Hopp til innhold

  1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. Norge etter 1945ChevronRight
  5. Europeisk integrasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Europeisk integrasjon

Et mer forpliktende økonomisk samarbeid mellom europeiske land etter Marshallhjelpen la forholdene til rette for en sterkere europeisk integrasjon. Kull og stål-unionen fra 1953 ble utvidet gjennom Romatraktaten i 1958, der et av målene var å opprette et indre europeisk marked.

Møte i Luxembourg om etablering av Kull- og stålunionen i 1952. Fra venstre den tyske kansler Konrad Adenauer, tysk utenriksminister Ludger Westrick, fransk utenriksminister Robert Schuman og fransk handelsminister Jean-Marie Louvel. Foto.

Den europeiske integrasjonen har til i dag skjedd gjennom et tettere politisk og økonomisk samarbeid og en sterk økning i antall medlemsland.

Schumanplanen

Portrett av Robert Schuman. Foto.
Robert Schuman

Marshallhjelpen (1948) skapte behovet for et tettere liberalisert økonomisk samarbeid i Vest-Europa. Den franske utenriksministeren Robert Schuman lanserte i 1950 en løsning på den fransk-tyske rivaliseringen om de jern- og kullrike grenseområdene Alsace-Lorraine og Ruhr-området. Gjennom Schumanplanen skulle Frankrike og Tyskland tvinges til samarbeid ved at en felles overstatlig myndighet skulle kontrollere kull- og stålproduksjonen i området. Andre europeiske land skulle inviteres til dette samarbeidet. Schumanplanen ble iverksatt i 1953, med Vest-Tyskland, Frankrike, Italia og Belgia, Nederland og Luxembourg som medlemmer.

Med kull -og stålunionen ble den første spiren til europeisk integrasjon sådd. For første gang i historien ble en sammenslutning opprettet, der de gamle nasjonalstatene frivillig ga avkall på sin rett til å råde over egen økonomi, mot å få innflytelse i nabostatenes økonomi.

Utvidelse i dybden

Våren 1957 utvidet de seks medlemslandene samarbeidet. 25. mars ble to nye traktater undertegnet i Roma, og to nye fellesskap så dagens lys: Det europeiske økonomiske fellesskapet (EEC) og Det europeiske atomenergifellesskapet.

EEC-samarbeidet ble konkretisert gjennom Romatraktaten i 1957. Målet for traktaten var å innføre felles ytre tollgrenser, felles arbeidsmarked, fri kapitalbevegelse mellom landene og felles utvikling av kjernekraften. Utover i 60-årene ble EEC-landene også enige om en felles landbrukspolitikk.

Etter at Romatraktaten (1958) ble vedtatt, ble det opprettet flere overnasjonale styringsorganer, som Ministerrådet, Europakommisjonen, Europaparlamentet og EF-domstolen. Fra 1967 ble de ulike samarbeidsorganene slått sammen til Det Europeiske Fellesskap med et felles råd og kommisjon. Året etter ble fellesskapet ytterligere styrket. Da opphevet landene toll på all handel seg imellom.

De fire friheter (det indre marked)

Fri bevegelse av:

  • Varer
  • Tjenester
  • Kapital
  • Arbeidskraft (personer)

Det Europeiske Fellesskap (EF)

Frankrike ønsket gjennom den europeiske integrasjonen å være det ledende landet i Europa. Frankrikes mektige president Charles de Gaulle (1890–1970) var av den grunn mot britisk medlemskap i det europeiske samarbeidet. Etter at De Gaulle gikk av som fransk president i 1969, ble spørsmålet om utvidelse av det europeiske samarbeidet igjen aktualisert.

I 1973 ble Storbritannia, Irland og Danmark medlemmer av det europeiske samarbeidet. Hellas ble EF-medlem i 1981, deretter Portugal og Spania i 1986.

Etter at Berlinmuren falt i 1989, ble spørsmålet om ytterligere utvidelse aktuelt.

Nye EU-medlemmer

1990: Øst-Tyskland

1995: Finland, Sverige, Østerrike

2004: Malta, Kypros, Slovenia, Ungarn, Slovakia, Tsjekkia, Polen, Litauen, Latvia og Estland

2007: Bulgaria og Romania

2013: Kroatia

Den Europeiske Union (EU)

I 1991 ble Maastricht-avtalen vedtatt og den europeiske unionen (EU) etablert. I tillegg til opprettelsen av EUs indre marked, ble EU-landene enige om å føre en mer samordnet utenriks- og sikkerhetspolitikk enn tidligere. I 1992 undertegnet Norge EØS-avtalen, som skulle knytte EFTA-landene nærmere EU-samarbeidet.

Økonomisk samordning

Euro-skulpturen i Frankfurt
Euro-skulpturen i Frankfurt

For å tilrettelegge for fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer ble en felles valuta EURO (2002) og en felles sentralbank etablert i 1999. Dette forpliktet medlemslandene til å samordne sin økonomiske politikk for å oppnå lav inflasjon, lav rente, lavt underskudd på statsbudsjettet, liten offentlig gjeld og stabile valutakurser.

På tvers av grenser

passkontroll EU
Fra passkontrollen på flyplassen i Bucuresti, Romania

Opprettelsen av EUs indre marked skapte nye utfordringer. Derfor ble et felles politikontor (Europol) opprettet for å bekjempe kriminalitet, illegal innvandring og terrorisme. Gjennom Schengen-avtalen ble grensekontrollen mellom medlemslandene opphevet. I tillegg har medlemslandene opprettet en egen militær styrke på 60 000 mann, som skal kunne benyttes til humanitære oppgaver, og til fredsbevarende og fredsopprettende operasjoner.

Brexit

Sommeren 2016 holdt Storbritannia en folkeavstemning om fortsatt medlemskap i EU eller ikke. Flertallet stemte for å melde seg ut av EU, og Storbritannia er dermed det første medlemslandet som trekker seg ut av EU. Det vil uansett være en lang prosess som vil ta flere år.

Lenke

Nettside fra NRK som blir kontinuerlig oppdatert:

Storbritannia og EU - Brexit

Læringsressurser

Norge etter 1945

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter