Fagstoff

Veanhtoe, argumeente jïh premisse

  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Forsker som holder en mus. Foto.  Gosse argumentereles tjaalegh tjaelebe tjoerebe veanhtoeh, argumeenth jïh premissh utnedh. Daennie sæjrosne maahtah lïeredh mah veanhtoe, argumeente jïh premisse leah aktene tjaalegisnie.

 

Veanhtoe

Dïhte guhte argumenterede aktem veanhtoem åtna, amma mïelem akten aamhtesen bïjre. Mijjen vuesiehtimmie-tjaalegisnie tjaelijen veanhtoe tjïelkelaakan vååjnesasse båata bijjie-baakosne: «Nihtieh kreeke-pryövenassh!»

Argumeente

Tjaelije sæjhta lohkijidie jaehkiehtidh daate veanhtoe lea reaktoe. Dellie argumeenth (buerkiestimmieh) daarpesje juktie sov veanhtoem voebnesjidh.

Mijjieh tjoerebe kreeke-pryövenassh nihtedh (veanhtoe)

  • dan åvteste kreekh njåvtasuvvieh jïh ibie dejtie tjaebpieslaakan gïetedh (argumeente)
  • dan åvteste pryövenassh eah daarpesjh vihties dotkeme-illedahkh vedtedh (argumeente)

Premisse

Argumentasjovnesne iktesth naan premissh. Akte premisse lea akte rïektese jallh akte bagkese man bïjre tjaelije veanhta gaajhkesh leah sïemes, jïh maam satne ij daarpesjh veelebe buerkiestidh. Tjaalegisnie «Nihtieh kreeke-pryövenassh!» tjaelije bagkese.

  • pryövenasse-kreekh leah kreekh mah eah maehtieh jïjtjemsem vaarjelidh (premisse)
  • dah stööremes healsoe-dåeriesmoerh leah jieledevoete-skïemtjelassh (premisse)

 

Tjaelije aaj bagkese lohkije lea sïemes satnine jïh nuekies daajroeh åtna bagkesidie vuarjasjidh. Ij naan statistihkeles rïektesigujmie jallh veelebe tjïelkestimmine båetieh.