Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Saemien lidteratuvreChevronRight
  4. Joejkemen bïjreChevronRight
  5. Laavenjassh båeries joejke-teeksteseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh båeries joejke-teekstese

Daennie sæjrosne laavenjassh faage-sæjrose Soelege jïh nåejtie.

Nåejtie gievrine jïh mubpie almetje gievrine rudtjesne gællesje. Guvvie

1. laavenjasse

Lohkh joejkem Soelege jih nåejtie. Mij lea joejken teema?

2. laavenjasse

Mij lea molsestalleme-joejke?

3. laavenjasse

Maehtebe jiehtedh daate joejke lea sjyöhtehke daan biejjien aaj? Tjaelieh ussjeden tjaalegem joejken sisvegen bïjre.

Læringsressurser

Joejkemen bïjre