Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Saemien tjaeleme-histovrijeChevronRight
  4. Tjaeleme-histovrijen bïjreChevronRight
  5. Åarjel-saemien tjaeleme-histovrijeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Åarjel-saemien tjaeleme-histovrije

Daennie guvvie-raajrosne datne åarjel-saemien tjaaleldh histovrijen bïjre lïerh. Guktie bokstaavh leah tïjjen mietie evtiedamme jïh gåessie åarjel-saemien tjaaleldh gïelem normeradamme.

Læringsressurser

Tjaeleme-histovrijen bïjre