南京路是一个很繁华的购物街。// 南京路是一個很繁華的購物街

Nánjīng lù shì yí ge hěn fánhuá de gòuwùjiē.

Nanjing-gata er en travel handlegate.

2

这个城市有一个很出名的购物街。// 這個城市有一個很出名的購物街
Zhè ge chéngshì yǒu yí ge hěn chūmíng de gòuwùjiē.

I denne byen har de en berømt handlegate.

3

你想不想明天去购物街买东西?// 你想不想明天去購物街買東西? 
Nǐ xiǎng bu xiǎng míngtiān qù gòuwùjiē mǎi dōngxi?

Har du lyst til å dra til handlegata i morgen og handle?

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

购物

購物

gòuwù

v

å handle; å kjøpe ting

Nr

Tekst

1

我们常常周六去购物。// 我們常常週六去購物

Wǒmen chángcháng zhōuliù qù gòuwù.

Vi drar ofte og handler på lørdager.

2

购物对我来说是一种娱乐活动。// 購物對我來說是一種娛樂活動。
Gòuwù duì wǒ lái shuō shì yì zhǒng yúlè huódòng.

For meg er shopping en form for fornøyelse.

3

她们周六要去购物中心购物、喝咖啡。// 她們週六要去購物中心購物、喝咖啡。
Tāmen zhōuliù yào qù gòuwù zhòngxīn gòuwù,hē kāfēi.

På lørdag skal de dra til kjøpesenteret for å handle og drikke kaffe.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

逛商店


guàng shāngdiàn

vo

å kikke i butikkvinduene; å kikke i butikker

Nr

Tekst

1

妈妈很喜欢逛商店,但是我觉得很无聊。// 媽媽很喜歡逛商店,但是我覺得很無聊。 

Māma hěn xǐhuan guàng shāngdiàn, dànshì wǒ juéde hěn wúliáo.

Min mor liker å kikke i butikkvinduer, men jeg synes at det er kjedelig.

2

李佳雪和我周末要去市中心逛商店。//
0;李佳雪和我週末要去市中心逛商店
Lǐ Jiāxuě hé wǒ zhōumò yào qù shìzhōngxīn guàng shāngdiàn.

Li Jiaxue og jeg skal dra til sentrum og kikke i butikker i helgen.

3

很多男生都不喜欢逛商店。// 很多男生都不喜歡逛商店
Hěn duō nánshēng dōu bù xǐhuan guàng shāngdiàn.

Mange gutter liker ikke å shoppe.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

豫园

豫園

Yùyuán

egn

Yu-hagen

Nr

Tekst

1

请问,你知道去豫园怎么走吗?// 請問,你知道去豫園怎麼走嗎?

Qǐng wèn, nǐ zhīdào qù Yùyuán zěnme zǒu ma?

Unnskyld, vet du veien til Yu-hagen?

2

明天我带你去豫园吃小吃吧。// 明天我帶你去豫園吃小吃吧。 
Míngtiān wǒ dài nǐ qù Yùyuán chī xiǎochī ba.

I morgen tar jeg deg med til Yu-hagen for å spise snacks.

3

上海的豫园很大、很漂亮,很多游客都喜欢去。 //
0;上海的豫園很大、很漂亮,很多遊客都喜歡去。
Shànghǎi de Yùyuán hěn dà, hěn piàoliang, hěn duō yóukè dōu xǐhuan qù.

Yu-hagen i Shanghai er veldig stor og vakker, og det er mange turister som liker å dra dit.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

有特色


yǒu tèsè

tv

spesiell; egenartet

Nr

Tekst

1

我想吃这里最有特色的菜。// 我想吃這裡最有特色的菜。

Wǒ xiǎng chī zhèlǐ zuì yǒu tèsè de cài.

Jeg har lyst til å spise den mest spesielle retten her.

2

你觉得这个城市最有特色的是什么?// 你覺得這個城市最有特色的是什麼? 
Nǐ juéde zhè ge chéngshì zuì yǒu tèsè de shì shénme?

Hva synes du er det mest egenartede i denne byen?

3

张老師是一个很有特色的老师。// 張老師是一個很有特色的老師。
Zhāng lǎoshī shì yí ge hěn yǒu tèsè de lǎoshī.

Lærer Xiang er en spesiell lærer.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

特色


tèsè

n

særpreg; egenart

Nr

Tekst

1

这家商店的特色是二十四小时服务。// 這家商店的特色是二十四小時服務。 

Zhè jiā shāngdiàn de tèsè shì èrshísì xiǎoshí fúwù.

Denne butikkens særpreg er at de har service døgnet rundt.

2

这家餐馆的特色菜是小笼包。// 這家餐館的特色菜是小籠包。 
Zhè jiā cānguǎn de tèsè cài shì xiǎolóngbāo.

Spesialiteten i denne restauranten er xiaolongbao.

3

这种发型是八十年代的特色。// 這種髮型是八十年代的特色
Zhè zhǒng fàxíng shì bāshí niándài de tèsè.

Denne typen frisyre er karakteristisk for 80-tallet.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

小笼包

小籠包

xiǎlóngbāo

n

xiaolongbao (dampede pastaputer m. kjøtt og kraft inni)

Nr

Tekst

1

小笼包是这里的特色小吃。// 小籠包是這裡的特色小吃。

Xiǎolóngbāo shì zhèlǐ de tèsè xiǎochī.

Xiaolongbao er spesialiteten her.

2

上海人都喜欢吃小笼包。// 上海人都喜歡吃小籠包
Shànghǎirén dōu xǐhuan chī xiǎolóngbāo.

Folk i Shanghai liker å spise xiaolongbao.

3

这家餐馆的小笼包好吃极了。// 這家餐館的小籠包好吃極了。
Zhè jiā cānguǎn de xiǎolóngbāo hǎochī jíle.

Denne restaurantens xiaolongbao er kjempegode.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

纪念品

紀念品

jìniànpǐn

n

suvenir

Nr

Tekst

1

豫园那边卖各种各样的小纪念品。// 豫園那邊賣各種各樣的小紀念品

Yùyuán nàbiān mài gèzhǒng-gèyàng de xiǎo jìniànpǐn.

Ved Yu-hagen selger de all slags små suvenirer.

2

你去中国旅游了,买了纪念品吗?// 你去中國旅遊了,賣了紀念品嗎? 
Nǐ qù Zhōngguó lǚyóu le, mǎi le jìniànpǐn ma?

Kjøpte du suvenirer da du var på reise i Kina?

3

这是我送给你的纪念品。// 這是我送給你的紀念品
Zhè shì wǒ sòng gěi nǐ de jìniànpǐn.

Her er en suvenir jeg vil gi til deg.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

特别


tèbié

adv

veldig; svært; særdeles

Nr

Tekst

1

中文课特别有意思。// 中文課特別有意思。

Zhōngwén kè tèbié yǒu yìsi.

Kinesisktimene er svært interessante.

2

上海的小笼包特别好吃。// 上海的小籠包特別好吃。 
Shànghǎi de xiǎolóngbāo tèbié hǎochī.

Xiaolongbao fra Shanghai er veldig gode.

3

你别去买那家商店的纪念品,特别贵。// 你別去買那家商店的紀念品,特別貴。
Nǐ bié qù mǎi nà jiā shāngdiàn de jìniànpǐn, tèbié guì.

Ikke kjøp suvenirer i den butikken, de er svært dyre.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

热闹

熱鬧

rènao

tv

livlig; full av liv og røre

Nr

Tekst

1

上海的南京西路特别热闹。// 上海的南京西路特別熱鬧

Shànghǎi de Nánjīng xīlù tèbié rènao.

Vestre Nanjing-gate i Shanghai er full av liv og røre.

2

爸爸不喜欢热闹的地方,他喜欢冷清清。// 爸爸不喜歡熱鬧的地方,他喜歡冷清清。
Bàba bù xǐhuan rènao de dìfang, tā xǐhuan lěngqīngqīng.

Pappa liker ikke livlige steder, han liker ro og fred.

3

国庆节的时候挪威可热闹了。// 國慶節的時候挪威可熱鬧了。 
Guóqìngjié de shíhou Nuówēi kě rènào le.

På nasjonaldagen er det svært livlig i Norge.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

对面

對面

duìmiàn

sto

på andre siden (av gata)

Nr

Tekst

1

我们到对面去坐公共汽车吧。// 我們到對面去坐公共汽車吧。

Wǒmen dào duìmiàn qù zuò gōnggòng qìchē ba.

La oss gå på andre siden av gata og ta bussen.

2

对面那个男孩子好像是你的男朋友。// 對面那個男孩子好像是你的男朋友。 
Duìmiàn nà ge nánháizi hǎoxiàng shì nǐ de nánpéngyou.

Gutten på andre siden av gata ser ut til å være kjæresten din.

3

我家就在你家对面。// 我家就在你家對面
Wǒ jiā jiù zài nǐ jiā duìmiàn.

Hjemmet mitt ligger på andre siden av gata til hjemmet ditt.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

取钱

取錢

qǔqián

vo

å ta ut penger

Nr

Tekst

1

我的现金不够,需要去取钱。// 我的現金不夠,需要去取錢

Wǒde xiànjīn bú gòu, xūyào qù qǔqián.

Jeg har ikke nok kontanter, så jeg må gå for å ta ut penger.

2

陈小欣早上去银行取钱了。// 陳小欣早上去銀行取錢了。
Chén Xiǎoxīn zǎoshang qù yínháng qǔqián le.

Chen Xiaoxin dro til banken for å ta ut penger i morges.

3

李龙飞先去一点,再和我们一起去吃饭。// 李龍飛先去一點,再和我們一起去吃飯。 
Lǐ Lóngfēi xiān qù yìdiǎn qián, zài hé wǒmen yìqǐ qù chīfàn.

Li Longfei skal først gå og ta ut litt penger, før han drar sammen med oss for å spise.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelsev

å hente; å skaffe

Nr

Tekst

1

王芳下周要去银行一点钱 。// 王芳下週要去銀行一點錢。

Wáng Fāng xià zhōu yào qù yínháng yìdiǎn qián.

Wang Fang skal gå i banken og ta ut litt penger i neste uke.

2

你什么时候来我家你的夹克衫?// 你什麼時候來我家你的夾克衫? 
Nǐ shénme shíhou lái wǒ jiā nǐde jiákèshān?

Når kommer du hjem til meg for å hente jakken din?

3

学校请学生们今天下午三点去图书馆教材。// 學校請學生們今天下午三點去圖書館教材。
Xuéxiào qǐng xuéshēngmen jīntiān xiàwǔ sān diǎn qù túshūguǎn jiàocái.

Skolen ber elevene om å hente lærebøker i biblioteket klokka 3 i ettermiddag.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

取款机

取款機

qǔkuǎnjī

n

minibank

Nr

Tekst

1

你知道哪里有取款机吗?// 你知道哪裡有取款機嗎? 

Nǐ zhīdào nǎlǐ yǒu qǔkuǎnjī ma?

Vet du hvor det finnes en minibank?

2

这个取款机坏了,取不了钱。// 這個取款機壞了,取不了錢。 
Zhè ge qǔkuǎnjī huài le, qǔbuliǎo qián.

Denne minibanken er ødelagt, jeg får ikke tatt ut penger.

3

机场的取款机不能取克朗,只能取美元和人民币。// 機場的取款機不能取克朗,只能取美元和人民幣。  
Jīchǎng de qǔkuǎnjī bù néng qǔ kèlǎng, zhǐ néng qǔ měiyuán hé rénmínbì.

Man kan ikke ta ut kroner fra minibanken på flyplassen, man kan bare ta ut amerikanske dollar og renminbi.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelsekuǎn

n

penger

Nr

Tekst

1

我今天没有带够,不能给你还钱。// 我今天沒有帶夠,不能給你還錢。

Wǒ jīntiān méi yǒu dàigòu kuǎn, bù néng gěi nǐ huánqián.

Jeg har ikke tatt med nok penger i dag, så jeg kan ikke gi deg pengene tilbake.

2

这笔一共是多少?// 這筆一共是多少? 
Zhè bǐ kuǎn yígòng shì duōshao?

Hvor mye penger er dette til sammen?

3

公司下周会付给你。// 公司下週會付給你。
Gōngsī xià zhōu huì fùkuǎn gěi nǐ.

Bedriften skal utbetale pengene til deg neste uke.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse


n

maskin

Nr

Tekst

1

我想要一个新的手。// 我想要一個新的手

Wǒ xiǎngyào yí ge xīn de shǒu.

Jeg har lyst på en ny mobiltelefon.

2

我们得找一个取款。// 我們得找一個取款
Wǒmen děi zhǎo yí ge qǔkuǎn.

Vi må finne en minibank.

3

王鹏昨天买了一台新的电视。// 王鵬昨天買了一台新的電視
Wáng Péng zuótiān mǎi le yì tái xīn de diànshì.

Wang Peng kjøpte en ny TV i går.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelsewèi

mo

målord for personer (høflig)

Nr

Tekst

1

要去哪里?// 兩要去哪裡? 

Liǎng wèi yào qù nǎlǐ?

Hvor skal dere to?

2

同学的中文说得非常好。// 这同学的中文说得非常好。
Zhè wèi tóngxué de zhōngwén shuō de fēicháng hǎo.

Denne eleven snakker svært godt kinesisk.

3

今天晚上他一共请了八客人。// 今天晚上他一共請了八客人。
Jīntiān wǎnshang tā yígòng qǐng le bā wèi kèrén.

I kveld har han invitert åtte gjester til sammen.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

师傅

師傅

shīfu

n

mester (tiltaleform)

Nr

Tekst

1

我爱吃康师傅做的面条。//  我愛吃康師傅做的麵條。 

Wǒ ài chī Kāng shīfu zuò de miàntiáo.

Jeg liker nudlene som mester Kang lager.

2

师傅,请带我们去黄山公园。// 師傅,請帶我們去黃山公園。
Shīfu, qǐng dài wǒmen qù huángshān gōngyuán.

Mester sjåfør, vennligst kjør oss til Huangshan-parken.

3

师傅修电脑修得很好。// 王師傅修電腦修得很好。 
Wáng shīfu xiū diànnǎo xiū de hěn hǎo.

Mester Wang er flink til å reparere datamaskiner.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

起码

起碼

qǐmǎ

adv

i det minste; minst

Nr

Tekst

1

坐飞机去中国起码要十个小时。// 坐飛機去中國起碼要十個小時。

Zuò fēijī qù Zhōngguó qǐmǎ yào shí ge xiǎoshí.

Det tar minst 10 timer med fly til Kina.

2

开餐馆起码要一百万人民币。// 開餐館起碼要一百萬人民幣。
Kāi cānguǎn qǐmǎ yào yìbǎi wàn rénmínbì.

Man trenger minst 1 million RMB for å starte en restaurant.

3

张帅虽然发音不好,可是起码会写汉字。// 張帥雖然發音不好,可是起碼會寫漢字。
Zhāng Shuài suīrán fāyīn bù hǎo, kěshì qǐmǎ huì xiě hànzì.

Selv om Zhang Shuai ikke har noen god uttale, så kan han i det minste skrive kinesiske tegn.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

小时

小時

xiǎoshí

n

time

Nr

Tekst

1

你现在复习了几个小时了? // 你現在複習了幾個小時了?

Nǐ xiànzài fùxí le jǐ ge xiǎoshí le?

Hvor mange timer har du repetert nå?

2

他每天要坐一个小时的地铁去上班。// 他每天要坐一個小時的地鐵去上班。
Tā měi tiān yào zuò yí ge xiǎoshí de dìtiě qù shàngbān.

Han må ta T-bane i en time hver dag for å komme seg til jobb.

3

张飞半个小时前已经去机场了。// 張飛半個小時前已經去機場了。
Zhāng Fēi bàn ge xiǎoshí qián yǐjīng qù jīchǎng le.

Zhang Fei dro til flyplassen for en halv time siden.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelsejiǔ

tv

lenge; (i) lang tid

Nr

Tekst

1

妈妈这件大衣穿了很。//
0;媽媽這件大衣穿了很

Māmā zhè jiàn dàyī chuān le hěn jiǔ.

Mamma har brukt denne kåpen i lang tid.

2

我等你等了很。// 我等你等了很
Wǒ děng nǐ děng le hěn jiǔ.

Jeg har ventet på deg veldig lenge.

3

以前,我去了一次中国。// 不以前,我去了一次中國。 
jiǔ yǐqián, wǒ qù le yí cì Zhōngguó.

For ikke lenge siden dro jeg en tur til Kina.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

一边…一边…

一邊⋯一邊⋯

yībiān ... yībiān ...

uttr

samtidig som …, så ...

Nr

Tekst

1

我们可以一边坐车一边看风景。// 我們可以一邊坐車一邊看風景。

Wǒmen kěyǐ yìbiān zuòchē yìbiān kàn fēngjǐng.

Vi ser på utsikten mens vi kjører.

2

同学们一边吃午饭一边聊天。// 同學們一邊吃午飯一邊聊天。 
Tóngxuémen yìbiān chī wǔfàn yìbiān liáotiān.

Klassekameratene prater mens de spiser lunsj.

3

我喜欢一边看书一边喝咖啡。// 我喜歡一邊看書一邊喝咖啡。
Wǒ xǐhuan yìbiān kànshū yìbiān hē kāfēi.

Jeg liker å drikke kaffe mens jeg leser.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

风景

風景

fēngjǐng

n

landskap

Nr

Tekst

1

挪威各地的风景特别漂亮。// 挪威各地的風景特別漂亮。 

Nuówēi gèdìd de fēngjǐng tèbié piàoliang.

Landskapet rundt omkring i Norge er svært vakkert.

2

我周末想爬山看风景。// 我週末想爬山看風景
Wǒ zhōumò xiǎng páshān kàn fēngjǐng.

I helgen har jeg lyst til å gå i fjellet og se på landskapet.

3

她们一边坐火车一边看风景。// 他們一邊坐火車一邊看風景
Tāmen yìbiān zuò huǒchē yùbiān kàn fēngjǐng.

De ser på landskapet mens de tar toget.

Liste over forkortelser

adj – adjektiv
adv – adverb
egn – egennavn
mo – målord
n – nomen
spo – spørreord
sto – stedsord
tv – tilstandsverb
uttr – uttrykk
v – verb
vo – verb-objekt

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ole Fossgård.
Sist faglig oppdatert 03.12.2021