Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Saemien tjaeleme-histovrijeChevronRight
  4. Tjaeleme-histovrijen bïjreChevronRight
  5. Laavenjassh gievrien bïjreChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh gievrien bïjre

Daennie sæjrosne laavenjassh gievrien bïjre.

1. laavenjasse

Vuartesjh guvviem.

  1. Daate tjaeleme-gïele?
  2. Guktie maahtah dam gievriem guarkedh?
  3. Veeljh aktem væhtam jïh tjaelieh maam datne dan bïjre ussjedidh.

Læringsressurser

Tjaeleme-histovrijen bïjre