Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Saemien lidteratuvreChevronRight
  4. Saemien lidteratuvren bïjreChevronRight
  5. Lidteratuvrh boelhkeste 1965 åvtelenChevronRight
  6. Tjaalegh boelhkeste 1965 åvtelenChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Gosse datne daan learoe-baalkan mietie lïereme dellie datne:

  • tjaalegh lohkeme boelhkeste 1965 åvtelen
  • tjaalegi gïelen jïh sisvegen bïjre ussjedamme
  • tjaalegidie akten kultuvre-hijstovrijen ektiedæmman bïejeme