Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Saemien soptsestimmievuekieChevronRight
  6. Laavenjassh: Nahkoergöörnje jaememeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh: Nahkoergöörnje jaememe

Laavenjassh tjaalegasse «Nahkoergöörnjen jaememe».

göökte stoerre gierkieh. Guvvie.

1. laavenjasse

Man åvteste idtji Nahkoergöörnje provhkh Jupmielasse rohkelidh?

2. laavenjasse

Guktie vuelien nomme?

3. laavenjasse

Guktie gåaradi goh Nahkoergöörnje edtji jaemedh jïh idtji sïjhth Jupmielasse rohkelidh?

4. laavenjasse

Daate saemien vaajese? Buerkesth.

Læringsressurser

Saemien soptsestimmievuekie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale