Fagstoff

Roller i arbeidslivet

Publisert: 03.03.2016, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Profilbilde for felles HMS-ressurser. Illustrasjon.  

Huskelappen

 • Du som arbeidstaker skal bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at de ulike rollene i bedriften er bemannet.

 

 • AMU = arbeidsmiljøutvalg
 • AMU-møter skal avholdes regelmessig.
 • AMU jobber både forebyggende og problemløsende.
 • Det skal være representanter både fra arbeidsgiversiden og arbeidstaker i et AMU.

 

 • Hovedverneombudet er et verneombud og blir som regel valgt av de ansatte.
 • Alle verneombud skal få HMS-opplæring.

Fotokollasje for felles HMS ressurs. Foto.  

Det finnes en rekke ulike aktører innenfor arbeidsmiljø og det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Arbeidsgivers ansvar

Det er arbeidsgiveren som har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig på alle måter og samsvarer med regelverket som er gitt i arbeidsmiljøloven, med tilhørende forskrifter.

Det at det finnes andre roller med oppgaver innenfor arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS), endrer ikke dette. Ulike oppgaver tilknyttet HMS-arbeidet kan delegeres til andre, men arbeidsmiljøet forblir arbeidsgiverens ansvar.

Pliktene omfatter blant annet å:

 • sørge for at lokaler og arbeidsplasser er i tråd med de kravene regelverket setter
 • sørge for løpende kartlegging av arbeidsmiljøet i henhold til risikoforhold, helsefare og velferd, og iverksette nødvendige tiltak
 • sørge for løpende kontroll av arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse, når det kan være fare for å utvikle helseskader på lang sikt
 • organisere og tilrettelegge arbeidet ut fra de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne
 • skaffe sakkyndig bistand til å foreta kontroller, målinger og så videre når det er nødvendig
 • sørge for at lovens bestemmelser om vernetjeneste gjennomføres
 • sørge for at arbeidstakerne får den opplæringen og instruksjonen som er nødvendig i arbeidet 

Arbeidet med HMS skal være systematisk og løpende. Arbeidsgiveren er ansvarlig for å innføre og vedlikeholde et system for internkontroll. Dette er fastslått i forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter - også kalt internkontrollforskriften.