Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Saemien soptsestimmievuekieChevronRight
  6. Laavenjassh: Naahkoegöörnje jaememeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Naahkoegöörnje jaememe

Laavenjassh tjaalegasse Nahkoergöörnen jaememe.

göökte stoerre gierkieh. Guvvie.

1. laavenjasse

Man åvteste idtji Nahkoegöörnje provhkh Jupmielasse rohkelidh?

2. laavenjasse

Guktie vuelien nomme?

3. laavenjasse

Guktie gåaradi goh Nahkoergöörnje edtji jaemedh jïh idtji sïjhth jupmielasse rohkelidh?

4. laavenjasse

MIj saemien vaajese? Buerkesth.

Læringsressurser

Saemien soptsestimmievuekie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale