1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Sentralt regelverkChevronRight
  4. Kvalitetsvern ved pakkereiserChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kvalitetsvern ved pakkereiser

I Norge reguleres kjøp av pakkereiser av pakkereiseloven. Loven gir reisende rettsvern dersom turoperatøren eller underleverandører ikke leverer det som er lovet. Alle som selger pakkereiser i Norge, skal være medlem av Reisegarantifondet, som gir kjøpere av pakkereiser en viss kvalitetsgaranti.

Utsnitt av ansiktet til en mann med hodemikrofon. Foto.

Pakkereisedirektivet og pakkereiseloven

EU-direktivet om pakkereiser har forbrukerbestemmelser om pakkereiser (pakkeferier og pakketurer). Med en pakkereise mener vi en reise/arrangement som varer i mer enn 24 timer og omfatter minst én overnatting, og som inneholder minst to av følgende reisetjenester:

  1. transport
  2. innkvartering som ikke utelukkende er å anse som ledd i en transporttjeneste
  3. andre turisttjenester som utgjør en vesentlig del av arrangementet, men som ikke er direkte knyttet til transport eller innkvartering

Pakkereiseloven gjelder når reisetjenestene settes sammen av én næringsdrivende, og i noen tilfeller også når reisetjenestene inngås som separate avtaler med ulike aktører, jf. § 6 Pakkereiseloven.

I Norge reguleres kjøp av pakkereiser av Lov om pakkereiser og reisegaranti, pakkereiseloven, som er basert på EUs pakkereisedirektiv.

Loven gir dem som kjøper pakkereiser, rettsvern dersom turoperatøren eller underleverandører ikke leverer det som er lovet.

Reisegarantifondet

Alle som selger pakkereiser i Norge, skal være medlem av Reisegarantifondet. Fondet gir den reisende vern hvis reiseselskapet går konkurs. Hvis turoperatøren går konkurs før reisen starter, har kunden rett til å få reisekostnadene refundert. Hvis turoperatøren går konkurs mens reisen pågår, har kunden rett til å få dekket hjemreisen.

Med reisegaranti menes erklæring fra bank eller forsikringsselskap stilt overfor Reisegarantifondet. Garantisten skal forplikte seg til etter påkrav å utbetale et beløp til fondet. Det skal også innbetales et årsgebyr.

Visse reiser med fly og hotell faller også innenfor ordningen.

Les mer her: Lovdata: Reisegaranti.

Markedsføring

Markedsføringsloven gjelder for reiselivstilbud. I tillegg inneholder pakkereiseloven opplysningsplikt, blant annet at reisen skal være slik det er oppgitt i markedsføring og brosjyrer, og slik det er avtalt.

Kataloger og brosjyrer skal ha en tydelig og forståelig informasjon om pris. Dessuten skal de inneholde nødvendig informasjon om reisemål, transport, innkvartering, måltider, reiseplan, innreisebestemmelser, betalingsvilkår og vilkår om minste antall kunder.

Opplysninger som er gitt i kataloger eller brosjyrer eller annet informasjonsmateriell som arrangøren har utarbeidet eller viser til, regnes som en del av avtalen.

Arrangøren skal i informasjonsmateriellet gjøre oppmerksom på muligheten for at opplysningene kan bli endret, før avtale inngås.

Rett til avbestilling

Pakkereiseloven har klare regler om rett til avbestilling og avbestillingsbeskyttelse, og om rett til å overdra pakkereisen. Hovedreglene er:

  • Avbestilling: Kunden har rett til å avbestille hvis det på reisemålet eller i nærheten av det de siste 14 dagene før pakkereisen starter, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer eller farlige smittsomme sykdommer, og det er rimelig grunn til å anta at det vil være slik også når pakkereisen etter avtalen skal begynne.
  • Avbestillingsbeskyttelse: Den reisende har rett til å avbestille pakkereisen vederlagsfritt ved sykdom, ulykker, dødsfall og lignende. Det vil si at det før reisen er påbegynt, inntreffer plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død hos kunden selv, i hans husstand eller nærmeste familie, som hindrer eller gjør det uforsvarlig for kunden å gjennomføre pakkereisen.
  • Rett til å overdra reisen: Kunden har rett til å overdra pakkereisen til en person som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen. Kunden må ha underrettet arrangøren eller formidleren om dette i rimelig tid før pakkereisen skal begynne.

Du kan lese mer om regler for avbestilling i kapittel 4 i pakkereiseloven.

Læringsressurser

Sentralt regelverk