Hopp til innhold

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Bærekraftig utviklingChevronRight
 4. PopulasjonsutviklingChevronRight
 5. Biologisk mangfoldChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Biologisk mangfold

Biologisk mangfold er mangfoldet av alt liv som finnes på jorda. Det handler ikke bare om artene, men også om variasjon i det genetiske mangfoldet innen artsgruppene, og om mangfoldet av leveområder som artene lever i.

Genetisk mangfold

Ørret. Foto.
Forskjellige ørretstammer som lever fysisk adskilt fra hverandre, vil utvikle seg forskjellig.

Det er genetisk variasjon innen en art fordi individene har ulike utgaver av samme gen. Denne variasjonen gjør at en populasjon lettere kan tilpasse seg til endringer i miljøet. Individene i to populasjoner av samme art kan være ulike fordi de har tilpasset seg ulike miljø. Populasjoner av en art som lever isolert fra hverandre, kan etter svært lang tid tilpasse seg til forskjellige miljø og utvikle seg til ulike arter.

Genetisk mangfold er nødvendig for at en art skal overleve på sikt. Store bestander har oftest flere gen-varianter som gjør dem mer robuste til å tåle miljøforandringer, mens små bestander med innavl er mer sårbare.

Artsmangfold

En art blir gjerne definert som organismer som kan formere seg med hverandre og få forplantingsdyktig avkom. Det er registrert 44 000 arter i norsk natur, men det reelle tallet er nærmere 55 000, ifølge Artsdatabanken. På verdensbasis er det i dag registrert nær 2 millioner arter, men man tror det kan være så mange som 13-14 millioner. Artsmangfold er summen av alle arter eller den variasjonen av arter som fins i et område.

Mangfold i leveområder

Fjellrev. Foto.
Fjellrev er eksempel på en art som er tilpasset til å leve på fjellet.

Ulike naturtyper eller økosystemer gir ulike livsvilkår for artene som lever der. Generalister som rødreven kan leve i mange ulike miljø. Andre arter, slik som fjellreven, er spesialister og kan bare leve på steder med bestemte livsbetingelser. Noen naturtyper er svært artsrike slik som urskog, mens andre naturtyper har få arter. Jo lengre tid en naturtype har hatt på å utvikle seg, jo større artsmangfold finner vi der. Variasjon i naturtyper gir levevilkår for et mangfold av arter.

Hvorfor skal vi ta vare på det biologiske mangfoldet?

Veps. Foto.
Alle arter har sin plass i økosystemet – også vepsen!

Det biologiske mangfoldet har en egenverdi, samtidig som det skaper alle de funksjonelle økosystemene vi kjenner. Mangfoldet er en forutsetning for menneskenes trivsel og velvære. Alt vi trenger for å leve, henter vi fra naturen. Planter som skaffer oss mat og medisiner, materialer til klær, møbler og bygninger stammer fra viltvoksende arter i naturen.

Argumenter for hvorfor vi skal ta vare på det biologiske mangfoldet:

 • Egenverdi: Det biologiske mangfoldet vi har i dag, har utviklet seg gjennom millioner av år. Vi har etisk og moralsk plikt til å bevare det for kommende generasjoner.
 • Friluftsliv, rekreasjon og trivsel: Mulighet for å ferdes i vakker, vill og uberørt natur med et variert plante- og dyreliv betyr mye for trivsel og velvære. Alle arter har sin rolle i det økologiske samspillet, og den genetiske variasjonen er viktig for å takle framtidige endringer i miljøet.
 • Indirekte bruksverdi: Eksempler er at myrer hemmer flom, regnskog produserer mye oksygen, sandmorener renser vann.
 • Direkte bruksverdi som kilde til mat, brensel, medisiner, byggemateriale og klær.
 • Potensiell verdi: Framtiden vil gi oss muligheter som ikke er kjent eller utnyttet i dag. Dette kan være både direkte og indirekte verdier.

Trusler mot biologisk mangfold

Arealinngrep er den største trusselen mot biologisk mangfold. Avskoging, gjengroing, nedbygging, oppdemming, drenering og oppdyrking er eksempler på måter vi endrer naturtyper og arters levevilkår. Noen arter er ekstra sårbare for oppdeling av leveområdene, fordi de er avhengige av å flytte på seg. Forurensning, fremmede arter og klimaendringer er andre faktorer som påvirker naturmangfoldet.

Hvordan kan vi ta vare på det biologiske mangfoldet?

Diskuter:

 • Det finnes mange ulike arter på jorda. Er det så farlig om en art forsvinner? Hvilke konsekvenser kan det få om en art dør ut?
 • I teksten over er det flere argumenter for hvorfor vi skal bevare det biologiske mangfoldet. Er det noen argumenter som er viktigere enn andre? Hvilket argument synes dere er viktigst?
 • Er det noen arter det er viktigere å ta vare på enn andre?
 • Hva slags konsekvenser kan klimaendringer få for det biologiske mangfoldet?
 • Kjenner dere til trusler mot det biologiske mangfoldet i deres nærmiljø?

Læringsressurser

Populasjonsutvikling

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter