Fagstoff

Likviditet

Publisert: 12.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Termometer

Med likviditet menes at bedriften har god betalingsevne – at den kan gjøre opp sine forpliktelser til rett tid. Betalingsevnen er vel så viktig som de økonomiske resultatene. En bedrift kan leve relativt lenge med dårlige resultater, men ikke med dårlig likviditet. Det å ikke kunne gjøre opp for seg vil nemlig ødelegge all tillit til bedriften hos leverandører og banker, og da er veien til skifteretten kort.

Som kunde selv vet du sikkert hvor viktig det er å kunne betale for seg.Som kunde selv vet du sikkert hvor viktig det er å kunne betale for seg.
Fotograf: Kerstin Mertens
 

 

Oppgave

Søk på http://www.purehelp.no/ og finn fram regnskap fra bedrifter. Let etter nøkkeltall for likviditet.

 

 

Med likviditet menes at bedriften har god betalingsevne – at man kan gjøre opp sine forpliktelser til rett tid.

Det er viktig å følge opp bedriftens likviditet. På samme måten som man kan gjøre det på grunnlag av regnskapet, kan man også beregne nøkkeltall på grunnlag av budsjettet, altså på forhånd.

Det er også aktuelt å beregne likviditeten i ettertid, ikke minst når man analyserer andre bedrifter – det vi kalte for ekstern analyse.

I disse analysene er det omløpsmidlene og den kortsiktige gjelden vi ser på.

Arbeidskapital

Vi regner ut arbeidskapital ved å ta summen av omløpsmidlene minus kortsiktig gjeld. Altså:

Arbeidskapital
Opphavsmann: Oddvar Torgersen
 

For vår bedrift: 192 900 - 128 400 = 64 500

Dette er ikke penger som finnes på en bankkonto, men er et utrykk for bedriftens arbeidskapital eller økonomiske handlefrihet. Grunnen til at man kan si dette, er at omløpsmidlene stadig gjøres om til penger, og disse pengene kan blant annet brukes til å betjene den kortsiktige gjelda.

Likviditetsgrader

Vi kan også få uttrykt likviditeten i form av nøkkeltall.

Likviditetsgrad (LG1) = OmløpsmidlerKortsiktig gjeld

Fra gammelt av skulle denne være 2, det vil altså si at omløpsmidlene skulle være dobbelt så høye som den kortsiktige gjelda.

For vår bedrift blir LG1: 192 900128 400= 1,5 

I fjor var nøkkeltallet 1,0, så vi ser en klar bedring selv om vi ikke når opp til den gamle normen.

 

En noe tøffere test kalles Likviditetsgrad 2 (LG 2).

 Likviditetsgrad 2 (LG 2) = Omløpsmidler - varelageretKortsiktig gjeld

Her fjerner vi varelageret (som er det tyngst omsettelige omløpsmiddelet) fra formelen, og vi sitter da igjen med det vi kaller for de mest likvide omløpsmidlene.

Nøkkeltallet skulle fra gammelt av være minst 1, det vil si at de mest likvide omløpsmidlene skulle være like store som den kortsiktige gjelda.

For vår bedrift blir LG 2: 192 900 - 41 000128 400 =1,2

Her ser vi at vi oppfyller dette kravet. Det gjorde vi ikke i fjor da tallet var 0,8.

Som en grei tommelfingerregel får vi altså at likviditetsgradene skal være:

LG 1 = >2

LG 2 = >1

Dette kravet er nok i dag urealistisk høyt i de fleste bransjer, men kan være et godt utgangspunkt for vurderingene.

Sum anleggsmidler

19 500

Sum egenkapital

80 364

Sum langsiktig gjeld

   3 636

Sum omløpsmidler

192 900

Sum kortsiktig gjeld

128 400

Sum eiendeler

212 400

Sum EK/gjeld

212 400

 

Resultatregnskap

Salgsinntekter

   1 301 000

Varekostnader

      785 000

Dekningsbidrag

516 000

Andre driftskostnader

      465 000

Driftsresultat

        51 000

Renteinntekter

          1 600

Rentekostnader

          3 900

Ordinært resultat før skattekostnad

           48 700

Skattekostnad

           13 636

Årsresultat

        35 064