Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Saemien lidteratuvreChevronRight
  4. Saemien lidteratuvren bïjreChevronRight
  5. Lidteratuvrh boelhkeste 1965 åvtelenChevronRight
  6. Laavenjassh: Tïjjen 1965 åvtelenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh: Tïjjen 1965 åvtelen

Daennie sæjrosne laavenjassh tjaalegidie Måersie faavroes, Soelege jïh nåejtie jïh Biejjie-niejten sealadimmie.

Nïejte jïh baernie. Guvvie.

1. laavenjasse

Daelie datne tjaalegem Soelege jïh nåejtie lohkeme. Harald Gaski tjaaleme vuelie/dikte aktem kultuvre-plåavhkasimmiem vuesehte Saepmesne. Buerkesth kultuvre-plåavhkasimmiem.

2. laavenjasse

Lohkh tjaalegidie Måersie faavroes, Soelege jïh nåejtie jïh Biejjie-niejten sealadimmie.

  • Mij Saepmesne jïh veartanisnie heannadi dellie goh tjaalegh tjaalasovvin?
  • Sisvege daan biejjien sjeahta? Buerkesth man åvteste, jallh man åvteste ij.
  • Guktie gïele tjaaleginie? Gïele vuesehte gåessie dah tjaalegh tjaalasovveme? Buerkesth man åvteste, jallh man åvteste ij.
  • Maam sijhtieh jiehtedh daejnie tjaaleginie?

Læringsressurser

Lidteratuvrh boelhkeste 1965 åvtelen

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale