Hopp til innhold

SharedResourceDelte ressurser

Litterære tekster

Maana-sujhtemen bïjre

Daate tjaalege gærjeste Muitalus sámiid birra maam Johan Turi tjaaleme. Tjaalegisnie åadtjoeh lohkedh guktie maanam sujhtedh.

Jukkasjärvi kirke ved Andersmesse. Illustrasjon.
Jukkasjärvi kirke ved Andersmesse

Gosse maana verries reakasovveme dle dam jeavardahken sïjse klååmsede. Edtja maanam bïssedh gulmh fïerhten biejjien dej golme voestes biejjiej. Dan mænngan göökth biejjege. Dïhte aadtjen reakadamme maana åådtje jïrremem njammedh, jis tjidtjebe ij mielhkiem utnieh. Tjidtjebe ij edtjh aelkedh maanam sujhtedh jïh njammehtidh dan varke baersieldimmien mænngan, juktie dïhte skïemtjine sjædta.

Maanam njåatsoestahta jïh gïerhkemen sïjse bïejesåvva. Desnie gællesje biejjieh jïjjh, fealadimmesne jïh gosse juhtieminie, giesege jïh daelvege. Gïerhkemasse aktem sïlpe-båalam dibrehte, olles dah jåartan-nåelien almetjh saemiej verries maanide sijjen skïemtjine maanajgujmie låtnoeh. Jis saemieh vueptiestieh dah aktem låtnojem gïerhkemisnie utnieh, dle edtjieh låtnojem buelije gasngesinie slåavedh. Dellie dah jåartan-nåelien almetjh sijhtieh almetje-maanam bååstede buektedh, jïh sijjen jïjtse maanam meatan vaeltedh. Jis almetjh eah låtnojem naa varki vueptesth, dle tjuerieh dam skïemtje saajve-maanam utniehtidh.

Saemieh ovmessie råållah siebriedahkesne utnieh. Dïhte bijjemes lea aehtjien, mubpie tjidtjien. Dan mænngan trïengken sijjie, dle sjovne jïh minngemosth maanah. Dïhte båarasommes maana moere-tjoehpije, dïhte mubpie dålle-naestije. Gåalmede maana gadtje-ravve. Njealjede maana tjidtjien fuerege jïh vïjhtede maana aehtjeben fuerege.

Læringsressurser

Lidteratuvrh boelhkeste 1965 åvtelen

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale