Hopp til innhold

 1. Home
 2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
 3. Saemien lidteratuvreChevronRight
 4. Joejkemen bïjreChevronRight
 5. Joejke daelie ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Joejke daelie

Daennie sæjrosne laavenjassh daan biejjien joejki bïjre.

Nïejte jojkeminie. Guvvie.

1. laavenjasse

Göökte åarjel-saemien nyjsenh daaletjevuekine juejkiejægan.

Vuartesjh daejtie göökte Sápmi konseertide:

Sápmi konsert Katarina Barruk jïh Marja Helena Fjellheim Mortensson

 1. Mah joekehtsh datne dej gaskem gaavnh?
 2. Mij gïelide Katarina Barruk laavloeji?
 3. Mij gïelide Marja Helena Fjellheim Mortensson laavloeji?
 4. Maam laavloeji dïjrh goltelæjjide?
 5. Man bïjre vueliej sisvegh?
 6. Guktie maahtah jiehtedh daah leah daaletjen joejkh?
 7. Mah aarvoeh joejke daan biejjien åtna?

2. laavenjasse

Åarjelsaemien vuelie aaj kommersialiseerijen vuekine åtneme. Walt Disney Productions Saapman bööti jïh saemijste skreejreme. Frode Fjellheim musihkem tjeeli jïh daesnie maahtah vuesiehtimmiem filmeste govledh.

Goltelh vueliem.

 1. Maam vïenhth daan bïjre?
 2. Tjaelieh lahtestimmiem dov mïelen mietie.

3. laavenjasse

Daelie mijjieh maehtebe aaj joejkemem TV-programmine vuejnedh bearjadahken iehkiedinie goh murriestalleme.

Digkedh programmide. Veeljh aktem daejstie jïh buerkesth mannasinie datne daam lyjhkh jallh ih lyjhkh?

Vuartesjh programmide:

Stjernekamp 6 , veeljh biehkiem nr 9 Dirik Solli-Tangen Daniels joik.

TV-programme Muitte mu

Talang Sverige: Jon Henrik Fjällgren

Melodi Grand Prix, Sveerjesne: Jon Henrik Fjällgren Manne leam frijje

Læringsressurser

Joejkemen bïjre