Fagstoff

HMS-mål i petroleumsindustrien

Publisert: 12.07.2016, Oppdatert: 20.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sentralt i emnet:

  • Utvikling av felles HMS-kultur
  • Nullvisjon
  • Gode resultater

Hanske med teksten Think Safety. Foto.    

Operatørselskapene påtar seg ansvaret for helse, sikkerhet og miljø i forbindelse med utvinningstillatelsen. Alle har ambisiøse mål for HMS-arbeidet og fokuserer på kontinuerlig forbedring.

Ambisiøse HMS-mål

Operatørselskapene (som Statoil, BP, Shell, Exxon, ConocoPhillips osv.) har det overordnede ansvaret for sikkerheten for feltene der de har vunnet utvinningstillatelsen. Myndighetene, industrien og fagforeninger er enige om at det skal være strenge HMS-krav til petroleumsaktiviteter på norsk kontinentalsokkel. Det er også enighet om at HMS-standarden skal være under kontinuerlig forbedring. Dette er nedfelt i lovverket.

Rammeforskriften § 15

God helse-, miljø- og sikkerhetskultur

 

En god helse-, miljø- og sikkerhetskultur som omfatter alle faser og aktivitetsområder skal fremmes gjennom kontinuerlig arbeid for å redusere risiko og forbedre helse, miljø og sikkerhet.


Operatørene har ambisiøse mål for sitt HMS-arbeid. «Nullvisjon» er et kjent begrep og beskriver mål om null skader, null dødsfall og null ulykker. Alle selskapene legger til grunn at det hele tiden arbeides for at HMS skal bli bedre – dette kalles kontinuerlig forbedringsarbeid. Ny teknologi eller nye arbeidsprosedyrer kan ofte forbedre HMS-standarden vesentlig. Selskapene forventer at alle ansatte bidrar til god HMS-kultur og -holdning. Statoil skriver på sine hjemmesider:

Vi tror at alle ulykker kan unngås, og vårt mål er null skader på mennesker. Vi tror det er viktig å arbeide kontinuerlig for å forbedre helse-, miljø- og sikkerhetsresultatene i alle våre aktiviteter.

På BPs hjemmesider står det:

Alle som jobber for BP er ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Firmaets videre suksess er avhengig av gode prestasjoner innen HMS og av de ansattes helse og sikkerhet. Målene våre er kort og godt – ingen ulykker, ingen personskader og ingen miljøskader.

HMS-kultur

Petroleumstilsynet (Ptil) definerer HMS-kultur slik:

Kultur kan defineres som den kunnskap, de verdier, normer, ideer og holdninger som preger en gruppe mennesker. Vi kan få innsyn i kultur ved å se på hva folk gjør og høre på hva de sier. Det er nettop i forholdet mellom hva folk sier og hva de gjør, at det er mulig å få innsyn i virksomhetens HMS-kultur. Ord og handling må samsvare. Kultur handler ikke bare om kunnskap, verdier og holdninger. Kultur handler også om teknologi, økonomi, lover og regler og andre betingelser som påvirker oss i det daglige.

I definisjonen blir det lagt stor vekt på godt samsvar mellom det folk gjør, og det som blir sagt. Det betyr at alle som arbeider på norsk sokkel, skal bidra aktivt til at målene for HMS blir oppnådd. Den enkeltes oppførsel, holdning, samarbeid og etterlevelse av prosedyrer og sikkerhetsrutiner må alltid være i tråd med HMS-målene.

HMS og kvalitet

God kvalitet og god HMS henger sammen.

For å få god kvalitet på arbeidet er det nødvendig å følge prosedyrer og å utføre arbeidet på en sikker måte. God kvalitet er å gjøre arbeidet godt og grundig første gang for å slippe å gjøre ting om igjen. God kvalitet sammenfaller derfor med grunnlaget for god HMS: følge prosedyrer, ha god kommunikasjon i arbeidsteamet, innhente arbeidstillatelse og vurdere og redusere risiko.