Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Saemien soptsestimmievuekieChevronRight
  6. Laavenjassh: Saajvejaevresne gööleminieChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Saajvejaevresne gööleminie

Laavenjassh tjaalegasse Saajve-jaevresne gööleminie.

Iehkeden Buvriejaevresne

1. laavnjasse

Magkere tekste daate? Buerkesth man åvteste jïh tjaelieh magkerh væhtah gaavneme.

2. laavenjasse

Maam soptsese sæjhta mijjese soptsestidh? Buerkesth.

3. laavenjasse

Maam maehtebe soptseste lïeredh?

Læringsressurser

Saemien soptsestimmievuekie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale