Hopp til innhold

 1. Home
 2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
 3. Gïeleviehkie-dïrreghChevronRight
 4. Lïerh vielie gïeleviehkiedïrregi bïjreChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Daennie learoe-baalkesne åadtjoeh daejtie gieleviehkie-dïrregi bïjre lïeredh:

 • kontraste
 • mubpesth jiehtedh
 • personifikasjovne
 • metonymije
 • rijme jïh jievkehtimmie
 • viestiestimmie
 • metafovre
 • klisje

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme edtjh maehtedh:

 • daaj gïeleviehkie-dïrregi bïjre soptsestidh
 • daaj gïeleviehkie-dïrregi funksjovnem buerkiestidh
 • skaepiedihks tjaalegh tjaeledh jïh daejtie gïeleviehkie-dïrregidie nuhtjedh