Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ledelse

Å lede vil si å forvalte menneskelige og materielle ressurser. De menneskelige ressursene er bedriftens ansatte, deres kvalifikasjoner og egenskaper. De materielle ressursene er bedriftens eiendeler i form av bygninger, eiendeler og kapital. Dette må ledes på en slik måte at bedriften når sine mål.

Kvinne i forgrunnen på et gruppemøte. Foto.

Lederoppgaver

En leder har fått myndighet til å ta de avgjørelser som skal til for å nå bedriftens fastsatte mål. Målene kan være resultat i form av pengemessige overskudd eller av mer ideell art – som å få hjulpet så og så mange mennesker.

En bedrift vil ikke kunne eksistere lenge uten at bedriften går med overskudd. Andre typer organisasjoner kan heller ikke overleve over tid hvis ikke organisasjonens målsettinger i rimelig grad blir nådd.

En bedrift kan ikke eksistere uten at mål settes og resultater kontrolleres mot de målene som er satt. En leder kan delegere oppgaver. Men en leder kan ikke delegere det ansvar han eller hun har. Vedkommende har et absolutt ansvar for bedriften eller organisasjonen overfor styret, eierne eller andre som har en slik rolle.

Lederegenskaper

Å lede kan også omtales som å nå organisasjonenes mål gjennom andre. Som leder skal du påvirke og motivere. Har du evne til å vise , har du en viss utstråling og er du resultatbevisst, har dette betydning for din suksess eller fiasko som leder.

Ditt menneskesyn, ditt gode humør og ditt temperament – eller mangel på dette – vil også påvirke din evne til å motivere. Er du real, skvær og ærlig? Er du oppriktig, konsekvent og rettferdig? Er du fast, bestemt og handlekraftig, men allikevel fleksibel og rimelig? Er du med andre ord et «likandes», men konsekvent menneske? Da er du langt på vei til å lykkes som leder.

Den samlede lederkompetansen består av kompetanse innenfor flere felt: administrativ, faglig og sosial kompetanse.

I en liten bedrift kan lederens administrative kompetanse være lav, men kunnskapene om bedriftens faglige felt bør være høy. I en stor bedrift, der man har lederansvar for mange medarbeidere, bør den administrative kompetansen være høy. Det er i dette tilfellet ikke nødvendig med så store kunnskaper om bedriftens fagfelt.

Den sosiale kompetansen bør være høy uansett hvor stor bedriften er. Din alder, erfaring, utdannelse, menneskekunnskap og din sosiale kompetanse betyr mye for resultatet – ikke minst om du skulle være leder i en stor bedrift.

Lederens rolle har stadig endret seg og har i store trekk gått fra å være kontrollør til i større grad å bli en koordinator – en som legger forholdene til rette slik at medarbeidere kan trives, få brukt sine evner og lykkes i sitt arbeid.

Oppgave

Forklar denne illustrasjonen:

Læringsressurser

Ledelse, samarbeid og organisasjon