Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. InternkontrollforskriftenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Internkontrollforskriften

Her lærer du hva internkontroll er. Du lærer også om hvordan du møter kravene internkontrollforskriften stiller til det praktiske arbeidet ditt som yrkessjåfør eller logistikkoperatør.

Permer med lover og regler. foto.
HMS og kvalitessystem

Internkontroll

Ulykker, skader og forurensning er uakseptabelt både for enkeltpersoner og for samfunnet. Derfor har samfunnet etablert regler som skal

  • ivareta sikkerhet
  • forebygge ulykker
  • hindre skade på det ytre miljøet

For å sikre at alle som driver virksomhet, følger reglene, har myndighetene pålagt bedriftene å etablere egenkontroll eller internkontroll.

Gjennom internkontrollsystemene viser virksomhetene hvordan de respekterer samfunnets verneregler, eller hvordan de ivaretar deler av samfunnsansvaret.

Internkontroll (egenkontroll):

Styringssystem som viser hvordan en bedrift i hverdagen følger opp verneregler fastsatt i loven.

For transport- og logistikkbedrifter innebærer dette at de må etablere et styringssystem som viser hvordan de følger opp vernereglene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Informasjon om HMS hos NHO Reiseliv.

Dersom bedriftene håndterer matvarer, må de i tillegg etablere et styringssystem som viser hvordan de følger opp reglene for mattrygghet i matloven.

Styringssystemet som skal følge opp kravene til helse, miljø og sikkerhet, kaller vi IK–HMS. IK står her for internkontroll, og HMS står for helse, miljø og sikkerhet. Styringssystemet som følger opp krav til mattrygghet, kaller vi IK–Mat.

De viktigste lovene som transport- og logistikkvirksomheter må etablere egenkontroll for, er

Kasser med ferske råvarer på lager.foto.
Reglene i matloven må følges opp

Krav til bedriften

Alle virksomheter må kartlegge hvor det er størst risiko for uhell og skader. Deretter må de utarbeide interne rutiner for hvordan de skal følge opp vernereglene i lovverket på områder der risikoen er unormalt stor. De må også sørge for at de ansatte får opplæring i internrutinene, og at de etterlever dem i praksis. For å sikre at dette skjer, er virksomhetene pålagt å foreta egenkontroller. Dersom kontrollene avdekker brudd på reglene, er bedriftene pålagt å gjennomføre tiltak for å hindre nye brudd.

Skriftlige rutiner er bare nødvendig der det er unormalt stor risiko

Mange godstransport- og logistikkbedrifter har gjennomført risikovurderinger. Til sammen har de funnet at risikoen for klemskader og uhell ved bruk av truck er unormalt stor. Seriøse bedrifter vet dette og har derfor etablert skriftlige rutiner for bruk av

  • personlig verneutstyr (vernesko, hansker)
  • truck
Gaffeltruck i fart. foto.
Det er stor risiko for uhell ved bruk av truck.

Oppgave

Kan du tenke deg andre områder der risikoen for uhell kan være unormalt stor, slik at transport- og logistikkvirksomheter må etablere skriftlige vernerutiner?

Beredskapsrutiner der uhell har store konsekvenser

Brannslokkingsapparat.foto.
Brannslokkingsapparat

Vi klarer aldri å eliminere risikoen for uhell helt. Der konsekvensene av et uhell kan være alvorlige, har myndighetene krevd beredskapsutstyr og beredskapsrutiner. Transport- og logistikkbedrifter er for eksempel pålagt å ha brannslokkingsutstyr og førstehjelpsutstyr tilgjengelig. Dessuten skal ansatte i virksomhetene ha kunnskaper om hvordan de bruker slikt utstyr. Noen ganger er det også krav til at bedriftene skal gjennomføre brannøvinger. Da må du vite hvordan du skal bruke et brannslokkingsapparat, og hvordan du skal evakuere.

Læringsressurser

Internkontrollforskriften