Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. Hygiene og smitteChevronRight
 4. Grunnleggende hygieneChevronRight
 5. Hygiene før og nåChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hygiene før og nå

Opp gjennom historien har både tilfeldige oppdagelser og systematisk forskning bidratt til økt kunnskap om sammenhengen mellom hygiene og helse.

Mor som vasker et barn. Maleri

I dag har vi mye kunnskap om betydningen av god hygiene. Dette lærer vi allerede som barn. Vi lever i et informasjonssamfunn som innebærer at kunnskap formidles på ulike måter og når raskt ut. Dette har betydning for helsetilstanden i hele samfunnet, og det påvirker yrkesutøvelsen i helse-, sosial- og oppvekstsektoren.

Kunnskap og folkeopplysning

Allerede på 1700-tallet ble man klar over at det fantes noen små organismer som man ikke kunne se med det blotte øye, men sammenhengen mellom bakterier og sykdom ble først kjent på slutten av 1800-tallet. Denne kunnskapen førte til at man forstod hvordan man skulle behandle og forebygge smittsomme sykdommer.

I Norge har man drevet systematisk folkeopplysning om sammenhengen mellom hygiene og helse. Offentlige myndigheter har sørget for informasjon til befolkningen, og både skolen, helsesektoren og ulike organisasjoner har vært viktige i dette arbeidet. I dagens informasjonssamfunn bidrar også media til at vi tilegner oss ny viten. Stadig høyere levestandard har også hatt stor betydning for helsetilstanden til folk flest i Norge.

Ignaz Semmelweis vasker hendene før han skal operere. Illustrasjon.
Dødeligheten på barselavdelingen hvor Dr. Semmelweiss jobbet som lege ble betydelig redusert som en følge av at legene begynte å vaske hendene sine.

Vasking, renhold og det viktige vannet

Det har ikke alltid vært vanlig å vaske hus, kropp og klær like ofte som vi gjør i dag. Tilgang på kaldt og varmt vann var ikke vanlig før på slutten av 1900-tallet. I 1948 avdekket en undersøkelse at 800 000 personer i Norge ikke hadde tilgang på innlagt vann. Dette betydde at man måtte bære vannet – noen over lange avstander.

Tilgangen på vann var avgjørende for om husvask ble utført to ganger i året, slik folkelivsgranskeren Eilert Sundt beskriver fra 1869, eller hver lørdag. Såpe var også mangelvare for mange. Såpe var kostbart ettersom fettet som skulle til for å lage såpe, var mangelvare.

Teknologisk utvikling: Vaskemaskiner

Vask av klær var en tung jobb som vanligvis ble utført av kvinner. Uten varmt vann og vaskemidler var det langt ifra så lettvint som det er å sette på en vaskemaskin i dag.

Klesvask i elva eller på vaskebrett var en av mange tunge gjøremål i en husholdning. De fleste norske husholdninger har i dag en egen vaskemaskin, og det er ikke lett å forstå det slitet som tidligere måtte til for å vaske. Elektrisitet var en forutsetning for å bruke vaskemaskiner. I 1920 hadde to tredjedeler av norske husholdninger innlagt strøm, og de første vaskemaskinene ble utprøvd i Norge i 1933.

Kvinne vasker klær i en bekk. Foto.
Klesvasken var en utfordring i all slags vær

Renovasjon og avfallshåndtering

Håndtering av avfallsprodukter er en nødvendig samfunnsoppgave og en viktig del av det forebyggende helsearbeidet.

Velstandsutviklngen har ført til at vi produserer stadig mer avfall. Håndtering av avfall har i de senere år vært gjennom en utrolig utvikling, og i dag har vi god kunnskap om hvordan vi skal håndtere og kildesortere avfallet vårt. Det er hovedsaklig kommunene som har ansvaret for renovasjon.

Slik har det ikke alltid vært. Fra 1600-tallet til 1800-tallet ble «uverdig avfall» fjernet. Dette ble utført av en gruppe yrkesutøvere som kaltes nattmenn. I løpet av natta tømte de utedoer, de begravde lik etter selvmordere og mennesker som hadde blitt henrettet, og de avlivet løshunder og -katter. Nattmannen hadde en egen lagerplass for alt avfallet, og dette medførte både stank og møkk. I forbindelse med at sunnhetsloven ble innført i 1860, ble renovasjon en del av det forebyggende helsearbeidet. Søppelhåndtering ble en kommunal oppgave, og kommunale renovasjonsløsninger ble etter hvert organisert.

I dag er håndtering av ulike typer avfall regulert gjennom lover og forskrifter, og gjenvinning av avfall og kildesortering er en viktig del av renovasjonsordningen. I motsetning til hvordan man i tidligere tider deponerte eller «gjemte» avfall, blir avfallet i dag destruert eller gjenbrukt i nye produkter. Det er også en del av dagens renovasjonspolitikk å prøve å begrense mengden avfall som vi produserer.

Fra laugardag med bading i stamp til daglig dusj

Daglig dusj er vanlig for dagens unge. Velstandsutviklingen har ført til at alle har innlagt bad og har god tilgang til såpeprodukter. Generasjonen som i dag er pensjonister, opplevde ikke dette som barn, og de kan derfor ha andre vaner for personlig hygiene.

I første halvdel av 1900-tallet begynte man å gå over fra utedo til vannklosett (WC).

Vannklosett kunne virke både enkelt og hygienisk, men man hadde ikke tenkt over de mulige konsekvensene for miljøet. I begynnelsen ble derfor kloakken sluppet urenset ut i sjø eller vassdrag. Selv om det etter hvert ble bygd renseanlegg (renseanlegget i Oslo ble bygd i 1910), har slam fra disse anleggene medført forurensning av sjø og vann. For den enkelte har likevel overgangen fra utedoer eller bøttedoer som måtte tømmes, til WC ført til større grad av velvære og lokalt bedre hygiene.

Doens historie

Spytting og spredning av smitte

Vi vet at smittestoffer blant annet blir spredt gjennom spytt. I kampen mot sykdommen tuberkulose ble det lagt stor vekt på å informere om smittefaren ved spytting.

På 1950-tallet fikk skoleelever opplæring i hvor smittefarlig det var å spytte, og det ble lagt ned forbud mot å spytte på skolen. Flere steder stod det spyttebakker som særlig menn som brukte snus, kunne spytte i. Risikoen for at dette kunne medføre smitte av sykdommer som tuberkulose, var så stor at disse ble fjernet.

Utfordringer til deg

 1. Les artikkelen (lenka) om dr. Ignaz Semmelweis, og diskuter i klassen hvordan oppdagelsene hans påvirker dagens arbeid med å forebygge smitte. Hva kan være grunnen til at noen også i dag slurver med håndvask, selv om vi har denne kunnskapen?
 2. Tenk over hva du bruker vann til i løpet av en dag. Hvor får du dette vannet fra? I hvilke situasjoner er det nødvendig at dette vannet er helt rent for at du skal unngå å bli smittet av uønskede mikroorganismer? Gå inn på siden til Folkehelseinstituttet og se hvilke krav som stilles til vann i dag.
 3. Myndigheter og andre har hatt ulike kampanjer om hygiene og smitte. Norske Kvinners Sanitetsforening har en hygienekampanje som heter Rene hender. Følg lenken med denne tittelen, og diskuter hvorfor slike kampanjer blir prioritert i dag. Hvor har du selv lært om god håndhygiene?
  Biletet viser dr semmelweis som vaskar hendene.
  Ignaz Semmelweis vaskar hendene før han skal operere.
 4. Mange ungdommer bruker snus, og dette fører til spytting. Hør kåserieet om spytting og snus, og vurder om det er en sammenheng mellom dette og erfaringer fra spredning av tuberkulose. Hvilken type smitte er det fare for når noen spytter?
 5. Klikk på lenken om «renlighets-stellet» i Norge, og les hva Eilert Sundt skrev om personlig hygiene der. Hva er annerledes i dag?
 6. Se filmen om personlig hygiene fra NRK i 1965. Hvordan har synet på stell av hud og hår endret seg siden denne filmen ble produsert? Diskuter dette i klassen.
 7. Gå inn på oppgavesiden fra Teknisk museum. Bli enig med læreren om hvilke oppgaver dere skal arbeide med. I lenken om bakeriologi finner du noen svar.
 8. I dag er det ikke uvanlig å dusje daglig. Generasjoner før oss hadde ikke denne muligheten. Diskuter i klassen fordeler og ulemper med daglig dusjing sammenlignet med dusjing eller karbad én gang i uka.

Læringsressurser

Grunnleggende hygiene

SubjectEmne

Fagstoff